Vestige e-catalogue_Marathi

90 100 ml `380.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP 500 ml `1750.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP अ ग्री-मॉस हे िपकाच्या पूणर् पोषणासाठी योग्य असलेले नैसिगकपणे उत्पािदत उत्पादन आहे. हे पाण्यात िवरघळते आिण िपके, प्राणी आिण मानवांसाठी िवषारी नाही. हे िपकाचे प्रदशर् न वाढ, जोम, उत्पादन आिण गुणव�ा सुधारते. हे िपकाची सुपीकता आिण पुनरूत्पादन प्रिक्रयेसाठी अ�ंत उपयोगी आहे. अ ग्री-मॉस 500 g `1475.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP अ ग्री-प्रोटेक अ ग्री-प्रोटेक हे अि�तीय कृषी पीक संर�क आहे, हे असे उत्पादन आहे जे समुद्री वनस्पतींपासून िमळवले�ा बोटॅिनकल वनस्पती अकर् ापासून तयार केलेले आहे. कोण�ाही दृढीकरणािशवाय पोषणासाठी स्पधर् ा करत असले�ा, िविवध प्रकारच्या िपकांच्या वाढीला प्रो�ाहन देते आिण हे िवकर आिण प्रितजैिवक उत्पािदत करून सवर् प्रकारचा करपा, तपिकरी पानांचे डाग, बुरशी, मुळकूज, देठांचा ताका रोग आिण धा�ाचा रंग खराब होण्यािवरुध्द प्रितरोध िनमर् ाण करण्यास मदत करते. RISING 250 g `760.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP शेती

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw