Vestige e-catalogue_Marathi

89 हे प्रभावी द्रव जैव-प्रेरक आहे, �ामध्ये �ूिमक आम्ल, फुिल्वक आम्ल आिण �ूिमनच्या रूपात 6.0% सिक्रय �ूिमक पदाथर् आहेत. हे घटक मातीची सिच्छद्रता, मातीमधील वायूसंयोग, मातीमधील पाण्याचा िनचरा, पाणी धरून ठेवण्याची �मता आिण मृदेमधील मायक्रोफ्लोरामध्ये सुधारणा करतात. हे माती�ारे पोषकांची धारणा आिण िपकां�ारे �ांचे ग्रहण सुधारते. 500 ml `650.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP अ ग्री-�ू�मक 5 L `4300.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP 500 ml `535.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP 100 ml X 3 Pieces `381.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP अ ग्री 82 शेती नॅनोटे�ॉलॉजी�ारे सम�थत, वेिस्टज अॅग्री82 (Agri82) उ� स्प्रेिडंग कायर् �मतेसह शि�शाली नॉन-आयकॉिनक स्प्रे अड�ुव्हंट प्रदान करते. अॅग्री82 (Agri82) नॅनो िसिलकॉनचे िमश्रण आहे, जे ऍग्रोकेिमक�, ह�बसाइड्स आिण खत यांचे िवखुरणे, ओले करणे, िचकटिवणे, सिक्रय करणे आिण �ांची प्रवेश �मता वाढवते. हे इनपुट खचर् कमी करण्यात मदत करते आिण ल�णीय उत्पादकता वाढवते. हे पाण्याचे बाष्पीभवन दर कमी करण्यास आिण जिमनीत �ाचे शोषण वाढिवण्यास मदत करते. हे पणर् ासंबंधी ऍि�केश�मध्ये कृषी िनिव�ा िमसळण्याची आिण िनलंबनची �मता वाढवते. नॅनोटे�ॉलॉजी सह

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw