Vestige e-catalogue_Marathi

Respect THROUGH WELLTH! EARNING MARATHI

माझे िप्रय वेस्टीिजय�, व्यव�ापकीय संचालक गौतम बाली वेस्टीजला िवजय आिण यश िमळवून देण्यामध्ये तु�ी केले�ा मदतीसाठी मी तुमचे मनापासून आभार मानतो. तु�ी आिण तुमच्या पिरश्रमामुळे �ापनेपासून, वेस्टीज अभूतपूवर् दराने वाढत आहे. मला खात्री आहे की या वेगाने, वेस्टीज लवकरच यशाच्या िशखरापय� त पोहचेल, �ाचा इतर कोणतीही भारतीय प्र�� िवक्री कंपनी स्व�ही पाहू शकणार नाही. आपले वाढते जागितक अिस्तत्व आिण आमचा अखंडपणे िवस्तारत असलेला उत्पादन पोटर् फोिलओ सा� देत आहे की वेस्टीज आता कुठेही थांबणार नाही तर ती आणखी यश िमळवण्यासाठी अखंडपणे प्रगती करत जाणार आहे. आणखी यश िमळवण्याची इच्छाच एका व्य�ीला िकंवा संघटनेला यशाकडे जाण्याची चालना देते. वेस्टीमध्ये आ�ाला आमच्या यशामुळे कधीही तृप्तता वाटत नाही आिण या कारणानेच आ�ी केले�ा रेकॉड्सर् ना मागे टाकत कधीही थांबत नाही. माझे िप्रय वेस्टीिजय�, आप�ाला एक जीवन िमळते आिण आपण �ामध्ये खूप काही िमळवू शकतो. तु�ी आधीच अनेक अिव�सनीय गो�ी के�ा असतील �ा प्र�� िवक्री उ�ोगामध्ये अभुतपूवर् ठर�ा आहेत. आता आप�ाला खूप काही करायचे आहे, आप�ाला दुपटीने मेहनत करायची आहे �ामुळे वेस्टीज ही जगामधील अग्रणी प्र�� िवक्री करणारी कंपनी बनेल. आ�ी अनुभवी खेळाडू बनण्यासाठी कठीण हवामानाला आिण कठीण पिरि�तींशी लढा िदला आहे. आता वेस्टीजमध्ये आप�ासाठी काहीही अश� नाही कारण आपण या �ेत्रामध्ये कधीही कोणीही न पािहलेले बदल घडवून आणण्याची शपथ घेतली आहे. मी भिवष्यामध्ये तु�ाला यशाच्या िशखरावर पाहण्याची आशा करत आहे, जे अिनवायर् पणे वेस्टीजचे असेल. Wish You Wellth!

लोक�ना ���ा �तः�ा अट�वर आ�थ� क�ावलंबी जीवन जग�ास मदत करणे. जागितक�रावर वाढ�ासाठ� आ�ण डायर� �से�ल� ग उद्योगात ब� चमाकर् बन�ासाठ�. िमशन िवजन वै��क पातळ�वर वाढ

जेव्हा भारतीय प्र�� िवक्री उ�ोगाने 1990 मध्ये �ाचा प्रवास सुरू केला, तेव्हा �ावर काही परदेशी कंप�ांचे प्रभुत्व होते �ांच्या योजना आिण उत्पादने ही वैिवध्यपूणर् भारतीय बाजाराच्या अि�तीय मागण्यांसोबत चांगले जोडली जाऊ शकली नाहीत आिण काही उ�ोजकांनी प्र�� िवक्रीला �ांचे किरअर मानले. भारतीय प्र�� िवक्री उ�ोगाच्या आ�प्रवतर् कांपैकी एक, गौतम बाली यांनी स्वा�आिण िव�ीय सुर�ेच्या बाबतीत एकूण पिरवतर् नाचा अनुभव घेण्यासाठी प्र�� िवक्रे�ांना सश� करण्याचा शा�त उपाय शोधण्याची जबाबदारी स्वत:वर घेतली. �ांचे िवचार कृतींमध्ये बदलले गेले जेव्हा दोन अनुभवी प्र�� िवक्री करणारे त� कनवर िबर िसंह आिण िदपक सूद यांच्यासोबत श्री बाली यांनी बळकट व्यवसाियक योजना िवकिसत केली आिण 2004 मध्ये वेस्टीजची �ापना केली, या कंपनीने भारताच्या प्र�� िवक्री उ�ोगामध्ये स्वा�ाची क्रांती आणली. उत्कृ�ता दशर् क 18 यशस्वी वष� ानंतर, आता वेस्टीजला भारतामध्ये आ�थक स्वातं�यासह स्वा�ाचे एकित्रकरण करण्यामध्ये अग्रेसर मानले जाते. वेस्टीज आता जागितक दजर् ाची स्वा�िवषयक उत्पादने आिण मजबूत िवपणन योजनेसाठी प्रिसध्द आहे. वेस्टीजची नािव�पूणर् आिण संचियत होणारा िवपणन योजना आिण स्वा�ासाठी ितच्या क� द्रीकरणामधून वेल्थसाठी लढाई सुरू झाली; स्वा�ा�ारे संप�ी कमवली जाऊ लागली. The Triumphant March of Wellth वेस्टीजचा िव�ास आहे की आरोग्य आप�ा सव� ाना जोडते, ते �णजे िडस्ट्रीब्युटसर् , ग्राहक, व्यव�ापन, कमर् चारी, भागीदार आिण संपूणर् िव�. आरोग्याच्या माध्यमातून वेस्टीज जगाला जोडते. वेस्टीज वेल्थची भेट जागितक पातळीवर नेत आहे आिण लोकांना चांगले जीवन जगण्यास मदत करत आहे. हजारो महत्वाकां�ी उ�ोजक वेल्थच्या मागर् ा�ारे आिण समाजामध्ये आदर कमवून दरवष� भरभराट करत आहे.

TM 2004 2008 2011 2014 2010 2015 2016 2017 2018 2012 2019 2020 2021 2022 वे�ीज माक� ट�ग प्राय�ेट �ल�मटेड ने �तचे कायर् सुरू केले अ ग्री-82 या प�ह�ा उ�ादनासह वे�ीजने अ ग्री श्रेणी सुरू केली वे�ीजला "स�ट� �फकेट ऑफ ए��स�े� इन प्रोडू����टी, �ा�लटी, इनो�ेशन अँड मैनेजम� ट" पुर�ृत कर�ात आले वे�ीजने ` 100 कोट�चा मह�पूणर् ट�ा पार केला आहे ऑब्टेनर डायरे� से�ल� ग फोरम येथे गौतम बाली यांनी प्र�त��त बे� सीईओ पुर�ाराने स�ा�नत कर�ात आले वे�ीजला "मो� एडमायडर् ब्रॅन्ड्स आ�ण लीडसर् - ए�शया" असे पुर�ृत कर�ात आले वे�ीजने `500 कोट�चा मह�पूणर् ट�ा पार केला वे�ीजने �प्र�मयम कलर कॉ�ेटीक ब्रॅ� �मस्ट्राल ऑफ �मलन सुरू केला वे�ीजला डायरे� से�ल� ग �ोबल 100 पुर�ाराने स�ा�नत कर�ात आले आ�ण ती जगामधील अग्रणी प्र�� �वक्र� कंप�ांपैक� एक बनली उ�ल भ�व�ाकडे वाटचाल केली 2004 पासून आ�यर् कारक यशाचा दशकाहून अ�धक काळ आ�� सौद� अर� िबयाम�े आमची उप��ती दशर् िवली आहे DSN �ोबल 100 अवॉड्र् सनी स�ा�नत आहे. जागितक�रावर #36 �म�कावर आहे आ�� ब�गलादेशात आमची उप��ती दशर् िवली आहे घाना आ�ण �फ�लपाइ�म�े �वेश केला आहे Vestige ला ग्रेट �ेसेस टु वकर् 2019 �णून प्रमा�णत कर�ात आले होते DSN �ोबल 100 अवॉड्र् सद्वार� `1850 कोट� उलाढाल आ�ण #63 �म�कावर पोहोचणार� वे��जह� एकमेव भारतीय डायर� �से�ल� ग कंपनी ठरली. एबीपी �ूज हे�केअर लीडर�शप अवॉड्र् सम�े सलग 2 वष� सव��ृ��ूट� ा�ु�टकल कंपनीचा पुर�ार

10 16 वे�ीज प्राइम खरचं उ�ेखनीय असलेली आ�ण इ�तम पोषण आ�ण उ�ृ� आरो� पुरव�ासाठी �वशेषत: तयार केलेली उ�ादने 47 50 अ�ुअर नॅचरल प्राणी उ�ादने नसलेली आ�ण क्रूरता-मु� नैस�ग� क पसर् नल केअर र� ज जी नै�तकपणे -�मळवले�ा घटकांसह बनवली गेली आहे. 93 94 माच ड्राई� तुम�ा वाहना�ा इं�जनला उ�म ��तीत ठेवून पयार् वरणावर होणारा प्रभाव कमी कर�ाची गुरू�क�ी. 08 09 10 वॉटर �ुरीफायर तुम�ा कुटुं�बयांना सगळीकडे, सवर् वेळ अ�धक शु�, अ�धक च�व� पाणी पुरवतो. उ�ादना�ा �ापक-श्रेणी�ारे �चा, शरीर आ�ण केसांची पूणर् �नगा आ�ण पोषणाची हमी �दली जाते. 51 72 पसर् नल केअर 81 86 होम केअर चमक�ा �� भा�ांपासून ते चकाक�ा �खड�ां�ा काचा आ�ण फरशीपय� त, तुमचा आ�ण तुम�ा जीवनशैलीचा आरसा. 95 98 ट्रुमॅन खानदानीपणा, जोमदार पुरूष� आ�ण कालातीत सौ�व आ�ण आधु�नकतेचे अ��तीय संयोजन. 87 92 अ ग्रीकल्चर उ�ादन वाढव�ास मदत करणार्या बायोटे�ोलॉजीवर आधा�रत कृषी उ�ादने. 73 76 वुमन हायजीन उ�ादनांची अ��तीय श्रेणी जी म�हलां�ा अंतगर् त ��तेची सौ�तेने काळजी घेते, �ाचवेळी क�टाणूंना दूर ठेवते. 77 80 ओरल केअर उ�ादनांची नवीन श्रेणी जी मौ�खक ��ता सुधारते आ�ण तु�ाला आ��व�ास पूणर् हा� प्रदान करते. 99 100 �मस्ट्रलऑफ �मलान �प्र�मयम गुणव�े�ा कलर कॉ�ेटी�ची प�रपूणर् श्रेणी जी कोण�ाही �ी�ा स�दयार् ला खुलवू शकते. 103 104 �बझनेस टू� �शक�ास, �ीकार�ास आ�ण तुमचा �वसाय वाढव�ास तु�ाला मदत करणारी टू�. 41 46 हे�फूड वै�व�पूणर् खा�पदाथर् जे तुम�ा आकषर् क �ा�ाचे सोबती आ�ण उ�ेरक बनतात. 17 40 हे�केयर गुणव�ापूणर् चांगले �नरोगी जीवन जग�ासाठी, �ा�ा�ा जगाम�े पाऊल ठेवा. 07 एअर �ुरीफायर घराम�े हवेची गुणव�ा सुधारते आ�ण आप�ा �प्रयजनांसाठी सुर��त पयार् वरण �नमार् ण करतो. 102 ��न फॉ�ूर् ला 9 एक प�रपूणर् ��नकेअर श्रेणी जी सुंदर, डागर�हत �चा �मळव�ाचे प्र�ेक �ीचे �� पूणर् करते. समृ� जीवना�ा मागा� चे नेतृ� केले 101 वेलीनो �कशोरवयीन युवांसाठी आ�ण यशा�ा मागार् वर असले�ांसाठी मेकअप इस� शीय� ची �व�ृत र� ज. आप�ा नवीन BFFs ला हॅलो �णा! हेअर ड्रायर असे हेअर ड्रायर जे �ा�ा��र तंत्र�ानाने तुमचे केस अ�धक चमकदार बनवते.

With Plasmacluster Ion Technology Protect Your Home from Invisible Hazards 1 Unit `19,500.00 incl. of all taxes Net Content: MRP 1 Unit `3725.00 incl. of all taxes Net Content: MRP एचईपीए �फ�र एअर �ू�रफायर घरामधील हवेची गुणव�ा सुधारते आिण आप�ा िप्रय व्य�ींसाठी सुरि�त पयर् ावरण िनमर् ाण करते. तपशीलवार मािहतीसाठी, कृपया एअर प्यूिरफायर प्रपत्र पाहा जंगलासारखी ताजी हवा िनमर् ाण • करण्यासाठी अि�तीय यंत्रणा • हवा आिण पृ�भागामधील संक्रमणांना कारणीभूत पदाथ� ाना मारते • वास आिण नको असलेली दुग� धी काढून टाकते • ि�र इलेक्ट्रीिसटी काढून टाकते • त्वचेचे सजलीकरण सुधारते Vestige presents Sharp Air Purifier. 07 एअर प्यूिरफायर

1 Unit `35,500.00 incl. of all taxes Net Content: MRP तपशीलवार मािहतीसाठी, कृपया वॉटर प्यूिरफायर प्रपत्राचा संदभर् घ्या. शुध्द, चवदार पाणी आिण आधुिनक रुपासह, शापर् वॉटर प्यूिरफायर ही प्र�ेक आरोग्यािवषयी िज�ासू कुटुंबांच्या स्वयंपाक घरातील सुंदर भर आहे. हे िवघटन करणार्या यंत्रणेसोबत येते जी फ� अ�ंत स्वच्छ आिण शुध्द पाण्याची हमी देते. यामध्ये अि�तीय 4 गाळप प्रिक्रया आहेत �ा �ोत काय आहे हे ल�ात न घेता तुमच्या आवड�ा व्य�ींसाठी सुरि�त िपण्याचे पाणी देते. याचा िरसेटेबल िफल्टर लाईफ िडस्�े इंिडकेटर संचालन खचर् वाढव�ािशवाय अखंडपणे साफ पाणी िमळण्याची खात्री करतो. पयर् ावरणीयिर�ा सुरि�त आिण उ� दजर् ाच्या मटेरीअलपासून तयार केलेला, हा आधुिनक तंत्र�ानाचा उपयोग करून आिण नािवण्यपूणर् प्रदशर् न वैिशष्�ाचा वापर करून तयार केलेला आहे. Vestige presents Sharp Water Purifier. Elevate to life’s purest version वॉटर �ू�रफायर With revolutionary four filter technology 08 वॉटर प्यूिरफायर

वॉटर �ू�रफायर �पचर Vestige presents Sharp Water Purifier Pitcher. 1 Unit `3,200.00 incl. of all taxes Net Content: MRP तपशीलवार मािहतीसाठी, कृपया वॉटर प्यूिरफायर प्रपत्राचा संदभर् घ्या. शापर् वॉटर प्यूिरफायर िपचरची सुवा�ता �णजे तु�ी कुठे आहात हे ल�ात न घेता तु�ाला नेहमी िपण्याच्या पाण्याला पोहच िमळते. जेव्हा पाणी शुध्दीकरणाचे कोणतेही इतर स्वरूप उपल� नसते तेव्हा हा हंगामी पाण्याच्या समस्यांसाठी आदशर् असतो आिण हा पुढे गाळले�ा पाण्याची शुध्दताही सुधारतो. कुठेही, कधीही तुमच्या िप्रय व्य�ींना हानीकारक िपण्याच्या पाण्यापासून सुरि�त ठेवा. Purity is now portable 09 वॉटर िपचर

1 Units ₹ 19,000.00 incl. of all taxes Net Content: MRP �ाझमा��र तं�ज्ञान�नी समृद्ध हेअर ड� ायर आहे जे आप�ासाठ� आव�क आहे. �ा�ा��र तं�ज्ञानाचा आप�ा केस�वर संरक्षणा�क �भाव पडतो कारण ते UV �करण�पासून पासून आप�ा केस�ना संरक्षण देते आ�ण��ची चमक वाढवते. सवर् �कार�ा केस�साठ� यो�, आपण ह्या ि�िमयम हॅ�हे� हेअर केअर सो�ूशनचा वापर �नरोगी �ॅ�, �नतळआ�णआ� केस�साठ� क� शकता. या शापर् �ा�ा��र हेअर ड� ायरमधून येणार� हवा नैस�ग� कआहे कारण �नसग�मुळे तु�ाला आटोपशीर, बाउंसी आ�ण �नरोगी केस ठेव�ास मदत होऊ शकते. �ा�ा��र हेअर ड� ायर 10 हेअर ड� ायर अ�धक मा�हतीसाठ�, कृपया शापर् �ा�ा��र हेअर ड� ायर लीफलेट पहा. Vestige presents Sharp Plasmacluster Hair Dryer Give the gift of love to your hair

ग्राहकांना चांग�ा दजार् ची �ा��वषयक उ�ादने पुरव�ा�ा प्रय�ाम�े, वे�ीजने वे�ीज प्राईम नामक �प्र�मयम हे�केअर श्रेणी सुरू केली आहे. या श्रेणीखाली उ�ादने ही खरचं उ�ेखनीय आहेत आ�ण ती ग्राहकांना �वशेषत: इ�तम पोषण आ�ण �� पूरव�ासाठी तयार केली गेली आहेत आ�ण ती �ांना गुणा�क�र�ा उ�ृ� आरो� �मळव�ास मदत करते.

12 वे�ीज प्राईम सी बकथॉनर् असंख्य आरोग्य लाभांसाठी सी बकथॉनर् चा वापर अनादी काळापासून केला जात आहे. यामध्ये कॅरोटेनॉईड्स, टोकोफेरो�, फ्लेवोनॉईड्स, िलिपड्स आिण एस्कॉ�बक आम्ल समािव� असते, जे पूणर् आरोग्य राखण्यामध्ये मदत करते. सी बकथॉनर् हे �ाच्या अ न्टीऑि�डन्ट्स आिण वृध्दत्वरोधी गुणधम� ासाठी सवर् �ात आहे. हे ऊजर् ा कायम राखणे, अंगातील धमक उभी करणे आिण त्वचेचा दजर् ा सुधारण्यास मदत करते. सिक्रय जीवनासाठी तुमचे आरोग्य आिण स्वा� सुधारण्याकिरता प्र�ेक कॅप्स्यूलमध्ये संग्रिहत हे सवर् गुण िमळवा. Recommended Usage: Net Quantity: MRP िदवसातून दोन वेळा जेवणानंतर एक कॅप्स्यूल. 60 Veg. Capsules `1,000.00 incl. of all taxes कॉ�ायोटी�* वेस्टीज प्राईम कॉम्बायोटी� हे िप्रबायोटीक आिण प्रोबायोटी�सोबत मल्टीव्हीटािम� आिण खिनजांच्या िमश्रणासह कॅप्सूलमध्ये कॅप्सूल रुपामधील अि�तीय उत्पादन आहे, जे फ� शरीराच्या पोषणिवषयक गरजा पूणर् करत नाही तर ते िनरोगी पचन यंत्रणेला समथर् न करते. प्रोबायोटीक कॅ�ूलसोबत म�ी ��टा�मन, म�ी �मनरल Recommended Usage: Net Quantity: MRP जेवणानंतर िदवसाला 1 कॅप्सूल 30 capsules `525.00 incl. of all taxes

�क्रल ऑईल* अंटाट�क िक्रल, जो िक्रल तेलाचा �ोत असतो, यामध्ये तीन मुख्य घटक असतात - ओमेगा-3 मेदाम्ले, प्राथिमक आयकोसाप� टाएनोईक आम्ल (EPA) आिण डोकोसाहे�ाएनोइक आम्ल (DHA) जे फॉस्फोिलिपड्स आिण ऍस्टाझँिथनशी जोडलेले असते. िक्रल तेलातील बहुतांश ओमेगा-3 मेदाम्ले ही फॉस्फोिलिपड्सला जोडलेली असतात, �ामुळे ती शरीराला अिधक जैव उपल� बनतात आिण �ामुळे ओमेगा-3 हे ल� अवयवां�ारे �णजे हृदय, म� दू आिण यकृता�ारे सहजपणे शोषले जाते, जेथे ते �ांचे लाभदायक पिरणाम दशर् वतात. वेस्टीज प्राईम िक्रल ऑईल हे मल्टी स्टेज ऑईल एक्स्ट्रॅ�न (MSO®) प्रिक्रया या प्रोपायटरी तंत्र�ानाना�ारे काढले जाते, जी उत्कृ� ि�रता, गुणव�ा आिण ऑगर् नोलेप्टीक गुणधम� ासह उ� दजर् ाच्या तेलाची हमी देतात. ए�ा�ांथीनसह फॉ�ो�ल�पड, ओमेगा - 3 चा �ोत Recommended Usage: Net Quantity: MRP जेवणासोबत दररोज एक ते दोन कॅप्सूल 30 softgel capsules `1435.00 incl. of all taxes 13 वे�ीज प्राईम RISING कॉ���े टेड िमनरल ड� ॉ� (CMD) वेिस्टज प्राइम कॉ�ेन्ट्रेटेड िमनरल ड्रॉप्स (CMD) - ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ उटाह मधून काढलेले एक नैसिगक समुद्री िमनरल स�ीम� ट आहे. यामध्ये मानवी शरीराला आवश्यक असले�ा आयिनक ट्रेस िमनर�ची पूतर् ता करण्यासाठी शु� पाण्यात पुनरर् चना केले�ा आवश्यक िमनर�चा संपूणर् स्पेक्ट्रम �ात समािव� आहे. सीएमडी CMD मधील िमनर� अ�ंत जैवउपल� आहेत, पिरणामी ते जलद शोषून शोषले जातात घेतात. सीएमडी CMD मुळे मध्ये 50 पट अिधक जास्त क� िद्रत सांद्र ट्रेस िमनर� आढळतातआहेत. हे आप�ाला आवश्यक िमनर� चे संतुलनयांची संतुिलत मात्रा प्रदान करते देते जे जी आप�ाला आप�ा शरीराला शरीराचे कायर् सव��म कायर् प्रकारे करण्यासाठी आवश्यक आहेत. सीएमडी CMD अम्लीय pH चे अल्कलाइनमध्ये रूपांतर करण्यास मदत करते. अल्कधम� वातावरण शरीरातील अॅिसडस् �ुट्रल करण्यास मदत करते, हायड्रेशन आिण पचन सुधारते आिण संपूणर् आरोग्य प्राप्त करण्यास मदत करतेहोते. 1 िलटर पाण्यात 0.45 िमली (सुमारे 7 थ� ब) घालािमसळा. िदवसातून तीन वेळा वापरा. Recommended Usage: Net Volume: MRP 60 ml `1100.00 incl. of all taxes

14 म�ी �वटा+�मन (VITA+MIN) गमीज मोठी माणसं आिण मुलं दोघांसाठीही योग्य, वेस्टीज प्राइम मल्टी िवटा+िमन गमीजने आप�ा पोषण संबंिधत गरजा पूणर् करा. हे िव्हटॅिमन A, िव्हटॅिमन C, िव्हटॅिमन D, िव्हटॅिमन E, िझंक, मॅ�ेिशयम आिण अ� महत्त्वपूणर् िव्हटॅिम� आिण खिनजांचे व्यापक िमश्रण वापरतं. ही आवश्यक िव्हटॅिम� आिण खिनजे शारीिरक श�ी, सहनश�ी, प्रितकारश�ी आिण चयापचय वाढवतात. सुलभ आिण चिव� पॅकेजमध्ये या रुचकर गमीज पोषण देतात आिण तेव्हा शरीर �ांना सहज शोषून घेत असतं. आता कुठेही, केव्हाही चालता-िफरता आपलं पोषण घेऊन जा. Recommended Usage: Net Quantity: MRP मो�ांसाठी - दररोज दोन गमीज. 5 वष� ापे�ा मो�ा मुलांसाठी - दररोज एक गमी. पूणर् तः चावून झा�ावरंच गमी िगळावी. 60 Gummies `825.00 incl. of all taxes वे�ीज प्राईम Recommended Usage: Net Quantity: MRP One capsule a day after meal 30 capsules `1050.00 incl. of all taxes एनज� बू�र वेिस्टज प्राइम एनज� बूस्टर हे हेल्थ स�ीम� टपैकी एक आहे �ामध्ये एनज� सपो�टव अ�गंधा, सपर् गंधा आिण टिमनिलया असतात. हे वै�ािनकदृष्�ा िवकिसत केलेले स�ीम� ट आहे जे म� दू आिण नवर् स िसस्टीमचे कायर् सुधारते, सीरम कॉ�टसोलची पातळी कमी करून तणाव आिण िचंता दूर करण्यास मदत करते. आप�ाला आपली सव��म कामिगरी करण्यात मदत करण्यासाठी, ते आपले टेस्टोस्टेरॉनचा स्तर सुधारू शकते, तणाव कमी करू शकते आिण आप�ाला अिधक ऊजर् ा आिण तग धरण्याची �मता प्रदान करू शकते. या नैचरल स�ीम� टचे रोज सेवन के�ाने तु�ाला एकंदरीत चांगले आरोग्य राखण्यात आिण आपली सहनश�ी वाढवण्यास मदत होऊ शकते.

ॲ�ॉर�वट म�ी��टॅ�मन सब�ल� गुअल �े एक नािव�पूणर् डोस (सब�ल� �ुअल �े) फॉमर् जो ��टॅिमन घे�ा�ा पारंपा�रक पद्धतीला अप�ेड करतो. वे��ज �ाइम ॲ�ॉरवीट म����टॅिमन सब�ल� गुअल �े र��वाहात पोषक��े जलद शोष�ास मदत करते. ��ना �गळ�ाची सम�ा आहे ���ासाठ� हे अ�धक च�गला पय�य आहे. आहार आ�ण शर�राची गरज य��ातील पोषणाचे अंतर भ�न काढ�ास मदत करते. हे एकंदर�त आरो� सुधारते. शर�राचा सव�गीण िवकास आ�ण दैनं�दन देखभाल कर�ात मदत करते. हे हाय एनज� लेव� राख�ास मदत करते. Recommended Usage: Net Volume: MRP 15 वे�ीज प्राईम एक नािव�पूणर् डोस (सब�ल� �ुअल �े) फॉमर् जो ��टॅिमन घे�ा�ा पारंपा�रक पद्धतीला अप�ेड करतो. वे��ज �ाइम ॲ�ॉरवीट ��टॅिमन B12 सब�ल� गुअल �े र��वाहात पोषक��े जलद शोष�ास मदत करते. ��ना �गळ�ाची सम�ा आहे ���ासाठ� हे अ�धक च�गला पय�य आहे. आहार आ�ण शर�राची गरज य��ातील पोषणाचे अंतर भ�न काढ�ास मदत करते. हे अ�ाचे से�ुलर एनज�म�े�प�त�रत कर�ाची शर�राची क्षमता सुधारते �ामुळे हे�� एनज� लेवल राखली जाते. हे म�ातंतूं�ा आरो�ास आ�ण लाल र�पेश��ा (RBC) �न�म� तीला सपोटर् करते. Recommended Usage: Net Volume: MRP ॲ�ॉर�वट ��टॅ�मन B12 सब�ल� गुअल �े Just 3 sprays a day 22 ml `625.00 incl. of all taxes Just 1 spray a day 9 ml `625.00 incl. of all taxes

16 वे�ीज प्राईम ॲ�ॉर�वट ��टॅ�मन C सब�ल� गुअल�े एक नािव�पूणर् डोस (सब�ल��ुअल �े) फॉमर् जो ��टॅिमन घे�ा�ा पारंपा�रक पद्धतीला अप�ेड करतो. वे��ज �ाइम ॲ�ॉरवीट ��टॅिमन C सब�ल� गुअल �े र��वाहात पोषक��े जलद शोष�ास मदत करते. ��ना �गळ�ाची सम�ा आहे ���ासाठ� हे अ�धक च�गला पय�य आहे. आहार आ�ण शर�राची गरज य��ातील पोषणाचे अंतर भ�न काढ�ास मदत करते. हे �� रॅ�डक�पासून सेलचे नुकसान रोखून अँ�टऑ��ड� ट �णून कायर् करते. हे रोग�ितकारक श��ला सपोटर् करते आ�ण सद� आ�ण खोक�ासार�ा सं�मण�पासून शर�राचे संरक्षण करते. हे �नरोगी �चा, र�वा�ह�ा, हाडे आ�ण उपा�� (का�ट� लेज) �टकवून ठेव�ास मदत करते. Recommended Usage: Net Volume: MRP ॲ�ॉर�वट ��टॅ�मन D सब�ल� गुअल�े एक नािव�पूणर् डोस (सब�ल��ुअल �े) फॉमर् जो ��टॅिमन घे�ा�ा पारंपा�रक पद्धतीला अप�ेड करतो. वे��ज �ाइम ॲ�ॉरवीट ��टॅिमन D सब�ल� गुअल �े र��वाहात पोषक��े जलद शोष�ास मदत करते. ��ना �गळ�ाची सम�ा आहे ���ासाठ� हे अ�धक च�गला पय�य आहे. हे रोग�ितकारक काय�ला सपोटर् करते. हे शर�रात कॅ��यम आ�ण फॉ�रसचे शोषणआ�ण �नयमन कर�ास मदत करते, �ामुळे हाड�चे आरो� च�गले राहते. �ात अँट� इं�ेमेटर� गुणधमर् असतात. Recommended Usage: Net Volume: MRP Just 3 sprays a day 22 ml `560.00 incl. of all taxes Just 1 spray a day 9 ml `560.00 incl. of all taxes

The stronger the foundation, the longer you live िनरोगी राहणे महत्वाचे आहे कारण यामुळे व्य�ीला िनरोगी हृदय, चांगले �ायू, मजबूत हाडे, स्वा�ाची संवेदना आिण चांगले सामािजक जीवन िमळू शकते. योग्य गो�ी खाणे आिण योग्यप्रकारे व्यायाम के�ास एकंदर चांगले आरोग्य िमळते. जेव्हा दररोज व्यायाम आिण आरोग्यकारक जेवण केले जाते, तेव्हा लोकांना स्वत:िवषयी चांगले वाटते. उष्मांक-प्रिथन पोषणाच्या कमतरतेमुळे िनमर् ाण होणार्या समस्यांची श्रेणी "िर�-कॅलरी" अित सेवनापे�ा िभ� असते, दो�ींचे जीवनाची गुणव�ा आिण दीघर् ायुष्यावर िवनाशकारी पिरणाम होऊ शकतात. �ामुळे, वेस्टीजमधील उत्पादनांची श्रेणी व्य�ीसाठी पोषणाचे अंतर भरून काढते. या श्रेणीमध्ये आरोग्यकारक रोगप्रितकार, हृदयवािहनी यंत्रणा, ग्लायसेिमक आरोग्य, डीटॉ� आिण पुनरू�ीवन, मिहलांचे आरोग्य, स्वा�आिण िनरोगी हाडे आिण सांध्यांसाठी सि�म� ट्स समािव� होतात. वेस्टीजकडून सि�म� ट्सची ही श्रेणी लोकांना गुणा�किर�ा िनरोगी जीवन जगण्यास आिण िनरामय जगामध्ये पाऊल ठेवण्यास मदत करतात. हे�केअर

18 हे� केअर PROPRIETARY MEDICINE PROPRIETARY MEDICINE AYURVEDIC PROPRIETARY MEDICINE िस्परुिलना ही प्रिथनांनी यु� अशी नैसिगक शेवाळ्याची पावडर आहे. ती अँिटऑि�डेन्ट, जीवनसत्त्व बी कॉम्�े�, जीवनसत्त्वे आिण खिनजांचा चांगला �ोत आहे. िहच्यामध्ये सवर् ािधक प्रमाणात प्रिथने आहेत आिण यामध्ये जास्त प्रमाणात नैसिगक लोहाचा घटक आहे. हे नैसिगक प्रिथनांच्या समृध्द �ोतांपैकी एक मानले जाते. हे रोगप्रितकार यंत्रणेला बळकट करते आिण पचनिवषयक आरोग्य सुधारते. हे शिरराचे नैसिगक िक्लंिजंग आिण िडटॉि�िफकेशन सुधारण्यास मदत करते. इशारा: लोह असले�ा उत्पादनांचा अपघाती अितप्रमाणात डोस घेतला तर �ामुळे 6 वष� ाहून कमी वय असले�ा लहान मुलांमध्ये जीवघेणी िवषा�ता िनमर् ाण होऊ शकते. अपघाती अितडोसच्या बाबतीत, आरोग्य व्यावसाियकाशी संपकर् साधा. िदवसातून दोनदा एक िकंवा दोन कॅप्सूल 100 capsules `421.00 incl. of all taxes Dosage: Net Quantity: MRP प्र�ेक कॅप्सूलमध्ये समािव� आहे: िस्परुिलना (िस्परुिलना �ेट� िसस) 500 mg ��रु�लना^ कोरफड हे पुनरु�ीिवत करणाऱ्या, बरे करणाऱ्या आिण शमनकारी गुणधम� ानी यु� असे रोपटे अस�ाचे िस� झाले आहे. यामध्ये 20 हून अिधक अिमनो आम्ले आिण कॅि�यम, मॅ�ेिशयम आिण सोिडयमसारखी मुख्य जीवनसत्त्वे असतात. यामध्ये िवकरे, जीवनसत्त्वे, पॉिलसॅकराईड्स, नायट्रोजन आिण इतर घटक असतात. हे योग्य पचनामध्ये मदत करते. हे बध्दको�ता, आम्लता आिण यकृताच्या कमजोरीच्या बाबतीत उपयोगी असते. हे िवकृतींवर उपचार करण्यास मदत करते आिण हे केसांशी संबंिधत समस्यांसाठी सुयोग्य असते. िदवसातून दोनवेळा एक िकंवा दोन कॅप्सूल िकंवा िचिक�काच्या सल्�ानुसार 60 capsules `320.00 incl. of all taxes Dosage: Net Quantity: MRP एलो वेरा^ प्र�ेक कॅप्सूलमध्ये समािव� आहे: कोरफडीचा अकर् (अलोई बाबर् ाडेिनस) 500 mg

19 PROPRIETARY MEDICINE PROPRIETARY MEDICINE आवळ्याला (एिम्ब्लका ऑिफिसनािलस) आयुव� दामध्ये 3000 हून अिधक वष� ापासून वै�कीय लाभासाठी ओळखले जाते आिण याला चांग�ा आरोग्याचे प्रतीक मानले जाते. हा जीवनसत्व सीचा चांगला �ोत आहे. आवळ्यामध्ये प्रभावी अँटीऑि�डेन्ट आिण फ्लेवोनाईड्स अस�ामुळे हा शिरराची प्रितकार यंत्रणा सुधारण्यास मदत करतो. आवळा हा पचनासाठी चांगला असतो कारण तो शिरराला अ�ामधून पोषके शोषण्यास आिण आत िजरवण्यास मदत करतो. िदवसातून दोनवेळा एक िकंवा दोन कॅप्सूल िकंवा िचिक�काच्या स�ानुसार 60 capsules `220.00 incl. of all taxes Dosage: Net Quantity: MRP आवळा^ प्र�ेक कॅप्सूलमध्ये समािव� आहे: आवळा अकर् ाची पावडर (एिम्ब्लका ऑिफिसनािलस) 500 mg दि�ण पूवर् आिशयामधील �ािनक उष्णकटीबंधीय सदाहिरत वृ�, नोनी िकंवा मोिरंडा िसट्रीफोिलया हा प्रिथने, कब�दके आिण फायटो�ूट्रीयंट्स, जीवनसत्वे आिण खिनजांचे उ� क� द्रीकरण असलेला समृध्द �ोत आहे. हा एकंदर आरोग्य आिण स्वा�ाला मदत करतो. यामध्ये क्झेरोिनन समािव� असते, जे मानवी पेशींमधील िभ�ीकांमधील िछद्रे मोठी करण्यास मदत करते आिण पोषकांना �ामध्ये प्रवेश करण्यास मदत करते आिण �ा�ारे पोषकांचे शोषण वाढवते. मोिरंडा िसट्रीफोिलयामध्ये अनेक आवश्यक जीवनसत्त्वे आिण खिनजे अस�ामुळे तो प्रितकार यंत्रणेला बळकट करण्यास मदत करतो. �सनिवषयक समस्यांनी ग्रस्त लोकांना याच्या सेवनापासून लाभ होऊ शकतो. हा िविवध त्वचा आिण केसांच्या समस्यांना प्रितबंध करण्यास मदत करतो. हा िनरोगी पचन यंत्रणेला प्रो�ाहन देण्यास मदत करतो. इशारा: नोनी हा पोटॅिशयमचा समृध्द �ोत अस�ाने, दीघर् कालीन मूत्रिपंड िवकार अस�ास याचा वापर न करण्याचा सल्ला िदला जातो. िदवसातून दोनवेळा एक िकंवा दोन कॅप्सूल जेवणाच्या अधर् ा तास आधी 90 capsules `585.00 incl. of all taxes Dosage: Net Quantity: MRP नोनी^ प्र�ेक कॅप्सूलमध्ये समािव� आहे: मोिरंडा िसट्रीफोिलया (अचुका) अकर् 500 mg हे� केअर

20 PROPRIETARY MEDICINE RISING PROPRIETARY MEDICINE कोलोस्ट्रम �णजे प्रसूतीनंतरचे पिहले दूध असते, हे दुभ�ा जनावरां�ारे उत्पािदत दुग्धग्रंथीमधील स्रवण असते. वासराच्या ज�ानंतर पिह�ा सहा तासांच्या आत हे संकिलत केले जाते. कोलोस्ट्रम हा इम्यूनोग्लोबुिलनचा समृध्द नैसिगक �ोत आहे जो प्रितकार यंत्रणेला मजबूत करण्यास आिण िविवध आजारांपासून संर�ण पुरवण्यास मदत करतो. कोलोस्ट्रम हे पोषके, प्रितजैिवके आिण वृध्दी घटकांचा समृध्द �ोत आहे. हा शिरराच्या उ�म कायर् ासाठी आिण एकंदर आरोग्य राखण्यासाठी आवश्यक जीवनसत्त्वे, खिनजे, आवश्यक मेदाम्ले आिण आिमनो आम्लांचा पिरपूणर् फॉम्यूर् ला आहे. कोलोस्ट्रममधील रोगप्रितकार घटक आिण प्रितजैिवके शरीराला हानीकारक िवषाणूज� संक्रमणे, एलज� � आिण िवषारी पदाथ� ाशी लढण्यास मदत करते. कोलोस्ट्रम^ िदवसातून दोनदा दोन कॅप्सूल रोगप्रितकार मजबूत करणारा आिण बलवधर् क 60 capsules `720.00 incl. of all taxes Dosage: Indication: Net Quantity: MRP प्र�ेक 404 mg कॅप्सूलमध्ये समािव� असते: कोलोस्ट्रम (गौ िपयूष) 400 mg सोडीयम बेन्झॉईट 4 mg अळशीचे तेल हा अल्फािलनोलेिनक आम्ल (ALA), ओमेगा-3 आिण ओमेगा-6 सारख्या आवश्यक मेदाम्लांचा समृध्द �ोत आहे. ओमेगा-3 मेदाम्ल हे चांगले मेद असते जे हृदयासाठी आरोग्यकारक असते. हा जीवनसत्त्व ई चाही समृध्द �ोत आहे, जे पेशी पटलाची एका�ता राखण्यासाठी आवश्यक असलेली शि�शाली ऑि�डनरोधी असतात. फ्लॅ�सीड कोलेस्टेरॉलची आरोग्यकारक पातळी राखण्यास मदत करतात आिण उ� र� दाब िनयिमत करण्यास मदत करतात. खबरदारी: हे उत्पादन गभर् धारणेदरम्यान आिण �ानंतर फ� आरोग्य व्यावसाियकाच्या सल्�ानुसारच घेतले जावे. िदवसातून तीन वेळा जेवणानंतर एक कॅप्सूल 90 softgel capsules `635.00 incl. of all taxes Dosage: Net Quantity: MRP �ॅ� ऑईल^ प्र�ेक मऊ िजलेटीन कॅप्सूलमध्ये समािव� असते: अळशीचे तेल (िलनसीड ऑईल) 500 mg हे� केअर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw