Vestige e-catalogue_Marathi

86 होम केअर हायवेस्ट अल्ट्रागाडर् हा आधुिनक घ� फॉम्यूर् ला आहे जो टॉयलेटला श�ीशालीपणे स्वच्छ आिण िनज� तुक करतो. हे प्रभावीपण कठीण डाग, चुनखडीचे साचलेले डाग आिण अवशेष काढून टाकते, आिण तजेलदार सुगंधासह चमकदार स्वच्छ बाथरून देते. अल्ट्रा गाडर् चा िनयिमतपणे वापर के�ास �ामुळे टॉयलेट बाउलमध्ये डाग राहत नाहीत आिण ते प्रभावीपणे कीटाणू काढून �ाला पूणर् पणे स्वच्छ करते. 500 ml `128.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP अल्ट्रा गाडर् #Cost as per MRP सौम्य डाग (नेहमीची सफाई) 30 ml (2 मोठे चमचे) `7.68* 16 नेहमीची स्वच्छता अवजड डाग 60 ml (4 मोठे चमचे) `15.36* 8 वापर रक्कम वापर प्रित वापर खचर् संख्या प्रित बाटली वापराची वापर आिण प्रित वापर खचर् :

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw