Vestige e-catalogue_Marathi

85 हायवेस्ट अल्ट्रा मॅटीक िडटज� ट पावर सव�त्कृ� सफाई देते आिण याचा डाग-काढण्याचे गुणधमर् कप�ांना चकमदार आिण दीघर् काळासाठी तजेलदार ठेवतो. यामध्ये पांढर्या आिण रंगीत कप�ांसाठी ऑप्टीकल ब्राईटनसर् आहेत जे प्र�ेक धुलाईनंतर कप�ांना नवे जीवन देतात. हे अशा एन्झाईम्सने यु� आहे जे दीघर् काळ िटकणार्या आिण तजेलदार फुलांच्या सुगंधासोबत जेवणाचे कठीण डाग काढून टाकण्यास मदत करते. 500 g `185.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP अल्ट्रा मॅटीक वापर रेग्यूलर लोड 60 g (3 मोठे चमचे) `19.20* 8 रेग्यूलर लोड्स खूप मळलेलेले लोड्स 90 g (6 मोठे चमचे) `28.80* 5 खूप मळलेलेले लोड्स प्रित वापर खचर् रक्कम संख्या प्रित बाटली वापराची #Cost as per MRP वापर आिण प्रित वापर खचर् : होम केअर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw