Vestige e-catalogue_Marathi

वेस्टीज िपकाचे उत्पादन आिण �ाच्या गुणव�ेमध्ये अखंडपणे वाढ करण्यासाठी उत्पादनांची व्यापक श्रेणी प्रदान करते. यामध्ये िपकांचे पोषण, िपकांवरील रोगांचा प्रितबंध आिण व्यव�ापन, सिक्रयक आिण प्रसरक, जैव-खते आिण िपक जैव-प्रेरकांचा समावेश होतो. वेस्टीज कृषी उत्पादने ही आधुिनक जैवतंत्र�ानावर आधािरत आहेत आिण ती मूळ-क�ब जोमाने वाढणे, मातीचे आरोग्य, मातीची ि�ती, िपकांवरील रोगांिवरुध्द प्रितरोधक �मता आिण िपकाच्या चांग�ा पोषणा�ारे उत्पादन वाढवण्यास मदत करतात. शेती

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw