Vestige e-catalogue_Marathi

84 अल्ट्रा स्वॉब फ्लोअर िक्लिनंग सो�ूशन हा दैनंिदन सफाई आिण मॉिपंगसाठी संहत फॉम्यूर् ला आहे. याचा अि�तीय फॉम्यूर् ला फरशी आिण पृ�भागांवरील जीवाणू, िवषाणू आिण बुरशीसह 99.0% िकटाणूंना मारून �ांच्यापासून पिरपूणर् संर�ण देतो. हा घरामधील सवर् प्रकारच्या पृ�भागांवरून प्रभावीपणे कठीण डाग, घाण आिण धूळ काढतो आिण पुसले�ा भागाला याच्या दीघर् काळ िटकणार्या सुगंधासोबत तजेला देऊन साफ ठेवतो. यावर वापरा: सवर् प्रकारचे फ्लोअर आिण पृ�भाग-संगमरवर, मोसेक, लाकडी, ग्रॅनाईट, िसरॅिमक, िकचन काउंटरटॉप्स, टाई�, बाथरूमचे फ्लोसर् इ. • अि�तीय फॉम्यूर् ला 99.9% िकटाणू मारतो • कठीण डाग काढून टाकतो • सहजपणे घाण आिण धुळ सखोलपणे साफ करतो • तजेलदार आिण दीघर् काळ िटकणारा फुलांचा सुगंध 500 ml `215.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP अल्ट्रा �ॉब फ्लोर िक्लिनंग सो�ूशन (श�ीशाली सू�जीवाणू-प्रितबंधक कृती) घराचे फ्लोअसर् पुसण्यासाठी (संगमरवर, िसरॅिमक, ग्रॅनाईट, टाई� इ.) 1/4 बादली (4 l) पाण्यामध्ये 2 चमचे (10 ml) िकंवा 1/2 कॅप `4.30# सफाईचे 50 िदवस रक्कम वापर प्रित वापर खचर् संख्या प्रित बाटली वापराची #Cost as per MRP वापर आिण प्रित वापर खचर् : होम केअर RISING

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw