Vestige e-catalogue_Marathi

60 हा साबण कडूिनंब, तुळस आिण पुिद�ाचे अि�तीय िमश्रण. हा त्वचेला कोरडी के�ािशवाय ितचे संर�ण करतो. हा त्वचेला तजेलदार आिण पुनरू�ीिवत करून ितला िनज� तूक करतो आिण तजेला देतो. ASSURE 100 g (when packed) `54.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP सोप एशुअर कॉम्�े�न बार हा पोषण देणारा आिण ओलावा देणारा आंघोळीचा साबण आहे जो त्वचेला साफ करतो ितला साफ, मऊ आिण तुकतुकीत ठेवतो. हा केशर, ऑिलव्ह आिण मधाच्या उजाळा देणाऱ्या अकर् ाने समृध्द आहे, जे पोत सुधारतात. ASSURE 75 g (when packed) `84.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP कॉम्�े�न बार पसर् नल केअर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw