Vestige e-catalogue_Marathi

61 ASSURE 75 g (when packed) `69.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP ओलावा आिण पोषण देणार्या आिण सौम्य िक्लंिजंग एजंट्सचे अि�तीय िमश्रण. यामुळे िक्रमी फेस होतो जो त्वचेला मऊ आिण रेशमी ठेवतो. हा स�दयर् ाचा साबण त्वचेला सजल करतो आिण ितच्यामधून आवश्यक पोषके आिण ओलावा काढून घेत नाही, त्वचेला गुळगुळीत आिण कांतीमय ठेवतो. �क्रमी ��� �ज� ग बार ASSURE 250 ml `145.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP हा नवीन आिण सुधािरत एशुअडर् हँड वॉश सौम्य आिण प्रभावी िक्लंिजंग एजंट्ससोबत हातांना सौम्य िनगा देते. हे कडूिनंब आिण कोरफडीच्या अक� ानी समृध्द आहे जे ओलावा देतात आिण त्वचेला कोरडे के�ािशवाय सौम्य संर�ण पुरवतात. तजेलदार सुगंध दीघर् काळासाठी हातांना तजेलदार ठेवतो. हँड वॉश पसर् नल केअर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw