Vestige e-catalogue_Marathi

59 जलद-शोषली जाणारी, वजनाने हलकी, िचकटपणा नसलेली आिण सौम्यपणे थंडावा देणारी अपारदशर् क जेल सूत्रीकरण जे त्वचेला त्विरत सजलीकृत करते. हे कोरफड आिण काकडीच्या अकर् ाने समृध्द आहे जे त्वचेला थंडावा देतात आिण सजलीकृत करतात. ही त्वचेवर सहजपणे पसरते �ामुळे त्वचेला तेजस्वी चमक िमळते आिण ितला सखोलपणे मॉई�राईज ठेवते. ASSURE 100 ml `315.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP एलो कुकुंबर अ �ाजेल 250 ml (When packed) `225.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP हे त्वचेचा आवश्यक ओलावा आिण चमक पु�ा संतुिलत करते. हे त्वचेला मऊ आिण तुकतुकीत बनवून ितची लविचकता राखते. हे त्वचेला सखोलपणे पोषण देते आिण त्वचेचे नैसिगक तेल पुनप्रर् ाप्त करण्यास मदत करते. मऊ आिण फुलांचा सुगंध तरतरी देतो आिण त्वचेला पूणर् िदवस पोषण देतो. ASSURE हँड अँड बॉडी लोशन पसर् नल केअर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw