Vestige e-catalogue_Marathi

49 अ�ुअर नॅचरल SPF 15 सह अश्युअर नॅचरल लाईटेिनंग िक्रम सजलीकरण वाढवते, त्वचेची रचना पुन�र् ािपत करते आिण अकाली वृध्दत्व आिण काळ्या वतुर् ळांना कारणीभूत ऑि�डेटीव्ह ताणाशी लढते. ही पॅशन फ्रुटच्या अकर् ाने समृध्द, जे जीवनसत्त्व C आिण अ न्टीऑि�डन्ट्सने समृध्द आहे, हे त्वचेला घ�पणा देते आिण तरूण ठेवते. 75 g (when packed) `425.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP लाईटे�न� ग �क्रम SPF 15 75 g `310.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP अश्युअर नॅचरल फेस स्क्रब हा खर्या पपईच्या गुणांनी समृध्द आहे जे सौम्यतेने मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाकते आिण त्वचेला मऊ, तुकतुकीत आिण तेजस्वी बनवते. हे ऑि�डनरोधकांनी समृध्द आहे, त्वचेचे िपगम� टेशन साफ करते आिण काळे डाग कमी करते. हे त्वचेमध्ये आवश्यक आद्रर् ता राखून वृध्दत्वाच्या प्रिक्रयेला संथ करते. फेस �ब

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw