Vestige e-catalogue_Marathi

50 अ�ुअर नॅचरल अश्युअर नॅचरल डे िक्रम ही मोरींगा आिण अमेझॉिनयन मुरुमुरू बटरच्या अकर् ासह वजनाने हलकी आिण जलद शोषली जाणारी मॉई�रायिजंग िक्रम आहे. हे घटक पेशीची पुन�निमती करतात आिण दीघर् काळ िटकणारे सजलीकरण पुरवतात, �ामुळे त्वचा गुळगुळीत, मऊ आिण तेजस्वी बनते. 75 g `285.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP अश्युअर नॅचरल चारकोल िपल-ऑफ मास्क हा एक िवषा�ता काढून टाकणारा आिण स्वचेला तेजस्वी बनवणारा फॉम्यूर् ला आहे जो ब्लॅकहेड्स, मृत त्वचा आिण अितिर� तेल काढून टाकतो आिण तरूण तेज देऊन त्वचेचा पोत सुधारतो. हा त्वचेची हानी दुरूस्त करतो आिण सजलीकरण वाढवतो. 100 g (when packed) `360.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP डे �क्रम चारकोल �पल-ऑफ मा�

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw