Vestige e-catalogue_Marathi

48 अश्युअर नॅचरल सनिस्क्रन ही SPF 40+ सह सजलीकरण करणारी, मऊ बनवणारी आिण तेलकटपणा नसलेली दररोजची सन-केअर िक्रम आहे. ही टॅिनंग, सनब�र् आिण अकाली वृध्दत्वाला कारणीभूत हानीकारक UVA आिण UVB िकरणांपासून त्वचेचे र�ण करते. हे माशर् मेलो आिण ऑिलव्ह अकर् ाने समृध्द आहे, ही त्वचेचे संतुलन करते, ितला चमक देते. 75 g (when packed) `510.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP सन��न SPF 40+ अ�ुअर नॅचरल 150 g `425.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP नारळ आिण केळाच्या अकर् ाच्या आ�यर् कारक िमश्रणाने तयार केलेला अश्युअर नॅचरल हेअर मास्क ही पिरपूणर् केसांचा उपचार आहे जो केसांना दुरूस्त करण्यास, पोषण देण्यास आिण सजलीकरण करण्यास मदत करतो. हा क��ाला प्रितबंध करतो, दुभंगलेली केसंची टोकं िनयंित्रत करतो, केसांना मजबूती देतो आिण टाळूचे आरोग्य चांगले ठेवतो, पिरणामी केसांना खोलवर मॉई�राईज केले जाते आिण ते मऊ झा�ामुळे ते आरोग्याने चकाकतात. हेअर मा�

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw