Vestige e-catalogue_Marathi

42 हातसडीच्या तांदुळाच्या तेलकट स्तरापासून तयार केलेले पोषणयु� खाण्यायोग्य तेल. हे ओरायझेनॉल घटक राखण्यासाठी कोण�ाही हािनकारक रसायनांचा वापर के�ािशवाय पेटंट असले�ा प्रिक्रये�ारे भौितकिर�ा शुध्द केले जाते. आंतरराष्ट्रीय संशोधन अहवाल ओरायझेनॉलचे अनेक आरोग्यदायी लाभ सूिचत करतात. 2 L `560.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP राईस ब्रॅन ऑईल हेल्थ फूड

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw