Vestige e-catalogue_Marathi

RISING 43 इनव्हीगो फ्रेशनअप िड्रंकमध्ये शिरराला त्विरत ऊजर् ा पुरवणाऱ्या जीवनसत्व सी आिण िझंकच्या गुणांसह तजेलदार सं�याचा स्वाद आहे हे तयार करण्यास सोपे आहे आिण याची ताजी रसाळ चव तजेलदार अनुभूती आिण ऊजर् ा देते. 200 g `235.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP Direction for Use: एक ग्लास थंड पाण्यामध्ये 2 चमचे (अंदाजे 30g)िमसळा. चांगले ढवळा. फ्रेशनअप �ड्र� क एनवर् ा उ�-पोषण नाश्�ाचे सेिरयल हा व्यस्त जीवनशैलीसाठी िनरोगी, पोषक आिण सोयीचा पयर् ाय आहे. हे आवश्यक जीवनसत्व, खिनजे, प्रिथने, तंतू आिण उजर् ायु� आहे जे तुमची सकाळ खरचं चांगली बनवते आिण तु�ाला िदवसभर सिक्रय ठेवते. 350 g `350.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP उ� पोषणयु� नाश्�ाचे से�रयल राजिगरा आिण बाजरीसह कॉनर् फ्ले� हेल्थ फूड

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw