Vestige e-catalogue_Telugu

30 g (when packed) `400.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP 60 g (When packed) `265.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP RISING 54 ASSURE • రంగ�ను �� ర�గ�పర�సత్ ుం�� • సమ�న��� న చర్మ ��య • ఎస్�ిఎఫ్ 30+ మ�� య� �ిఏ++ రకష్ణ • బ��ా క��ిం�ే �� ��లను త�� గ్ సత్ ుం�� • �� ంట�� నల్ మచ్చలను క��ించ�యక�ం�� �ేసత్ ుం�� • ప్�ాశవంత��� న �� కప్ �ి�ష్ చర్మ రంగ� సమ�నం�ా ల�క�� వడం, �ట� మల మచ్చల�, కర�క��ా మ�� య� తక�్కవ ��య వంట� �ా��రణ చర్మ సమసయ్ల ��రక� ఆల్-ఇన్-వన్ బ�య్ట� ప�� �ా్కరం. అ�న్ ర�ాల చర్మప� రంగ�ల�� చక్క�ా క��ి�� త�ం�� మ�� య� సహజ��� న మ�� య� ఆ��గయ్కర��� న �� ర�ప�ను అం�� సత్ ుం�� . �� ��� మ్ ఎస్�ిఎఫ్ 30+ ASSURE • య�� �� నుం�� అదనప� రకష్ణ • చర్మం �క్క ట��ంగ�ను ��ా�� సత్ ుం�� • చ�ా్మ�న్ నల్ మచ్చల�, �నన్ �నన్ ��ధుమ రంగ� మచ్చల�, ఎండ మచ్చల� మ�� య� సన్ బర్న్ నుం�� ర�� సత్ ుం�� చర్మప� ట��ంగ్, సన్ బర్న్�, మ�� య� �నన్ వయసుస్ల��� వృ�ధ్ �పయ్ లకష్ణ�లను కల�గజ� �� ��కర��� న య��ఏ మ�� య� య��� �� రణ�ల నుం�� ర�� సత్ ుం�� . సన్ �� �� న్స్ ఎస్�ిఎఫ్ 30+ పరస్నల్ �� ర్

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw