Vestige e-catalogue_Telugu

Respect THROUGH WELLTH! EARNING TELUGU

�ి్య��� న �� �ీ్�యను్, �� �� �ంగ్ �ై�� క్ర్ ��తమ్ బ�� �� �ీ్జ్ �క్క �జయం మ�� య� సఫలతక� స�యం �ే�ినందుక� � అంద�� �� �� ను �� హృదయప�ర్వకం�ా ����ాంకష్ల� �ె�యజ� సత్ ు��న్ను. అ�� �ా్రం�ంచబ�� న ��ట� నుం�� , �� �ీ్జ్ అ�ా��రణ �ా్�ల� ఎదుగ�త� వ�్చం�� , �క� ఇం�ా � శ� మక� కృతజ్తల�. �� ను ఖ�్ఛతం�ా �ెపప్గలను, ఈ గ�ల�, �� �ీ్జ్ సఫలత �క్క ఏ �ా్��� �ేర�క�ట�ందంట� మ�� ఇతర ��ర�య �ై�� క్్ �� �్ంగ్ కం�� � ఎనన్డూ ఊ�� ంచనంత �ా్�ల�. �� ర�గ�త�నన్ మ� ప్పంచ�ాయ్పత్ ఉ��� మ�� య� �రంత�ాయం�ా �సత్ �� సత్ ూ ఉనన్ ��్ డక్్ �� ర్్ �� �� �� �ీ్జ్ ఏ సమయంల� క��� ఆ�� �� బ� వడం ల�దు �ా� మ�� ంత �ా�� ంచ����� ఈ బ�ర్ �ా� ఫ� �రంత�ాయం�ా �� ర�గ�త��� ఉంట�ం�� . �ా�� ం��ల�� ఈ ���� క ఒక వయ్�� త్ ల��� ఒక సంస్ను సఫలత �� శ�ా మ�ందుక� �సుక��� ళ�త�ం�� . �� �ీ్�ల� �� మ� ఎప�ప్డూ మ� �జయ�ల�� సంతృ�ిత్ �ెందల�దు మ�� య� �� మ� �� ల���ప్న �� �ార�్లను అ�� గ�ంచ���న్ �� మ� ఆపల�దు. �� �ి్య��� న �� �ీ్�యను్, మనక� ఉనన్�� ఒక ��తం �ా�ా �ా�� ంచవల�ిం�� ఎం�� ఉం�� . �ర� �ై�� క్్ �� �్ంగ్ ప�� శ� మల� ఇపప్ట� �� ���న్ అదుభ్త��� న ఇంతక� మ�నుప� ఎవర� �ేయ� పనుల� �ే�ార�. ఇప�ప్డ� మనం ఇం�ా ��ల� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� , మన ప్య��న్లను �� ట�్ ంప� �ేయ��, త��్వ�ా �� �ీ్జ్ ప్పంచంల�� అత�య్తత్ మ �ై�� క్్ �� �్ంగ్ కం�� �లల� ఒకట� �ా�ా�. మనం క�� న��� న �ా��వరణం మధయ్న ��� �ామ� మ�� య� ఒక ప్మ�ఖ ఆట�ా��ా �ావ����� క�� న��� న ప�� �ి్త�లను ఎదు��్క��న్మ�. ఇప�ప్డ�, ఈ ప�� శ� మల� ఎవ్వర� ఇంతవరక� చూడ� మ�ర�ప్లను తపప్�స�� �ా �సుక��ా�ా�స్న అవసరం మనక� ఉం�� �ావ�న ఇప�ప్డ� �� �ీ్�ల� �� మ� �ే�� అ�ాధయ్ం�ా ���ంచమ�. భ�షయ్తత్ �ల� �ర� సఫలత �క్క ఉనన్త �ఖ�ాలను �ేర�క�ంట� , అ��ారయ్ం�ా అ�� �� �ీ్�క� �ెందుత�ం�� , చూ��ల� �� ఆశ. Wish You Wellth!

�పజ�ఆ� � క �� త�ంత� ం � ��� న�� న �ధం� ��ంచ���. �పపంచ �� �� ఎదగ��� మ�� ��క్ � ��� ంగ్ ప��శమ� �ం�� �� � �ర���. �పపంచ�� ప� ం�����ం� స� ప� ం �షన్

The Triumphant March of Wellth 1990లల� ��ర�య �ై�� క్్ �� �్ంగ్ ప�� శ� మ తన ప్య�ణ��న్ �ా్రం�ం�నప�ప్డ�, ��� ��ౖ న ���న్ ��ే� సంస్ల ఆ�� పతయ్ం ఉం�ే�� , �ాట� �క్క ప్ణ��కల� మ�� య� ఉతప్తత్ �ల� ��నన్��� న ��ర�య మ��� ్కట్ మ�� య� �ై�� క్్ �� �్ంగ�ను వృ�త్ �ా �సుక�నన్ ప్�ేయ్క �� మ�ండ్�� స�� �ా అనుసం��నం క�దరల�దు. ��ర�య �ై�� క్్ �� �్ంగ్ ఇండ�ీ్� ల� ఒక మ�రగ్ ద�� ్శ అ�న ��తమ్ బ�� �ార�, సం�� మం మ�� య� ఆ�� ధ్ క భద్త �� ం�� ంట� పరం�ా సంప�ర్ ప�� వరత్ నను అనుభ�ంచట���� �ై�� క్్ �� ల్ర్ను సశకత్ �ల��ా �ావ����� ��్ తస్�� ం�ే ఒక �ి్ర��� న ప�� �ా్కరం కను���� బ�ధయ్తను తనక� ��ను�ా �సుక���న్ర�. ఎం�� అనుభవం ఉనన్ మ��క ఇదద్ ర� �ై�� క్్ �� �్ంగ్ �ప�ణ�ల�, కన్వర్ �ింగ్ మ�� య� �� పక్ సూద్ ల��, �స్ర్ బ�� క��ినప�ప్డ� ఆయన ఆల�చనల� చరయ్ల ర�పంల��� అనువ�� ంచబ��్�, ధృడ��� న �ాయ్�ార ప్ణ��కను అ�వృ�� ధ్ �ే�ార� మ�� య� 2004ల� �� �ీ్�ను �ా్�ిం��ర�, ఈ కం�� � �ై�� క్్ �� �్ంగ్ ప�� శ� మల� �ప్�ా�న్ �సుక�వ�్చం�� . ఇప�ప్డ�, 18 �జయవంత��� న సంవతస్�ాల త�ా్వత, �� ��్ జ్ ��రత�ేశంల� సం�� మ��న్ ఆ��్ క �� ్వచ్ఛ�� క��ిన మ�రగ్ ద�� ్శ�ా �� �ీ్జ్ ప�� గణ� ంచబడ�త�ం�� . �� �ీ్జ్ ఇప�ప్డ� ప్పంచ-�ా్� సం�� మ ఉతప్తత్ �లక� మ�� య� ఒక బల��� న మ��� ్కట� ంగ్ �ా్నుక� ప్�ి�� ధ్ �ెం�� ం�� . �� �ీ్జ్ �క్క ఈ �నూతన్ మ�� య� సం�త మ��� ్కట� ంగ్ �ా్న్ మ�� య� �� ల్త్ ��ౖ న ��� �క్క దృ�ి్ �� ల్త్ ��రక� అ�� ్వషణక� ���� ��ా�; సం�� మం ��్వ�ా సం�ా�� ంచబ�� న సంపద. ఆ��గయ్ం మనంద�� �, అంట� పం�ిణ� ��ర�ల�, ���గ��ర�ల�, �ర్వహణ, ఉ�ోయ్గ�ల�, ��గ�ా్వమ�ల� మ�� య� �తత్ ం ��ా్వ�న్ కల�ప�త�ంద� �� �ీ్జ్ �శ్వ�ి�� త్ ం�� . ఆ��గయ్ం ��్వ�ా, �� �ీ్జ్ ప్పం���న్ కల�ప�త�ం�� . �� �ీ్జ్ �� ల్త్ ను ప్పంచ�ాయ్పత్ ం �ేసత్ ుం�� మ�� య� ప్జల� �� ర���� న �����న్ గడప����� స�యం �ే�� త్ ం�� . ప్� సంవతస్రం �� లమం�� ఔ��స్�� క ఆంటర��� నర�్ �� ల్త్ (ఆ��గయ్ం మ�� య� సంపద) మ��గ్ ాం ��్వ�ా సంపనున్ల� అవ�త���న్ర� మ�� య� సమ�జంల� ��రవం సం�ా�� ంచుక�ంట���న్ర�.

�� �ీ్జ్ మ��� ్కట� ంగ్ ��ౖ � �� ట్ ��ట� డ్ ��� �క్క �ారయ్కల��ాలను �ా్రం�ం�ం�� �� �ీ్�క� �ై�� క్్ �� �్ంగ్ నూయ్స్ 100 అ�ార్్� అం�� ంచబ�� ం�� మ�� య� ప్పంచంల��� �� ట� �ై�� క్్ �� �్ంగ్ కం�� � అ�య్ం�� . ఆ�� � -82ను �దట� ఉతప్�త్ �ా �� �ీ్జ్ వయ్వ�ాయ ����ా�న్ ప్�� శ�� ట�్ ం�� �� �ీ్�క� “స��్ �ి�� ట్ ఆఫ్ ఎకస్ల�న్స్ఇన్ ��్ డ��్ �ట� , �ా్వ�ట� , ఇ���� షన్ మ�� య� �� �� జ� ్మంట్” ప�ర�ా్కరం అం�� ంచబ�� ం�� �� �ీ్� `100 ��ట్ ��� ల��ా�� ��ట� ం�� ��త� బ���� అబ��్ నర్ �ై�� క్్ �� �్ంగ్ �� రంల� ప్��ా్త్మక �ిఇఓ అ�ార్్ అం�� ంచబ�� ం�� �� �ీ్�క� “�స్్ అడ్మయర్్ బ�్ండ్స్ అండ్ �డర్స్-ఏ�ియ�” ప�ర�ా్కరం అం�� ంచబ�� ం�� �� �ీ్� `500 ��ట్ ��� ల��ా�� ��ట� ం�� �� �ీ్జ్ �ీ్�యర్ రంగ� ��ందరయ్ బ�్ండ్ �స్� ల్ ఆఫ్ �లన్ ను ప్�� శ�� ట�్ ం�� . సంపనన్��� న �� పట� �� శ�ా అడ�గ�ల� 2004 �ం� ఒక ద�ాబద్ ���� ��ౖ �ా అదుభ్త��� న �జయ�ల� 2004 2008 2011 2014 2010 2015 2016 2017 2018 2012 2019 2020 2021 2022 TM �� అ��� � ���ఉ��� ��� ం��. DSN �� బల 100 అ��� ల� ��ం�ం�. ప� పంచ��ప� ం� #36వ�� నం�ఉం� ��� జ ప� �య��� �ప� స� �� 2019 స�� ��ట�ం�ం�. బం�� �శ ����ఉ��������� ఘ�& ����న�్ � ప� ��ం�ం� ��� జ `1850 ��� ట��వర��ం�న ఏ�ౖక �ర�య �ౖ�క�్ ��� ంగ కం��� అవత�ం�ం� & DSN �� బల 100 అ��� ల � #63 ��ంక ��ం�ం�. ఉత� మ ���� ���కల కం�� � ABP��స�ల�్ �ర �డర �ప అ��� � వ�స� 2 సంవత��� ప� �నం ���

10 16 73 76 99 100 08 09 �ాటర్ ప�య్�� ��ౖ యర్ 51 72 77 80 93 94 101 95 98 81 86 87 92 41 46 47 50 17 40 06 ఎ�ర్ ప�య్�� ��ౖ యర్ 102 ల�ప����ాలల� �ా� �క్క ��ణయ్తను �� ం�� ం�� ం�, మన�� ష్��� న�ా�� �� ఎం�� భద్��� న �ా��వరణ��న్ క�ప్సత్ ుం�� . � క�ట�ంబంల�� �ార� ఎక్కడ ఉ��న్ �ా�� �� స్వఛ్ఛ��� న, ర��కర��� న �ట� � అం�� సత్ ుం�� . �� �ీ్జ్ ��ౖ � మ్ ఎం�� ఉతత్ మ��� న �� ష�ాల� మ�� య� ఉతత్ మ��� న ఆ���ాయ్�న్ అం�� ం�ేందుక� ప్�ేయ్కం�ా ర��� ం�� ంచబ�� న ఉతప్తత్ �ల�. �� ల్త్ �� ర్ ��ణయ్��పరం�ా ఉతత్ మ��� న �����న్ �ా�� ం�ేందు��� , �� ర���� న ప్పంచంల��� అడ�గ��� ట్ం�� . ఆ��గయ్క��� న ఆ�రం �నన్��� న ఆ�రం అ�� �� �క� ��డ��ా �మ్మ�న్ ఉ�ేత్ జకరం�ా ఉం�ేందుక� ఒక ఉ�ే�� రకం�ా ప��ేసత్ ుం�� . అ�� � కల్చర్ �� గ�బ�� � �� ం�� ం�� ం�ేందుక� ఆధు�క బ�ట� �ాన్ల� ఆ���� త వయ్వ�ాయ ఉతప్తత్ �ల�. అష�య్ర్ �� చురల్ �ా�ా��ా�న్ ఇష్ప�ే, క�� ర��్వ�న్ �ే్వ�ిం�ే ఒక వయ్�� త్ �� అవసర��� న రకష్ణ ఉతప్తత్ �ల� సహజం�ా�� �బదధ్ త �ం�� న��ా ఉంట��. మ�క్ �ై� వ్ ప�ాయ్వరణ��న్ ప్���ా�న్ త�� గ్ ంచడం�� �ాట�, � �ాహనం �క్క ఇంజన్ను అత�య్తత్ మ �ి్�ల� ఉంచడంల� మ�ఖయ్��� న�� . పరస్నల్ �� ర్ చర్మం, శ�� రం, �� ంట�్కలక� ప��� త్ రకష్ణ మ�� య� �� షణక� �సత్ ృత �� � ణ� ల�� ఉతప్తత్ �ల ��్వ�ా �� ఇవ్వబడ�త�ం�� . ట�్మ�న్ ��పప్దనం, గట�్ �ా ఉం�ే ప�ర�షలకష్ణం, సమయం�� సంబంధంల�� ఔనన్తయ్ం, ఆధు�కతల �నన్��� న �శ� మం. ఉ�� న్ ��� �న్ మ�� ళలక� సంబం�� ం�న అంతరంగ��� న ప్�ే�ాలల�� సూకష్్మ��� మ�ల��ౖ క�� నం�ా ప��ే�ి �ా�� �� మ�� ంత మృదు��ౖ న రకష్ణను అం�� ం�ే ఒక �నన్��� న ఉతప్తత్ �ల �� � ణ� . �ి్కన్ �ార�్మల� 9 ప్� మ�� ళ ��ర����� అంద��� న, మచ్చల�� చ�ా్మ�న్ క��� వ�ండటమ�� స్వ�ాన్�న్ �ా�ారం �ే�� ఒక ఖ�్చత��� న చర్మసంరకష్ణ� �� � ణ� . ఓరల్ �� ర్ ��ట� రకష్ణను �� ం�� ం�� ం�, � �ర�నవ�్వల� మ�� ంత ��ా్వ�ా�న్ �ం�� సృజ��త్మక �� � ణ� ల�� ఉతప్తత్ �ల�. �స్� ల్ ఆఫ్ �లన్ ప్� మ�� ళ ��ను ��ర���నన్ �ధం�ా ఉం�ే �ీ్�యం ��ణయ్తల�� రంగ�ల ��ందరయ్ �ాధ��ల ప��� త్ �� � ణ� . హ� మ్ �� ర్ � ఇంట�్� వసత్ ువ�లను తళతళల��� ంచడం���ాట�, �ా� �� ట� �� ల�, గచు్చలను �� �� �ించడం��, ���ౖ , � �వన ���నం��ౖ ఒక సుసప్ష్��� న గ�రత్ �ను �గ�ల�సత్ ుం�� . �జ��స్ ట�ల్స్ �ర� �� ర�్చ��వ����� , అలవర�్చ��వడం�� �ాట� � �ాయ్�ా�ా�న్ �� ం�� ం�� ం�ేందుక� �ోహదప�ే ట�ల్స్. �� �త్ �ా ��ంచడం ��రక� మ��గ్ ాల� 103 104 �� �్�� �ీ్�యం ��ణయ్త గల రంగ� ��ందరయ్ �ాధ��ల � క్క ప��� త్ �� � ణ� , ఆ�� ఎల� �ా�ాలనుక�ంట� అల� �ేసత్ ుం�� .

With Plasmacluster Ion Technology Protect Your Home from Invisible Hazards 1 Unit `19,500.00 incl. of all taxes Net Content: MRP 1 Unit `3725.00 incl. of all taxes Net Content: MRP Vestige presents Sharp Air Purifier. ఎ�ర్ ప�య్�� ��ౖ యర్ ల�పల �ా� ��ణయ్తను �� ర�గ�పర�సత్ ుం�� మ�� య� మనక� �ి్య��� న �ా�� � ��సం సుర�� త��� న �ా��వరణ��న్ సృ�ి్సత్ ుం�� . �ట� �� ఏ��� క ���నం • అడ�ల� ఉం�ేంత ��జ� �ా�� ఉతప్నన్ం �ేసత్ ుం�� • �ా� మ�� య� ఉప�� తల�లల� ఉనన్ ఇ�� ్ఫకష్న్ �ారక ప���ా్లను చం�� సత్ ుం�� • �ాసన మ�� య� అసహయ్కర��� న �ాసనలను తట�ీ్క�� సత్ ుం�� • �ి్ర �దుయ్తత్ �ను ��ల�� సత్ ుం�� • చర్మ ��� �ే్షన్ ను �� ర�గ�పర�సత్ ుం�� స�వర��� న సమ���రం ��రక�, దయ�ే�ి ఎ�ర్ ప�య్�� ఫయర్ కరప��్�న్ చూడం�� . �� చ్ఈ�ిఏ �ిల్ర్ 07 ఎ�ర్ ప�య్�� ��ౖ యర్

1 Unit `35,500.00 incl. of all taxes Net Content: MRP �వర��� న సమ���రం ��సం, దయ�ే�ి �ాటర్ ప�య్�� ��ౖ యర్ కరప��్�న్ చూడం�� . స్వచ్ఛ��� న, ర��కర��� న �ట� �� మ�� య� ఆధు�కం�ా క��ించు�ర���, �ార్ప్ �ాటర్ ప�య్�� ��ౖ యర్, ఆ��గయ్ం పట్ శ� దధ్ వ�� ం�ే ప్� క�ట�ంబంల�� వంటగ�� �� అలం�ార భ�షణం. ఇందుల� �� స్ప్ర్ �ిస్మ్ ఉంట�ం�� , ఇ�� అ� �భ్��� న మ�� య� అ� స్వచ్ఛ��� న �ట� � మ�త్�� అం�� సత్ ుం�� . ఇందుల� 4-దశల వడ�� త ప్��� య ఉం�� , �ట� వనర��� సంబంధం ల�క�ం�� �క� మ�� య� � �ి్య��� న �ా�� �� సుర�� త��� న �ట� � అం�� సత్ ుం�� . �� �ల�� ప�నఃఅమర్చగల �ిల్ర్ ల�ౖఫ్ �� స్ ��్ సూ�క, �ర్వహణ� ఖర�్చను �� ంచక�ం���� , �భ్��� న �ట� � �రంతరం�ా అం�� సత్ ుం�� . ప�ాయ్వరణ సంరకష్ణ క��� ఉం�� , ఉనన్త ��ణయ్�� వసత్ ువ�ల�� �ేయబ�� న ఇ�� , ఆధు�క �ాం�� �కత స�యం�� ��� ్మంచబ�� , సృజ��త్మక ప��ర� అం�ాలను క��� ఉం�� . Vestige presents Sharp Water Purifier. Elevate to life’s purest version �ాటర్ ప�య్�� ��ౖయర్ With revolutionary four filter technology 08 �ాటర్ ప�య్�� ��ౖ యర్

�ాటర్ ప�య్�� ��ౖ యర్ �ిచర్ Vestige presents Sharp Water Purifier Pitcher. 1 Unit `3,200.00 incl. of all taxes Net Content: MRP �వర���న సమ���రం ��సం, దయ�ే�ి �ాటర్ ప�య్�� ��ౖ యర్ కరప��్�న్ చూడం�� . �ార్ప్ �ాటర్ ప�య్�� ��ౖ యర్ �ిచర్ �క్క �� ర్��ట� అంట� , �ర� ఎక్కడ���న్ క��� ఎల్ప�ప్డూ �భ్���న ��్గ� �ర� �� ందవచ్చ� అర్ం. ఇ�� �ీజనల్ �ట� సమసయ్ల సమయంల� త�� న�� , ఆ సమయంల� ఏ �ట� ���ధ్ వయ్వస్ అందుబ�ట�ల� ల�క�� �నప�ప్డ� ఇ�� ఉప�గపడ�త�ం�� మ�� య� ఇ�� వడ�� �ిన �ట� �క్క స్వచ్ఛతను మ�� ంత �� ం�� ం�� సు త్ ం�� . � �ి్యతమ�ల� ఎక్కడ���న్, ఎప�ప్�ై�� స�� అ�ాయకర ��్గ��ట� � ��్గక�ం�� సుర�� తం�ా ఉంచం�� . Purity is now portable 09 �ాటర్ �ిచర్

1 Unit `19,000.00 incl. of all taxes Net Content: MRP Vestige presents Sharp Plasmacluster Hair Dryer Give the gift of love to your hair 10 �క� �ావల�ిందల�్ �ా్�ా్మ క్స్ర్ ట� �ాన్ల��క్క ��పప్దనం క��� న. �ా్�ా్మ క్స్ర్ ట� �ాన్ల� UV న�ా్�న్ త�� గ్ ం� � ���జ�లక� రకష్ణ �ా ఉంట�ం�� మ�� య� అదద్ ం వంట� �� ర�ప��సత్ ుం�� . అ�న్ ర�ాల క�ర�లక� త�� న�� , ఆ��గయ్��� న మ�డ� ��రక�, మృదు��ౖ న మ�� య� �ేమ క��� న క�ర�ల ��రక� ఈ �ే� �� తయ�ర��ేయబ�� న మం� ��ణయ్త క��� న �� �ర్ �ై� యర్ �� �ర్ �� ర్ �� ల�య్షన్ ను �ాడవచు్చ. ఈ �� �ర్ �ై� యర్ నుం�� వ�ే్చ �ా� ప్కృ� ల�� �ా� వల� సహజ��� న�� , � క�ర�ల� ఆ��గయ్వంతం�ా, ఎ�� �� ప�ేటట�్�ా ఉండడం ల� స�యపడ�త�ం�� . �ా్�ా్మక్స్ర్ �� �ర్ �ై� యర్ ప��� త్ సమ���రం ��రక� �ార్ప్ �ా్�ా్మ క్స్ర్ �� �ర్ �ై� యర్ కరప��్�న్ చూడం�� . �� �ర్ �ై� యర్

కం�య్మర్క� అత�య్తత్ మ సంరకష్ణ ఉతప్తత్ �ల� అం�� ం��ల�� ��� �క్క ప్యతన్ంల� ��గం�ా, �� �ీ్జ్ అం�� ం�ే �ీ్�యం ఆ��గయ్సంరకష్ణ ����ా�న్ �� �ీ్జ్ ��ౖ � మ్ అంట�ర�. ఈ ���గం ���ంద ఉనన్ �ా్డక్్� �జం�ా అ�ా��రణ��� న� మ�� య� ��� ద్ ష్ం�ా కం�య్మర్క� సమత�ల��� న �� షణ మ�� య� ఆ��గయ్ సం�� మం అం�� ంచడం ��రక� ర��� ం�� ంచబ��్� ఇం�ా �ా�� �� ��ణయ్��� న ఉనన్త��� న ఆ���ాయ్�న్ అం�� �త్ ా�.

12 �� �ి్జ్ ��ౖ � మ్ �ీ బక్��ర్న్ సమ�ద్ �� గ� సు�� ర్�ాలం నుం�� ఎ��న్ర�ాల�ౖన ఆ��గయ్ సంబంధ ల���లక� ఉప��� ంచబడ���ం��. �� �ల� ఆ���ాయ్�న్ ప��� త్ �ా క��� వ�ం�ేల� �ే�� �� రట� ���డ్స్, ట����� రల్స్� ��్ వ���డ�్, ��ిడ�్ మ�� య� ఆ�ా్క�� ్బక్ ఆమ�్ల� ఉ��న్�. సమ�ద్ �� గ� ప్��నం�ా య�ంట� -ఆ�� స్�ెంట్ మ�� య� వయసుస్ను కనపడ�వ్వక�ం�� �ే�� లకష్ణ�లక� ప్�ి�� ధ్ . ఇ�� శ�� త్ � అం�� ంచ����� , బల��న్ �� ం�� ం�� �ేందుక�, చర్మ ��ందరయ్ �� షణక� �ోహదం �ేసత్ ుం�� . � ఆ���ాయ్�న్ �� ం�� ం�� ంచు���� ందుక�, చుర���� న �����న్ ��న�ా�� ంచ����� ప్� �ాప�స్�ల్ల� ��� పత్ ��� న ఈ ��ణయ్తల�న్ంట� � �� ందం�� . Recommended Usage: Net Quantity: MRP ��జనం తర��ాత ���క� ఒకట� ��ప�ప్న �� ండ��ార�్ 60 Veg. Capsules `1,000.00 incl. of all taxes Recommended Usage: Net Quantity: MRP ���క� ఒక మ�త్ ��జనం తర��ాత 30 capsules `525.00 incl. of all taxes �ాంబయ�ట� క్స్* �� �ీ్జ్ ��ౖ � మ్ �ాంబయ�ట� క్స్ అ�� �� �ాయ్ప�స్ల్ ర�పంల� ఉం�� �ీ్బయ�ట� క్స్ మ�� య� ��్ బయ�ట� క్స్ �� �ాట��ా మ�్�ట�న్స్ మ�� య� �నరల్స్ �శ� మం క��� ఉనన్ ఒక �నూతన్��� న ఉతప్�త్ , ఇ�� శ�� రం �క్క �� షక అవస�ాలను చూసు��వడ�� �ాక�ం�� ఆ��గయ్కర��� న �ర్ వయ్వస్క� సహ�ారం అం�� సత్ ుం�� . ��్ బయ�ట� క్ �ాయ్ప�స్ల్స్ �� మ�్-�ట�న్, మ�్-�నరల్

Recommended Usage: Net Quantity: MRP ప్���� ఆ�రం�� �ాట��ా ఒకట� నుం�� �� ండ� �ాయ్ప�స్ల్స్ 30 softgel capsules `1435.00 incl. of all taxes ��� ల్ ఆ�ల్* ��� ల్ ఆ�ల�క� మ�లమ�న అంట��� ్కట� క్ ��� ల్, మ�డ� ప్��న ప���ా్లను క��� ఉంట�ం�� – ఒ�� �ా -3 ��వ�్వ ఆమ�్ల�,ప్��నం�ా �ా�� ్ఫ ��ిడ�్ మ�� య� ఆ�ా్�జ్ ాం�� నుక� జ��� ంచబ�� న ఐ���ా�� ంట���క్ య��ిడ్ (EPA) మ�� య� �ొ�ా�� �� �ాస్ఈ���క్ య��ిడ్ (DHA) క��� ఉంట�ం�� . ��� ల్ ఆ�ల�ల� ఉనన్ ��ల�వరక� ఒ�� �ా-3��వ�్వ ఆమ�్ల� �ా�� ్ఫ ��ిడ్క� జ��� ంచబ�� ఉంట��, ఆ �ధం�ా అ� శ�� �ా��� మ�� ంత సహజం�ా లభయ్మవ����, మ�� య� ఈ �ధం�ా ఒ�� �ా-3 ��వ�్వ ఆమ�్ల� లకష్య్ం�ా ఉనన్ గ�ం�ె, �� దడ�, మ��య� �ాల�యం వంట� అవయ��ాల�ే సుల�వ��ా ���ించబడ���, అ� అక్కడ �ాట� ప్�జనకర��� న ప్���ాలను ప్ద�� ్శ�త్ ా�. �� �ీ్జ్ ��ౖ � మ్ ��� ల్ ఆ�ల్, మ�్ ��్ జ్ ఆ�ల్ ఎక్స్ట�్కష్న్ (MSO®) అనబ�ే ��్ ప్�ట�� ట� �ాన్ల� ��్వ�ా �� క�� ంచబడ�త�ం�� , ఈ ట� �ాన్ల� ఉనన్త��� న �లకడ, ��ణయ్త మ�� య� ఇం��్ య గ� హణ జ�్���న్ అం�� ం�ే లకష్ణ�లను క��� ఉంట�ం�� . ఆ�ా్�ాస్ం�ను�� �ా�� ్ఫ ��ిడ్, ఒ�� �ా-3 �క్క మ�లం 13 �ాటర్ ప�య్�� ��ౖ యర్ RISING �ాన్�� ంట�్ ట�డ్ �నరల్ (CMD) � � జ్ ��మ్ �న్��ం��డ్ �నర�ల్ �ప్� (CMD) - ఉ���� �ట్ �ల్� �క్ �ం� సం�గ�ంచబ�న స�హజ స�ద �నరల్ స� � �ంట్. ఇ��నవ శ���� అవసర�న �అ��క్ �స్ �నరల్� అం�ంచ��� ��� ��న ��� అవసర�న అ�� ఖ��ల� క�� ఉం�ం�. CMD �� ఖ���అ�క �వ లభ� త� క�� ఉం��, �� ఫ�తం� �గం� �షణ జ���ం�. CMD అ�� 50 ��� ఎ�� వ �ఢ�న మ����స్ ఖ��ల ఫ�తం. ఇ� � శ�ర ప���� ఉత� మం� ఉంచ��� అవసర�న ఖ�జ సమ�ల� త� అం��� ం�. CMD ఆమ� pH� ఆల� �న్��ర� డం� స�యప��ం�. ఆల� �న్ శ�రం�� ఆ�� �� తట�� క��� ం�, ఆ�� � కరణ����ప��� ం�, �ర � ��య� ���ప��� ం� మ���త� ం ఆ�గ� ం మ�� ��య�� � �హదం ��� ం�. Recommended Usage: Net Volume: MRP 60 ml `1100.00 incl. of all taxes 0.45 ml (సుమ�ర� 7 చుక్కల�) 1 �టర� �ట� �� కలపం�� . ���క� మ�డ� �ార�్ ఉప��� ంచం��

14 �� �ి్జ్ ��ౖ � మ్ మ�్ �ట�+�న్ గ�్మస్ �� దద్ ల� మ�� య� �ిల్ల� ఇదద్ �� �� ప�� ్ఫక్్, � �� ష�ా�ర అవస�ాలను ��� ్చ ���ీ్జ్ ��ౖ � మ్ మ�్ �ట�+�న్ గ�్మస్. ఇ�� �ట�న్ A, �ట�న్ B, �ట�న్ C, �ట�న్ D, �ట�న్ E, �ంక్, �� �� న్�ియం మ�� య� మ�� �న్ మ�ఖయ్��� న �ట�ను్ మ�� య� ఖ�జ�ల సమగ� �శ� మ��న్ ఉప��� సత్ ుం�� . ఈ మ�ఖయ్��� న �ట�ను్ మ�� య� ఖ�జ�ల� �ా�� రక బలం, ఓర�ప్, ��గ���ధక శ�� త్ మ�� య� �వ��� యను �� ంచు���. ర��కర��� న గ�్మల� శ�� �ా��� సులభం�ా ���ించబడ�త�నన్ప�ప్డ� అనుక�ల��� న మ�� య� ర��కర��� న �ాయ్�� �ల� �� షణను అందజ� �త్ ా�. ఇప�ప్డ� ఎక్క�� ��� ��, ఎప�ప్�ై�� � �� ష�ా��ా�న్ �సు�� ళ్ం�� . Recommended Usage: Net Quantity: MRP �� దద్ లక� - ���క� �� ండ� గ�్మల�. 5 సంవతస్�ాల కంట� ఎక�్కవ వయసుస్ ఉనన్ �ిల్లక� - ���క� ఒక గ�్మ. �ంగ����� మ�ందు గ�్మ� బ��ా నమలం�� . 60 Gummies ` 825.00 incl. of all taxes ఎన�� జ్ బ�స్ర్ �� �ీ్జ్ ��ౖ � మ్ ఎన�� జ్ బ�స్ర్ అ�� �� శ�� త్ ��ే్చ అశ్వగంధ, సరప్గంధ మ�� య� ట� �� ్మన�య�లను క��� ఉనన్ ఆ��గయ్ స�ి్�� ంట్ల� ఒకట� . ఇ�� �� దడ� మ�� య� ���� వయ్వస్ ప��ర�ను �� ర�గ�పర�సత్ ుం�� , �ీరం �ా��్ �ాల్ �ా్�లను త�� గ్ సత్ ుం�� మ�� య� ఒ�త్ �� మ�� య� ఆం�ోళన ఉపశమనంల� స�యప�ే �ా�ీత్ � యం�ా అ�వృ�� ధ్ �ేయబ�� న స�ి్�� ంట్. � ఉతత్ మ ప��ర�ల� �క� స�యపడట���� , ఇ�� � ట� ��్ ��్ �ాన్ �ా్�లను �� ర�గ�పర�సత్ ుం�� , ఒ�త్ �� � త�� గ్ సత్ ుం�� మ�� య� �క� మ�� ంత బల��న్ మ�� య� శ�� త్ � ఇసత్ ుం�� . ఈ సహజ స�ి్�� ంట్ను ��� �సు��వడం వల్ �ర� అ�న్ ���ల��ా మం� ఆ���ాయ్�న్ �ా�ాడ���వచు్చ మ�� య� � ఓ�ికను �� ంచు��వచు్చ. Recommended Usage: Net Quantity: MRP ��జనం త�ా్వత ���క� ఒక గ��క 30 capsules `1050.00 incl. of all taxes

అబ�స్�� ్వట్ మ�్�ట�న్ స�్ంగ�య్వల్ �� �� �నూతన్��� న ���దు (స�్ంగ�య్వల్ �� �� ) ర�పం, ఇ�� �ట�న్లను �సుక��� సంప్��య పదధ్ �� అప్ �� � డ్ �ేసత్ ుం�� . �� �ీ్జ్ ��ౖ � మ్ అబ�స్�� ్వట్ మ�్�ట�న్ సబ్�ంగ�వల్ �� �� రకత్ ప్�ాహంల� �� ష�ాలను �� గం�ా గ� �� ంచడంల� స�యపడ�త�ం�� . �ంగడంల� సమసయ్ల� ఉనన్�ా�� �� ఇ�� �� ర���� న�� . ఆ�రం మ�� య� శ�� ర అవస�ాల మధయ్ �� ష�ా�ర అంత�ా�న్ �� ర�� ర్చడంల� స�యపడ�త�ం�� . ఇ�� �తత్ ం ఆ���ాయ్�న్ �� ర�గ�పర�సత్ ుం�� . ఇ�� శ�� రం �క్క �తత్ ం �� ర�గ�దల మ�� య� ����ా�� �ర్వహణల� స�యపడ�త�ం�� . ఇ�� అ�� క శ�� త్ �ా్�లను �ర్వ�� ంచ����� స�యపడ�త�ం�� . Recommended Usage: Net Volume: MRP ��� �వలం 3 ��� � 22 ml `625.00 incl. of all taxes 9 ml `625.00 incl. of all taxes �నూతన్��� న ���దు (స�్ంగ�వల్ �� �� ) ర�పం, ఇ�� �ట�న్లను �సుక��� సంప్��య పదధ్ �� అప్ �� � డ్ �ేసత్ ుం�� . �� �ీ్జ్ ��ౖ � మ్ అబ�స్�� ్వట్ �ట�న్ B12 సబ్�ంగ�వల్ �� �� రకత్ ప్�ాహంల� �� ష�ాలను �� గం�ా గ� �� ంచడంల� స�యపడ�త�ం�� . �ంగడంల� సమసయ్ల� ఉనన్�ా�� �� ఇ�� �� ర���� న�� . ఇ�� ఆ��ా�న్ �� ల�య్ల�ర్ శ�� త్ �ా మ��� ్చ శ�� ర �ామ�ా్��న్ �� ర�గ�పర�సత్ ుం�� , త��్వ�ా ఆ��గయ్కర��� న శ�� త్ �ా్�లను �ర్వ�� సత్ ుం�� . ఇ�� న�ాల ఆ���ాయ్��� మ�� య� ఎర� రకత్ కణ�ల ��ా్మణ���� ��డప్డ�త�ం�� . �� వలం 1 �� �� ఒక ��� అబ�స్�� ్వట్ �ట�న్ B12 స�్ంగ�య్వల్ �� �� 15 �ాటర్ ప�య్�� ��ౖ యర్ Recommended Usage: Net Volume: MRP

16 �� �ి్జ్ ��ౖ � మ్ అబ�స్�� ్వట్ �ట�న్ C స�్ంగ�య్వల్ �� �� �నూతన్��� న ���దు (స�్ంగ�య్వల్ �� �� ) ర�పం, ఇ�� �ట�న్లను �సుక��� సంప్��య పదధ్ �� అప్ �� � డ్ �ేసత్ ుం�� . �� �ీ్జ్ ��ౖ � మ్ అబ�స్�� ్వట్ �ట�న్ C సబ్�ంగ�వల్ �� �� రకత్ ప్�ాహంల� �� ష�ాలను �� గం�ా గ� �� ంచడంల� స�యపడ�త�ం�� . �ంగడంల� సమసయ్ల� ఉనన్�ా�� �� ఇ�� �� ర���� న�� . ఇ�� �ీ్ �ా�� కల్స్ నుం�� �� ల్ ��య్�� జ్ను ����� ంచడం ��్వ�ా య�ంట� ఆ�� స్�ెంట్�ా ప��ేసత్ ుం�� . ఇ�� ��గ���ధక శ�� త్ � బలపర�సత్ ుం�� మ�� య� జల�బ� మ�� య� దగగ్ � వంట� ఇ�� ్ఫకష్న్ నుం�� శ�� �ా�న్ ర�� సత్ ుం�� . ఇ�� ఆ��గయ్కర��� న చర్మం, రకత్ ����ల�, ఎమ�కల� మ�� య� మృదుల��ి్� క��� ఉండ����� స�యపడ�త�ం�� . అబ�స్�� ్వట్ �ట�న్ D స�్ంగ�య్వల్ �� �� �నూతన్��� న ���దు (స�్ంగ�వల్ �� �� ) ర�పం, ఇ�� �ట�న్లను �సుక��� సంప్��య పదధ్ �� అప్�� �డ్ �ేసత్ ుం�� . �� �ీ్జ్ ��ౖ � మ్ అబ�స్�� ్వట్ �ట�న్ D సబ్�ంగ�వల్ �� �� రకత్ ప్�ాహంల� �� ష�ాలను �� గం�ా గ� �� ంచడంల� స�యపడ�త�ం�� . �ంగడంల� సమసయ్ల� ఉనన్�ా�� �� ఇ�� �� ర���� న �� . ఇ�� ��గ���ధక ప��ర�క� మదద్ త� ఇసత్ ుం�� . ఇ�� శ�� రంల� �ా�ష్ యం మ�� య� ��స్వరం �క్క ��షణ మ�� య� �యంత్ణల� స�యపడ�త�ం�� త��్వ�ా ఎమ�క ఆ���ాయ్�న్ �ా�ాడ�త�ం�� . ఇందుల� య�ంట� ఇన్�్�� ట�� గ�ణ�ల� ఉ��న్�. Recommended Usage: Net Volume: MRP ���క� �� వలం 3 �� �� ల� 22 ml `560.00 incl. of all taxes 9 ml `560.00 incl. of all taxes �� వలం 1 �� �� ఒక ��� Recommended Usage: Net Volume: MRP

The stronger the foundation, the longer you live ఆ��గయ్ం�ా ఉండడం మ�ఖయ్ం ఎందుకంట� , ఇ�� ఒక వయ్�� త్ ఆ��గయ్కర��� న గ�ం�ె, �� ర���� న కండ�ాల�, బల��� న ఎమ�కల�, �� � యసుస్ �క్క ��వం మ�� య� �� ర���� న �ామ��క �వనం క��� ఉం�ేందుక� స�యపడ���. స�� �ా �నడం మ�� య� స��� న �ాయ్య�మం �ేయడం �తత్ ం�ా �� ర���� న ఆ���ాయ్��� ���� �సత్ ుం�� . ����ా�� �ా్�ప�� �� న �ాయ్య�మం మ�� య� ఆ��గయ్కర��� న ఆ�రం �ా�� ం�నప�ప్డ�, ప్జల� తమ గ��� ం� ��మ� �� ర��గ్ ా అనుభ�� �ెందు��ర�. �ాల��-��్ ట� న్ �� ష�ా�ర ల�పం ఫ�తం�ా వ�ే్చ ఆ��గయ్ సమసయ్ల �క్క వర్పటం అ�� �� “ఖ�� �ాయ్ల�� ల�” అ��ా �న���కంట� �నన్ం�ా ఉనన్పప్ట� �� , �� ండూ �వన ��ణయ్త మ�� య� �� �ా్య�వ� ��ౖ న ���శకర��� న ప�� ణ�మ�లను క��� ఉంట��. అందు�ేత, �� �ీ్జ్ ఒక వయ్�� త్ ��రక� �� ష�ా�రం �క్క ����ా�� అంత�ా�న్ ప��� ంచ����� ఉతప్తత్ �ల �� � ణ� � ప్�� శ�� ట�్ ం�� . ఈ �� � ణ� ల� ఆ��గయ్కర��� న ��గ���ధకశ�� త్ , గ�ం�ెరకత్ ��ళ వయ్వస్, ���్ �ి�క్ �� ల్త్ , �� ట�క్స్ మ�� య� ప�నర��జ్ వనం, మ�� ళల ఆ��గయ్ం, �ిట� న్స్ మ�� య� ఆ��గయ్కర��� న ఎమ�కల� మ�� య� జ��ంట్ ��రక� ఆ��గయ్ స�ి్�� ంట్ను క��� ఉంట�ం�� . �� �ీ్జ్ �క్క ఈ స�ి్�� ంట్ �� � ణ� ప్జలక� ��ణయ్��పరం�ా �� ర��గ్ ా ��ం�ే మ�� య� సం�� మ ప్పంచంల��� అడ�గ��� ట�్ అవ�ాశం క�ప్సత్ ుం�� . �� ల్త్ �� ర్

18 �� ల్త్ �� ర్ PROPRIETARY MEDICINE PROPRIETARY MEDICINE AYURVEDIC PROPRIETARY MEDICINE ���క� �� ండ��ార�్ ఒకట� ల��� �� ండ� �ాయ్ప�స్ల్స్ 100 capsules `421.00 incl. of all taxes Dosage: Net Quantity: MRP ��ౖ ప్ర���� అ�� �� ��్ ట� ను్ అ�� కం�ా క��� ఉం�ే సహజ���న ఆలగ్ � �� �� . ఇ�� య�ంట� ఆ�� స్�ెంట�్, �ట�న్ �-�ాం��్ క్స్, �ట�ను్ మ�� య� �నరల్స్ ను సమృ�� ధ్ �ా క��� ఉం�ే మ�లం. �� �ల� ��్ ట� ను్ ఎక�్కవ�ా ఉంట�� మ�� య� అ�� క �తత్ ంల� ఐరన్ క��� ఉంట�ం�� . ఇ�� ��్ ట� న్ను సమృ�� ధ్ �ా క��� ఉం�ే మ�లం�ా ప�� గణ� ంచబడ�త�ం�� . ఇ�� ��గ���ధక వయ్వస్ను బల��� తం �ేయ����� స�యపడ�త�ం�� మ�� య� �ర్ ఆ���ాయ్�న్ �� ర�గ�పర�సత్ ుం�� . ఇ�� శ�� రం సహజం�ా �భ్మ�� య్ ప్��� యను మ�� య� ��� ్వ�ీకరణను �� ర�గ�పరచ����� స�యపడ�త�ం�� . ప్� ఒక్క �ాయ్ప�స్ల�ల� ఉం�ే�: ��ౖ ప్ర���� (��ౖ ప్ర���� �ా్ట� �స్స్) 500 ��� ా ��ౖ ప్ర����^ �� చ్చ�� క: 6సంవతస్�ాల కంట� తక�్కవ వయసుస్ ఉనన్ �ిల్ల�్ ఐరన్ క��� ఉనన్ ఉతప్తత్ �లను ప్మ�దవ�ాతత్ � ����� న �ా్�ల� �సు��వడం అ�� �� �ా్ణ�ంతక �షప��� ����� ప్��న �ారణం. ప్మ�దవ�ాతత్ � ����� న �ా్�ల� ���దు �సుక�నన్ట్��ే, ��ౖ దుయ్��� �� న్ �ేయం�� . ���క� �� ండ��ార�్ ఒకట� ల��� �� ండ� �ాయ్ప�స్ల్స్ ల��� ��ౖ దుయ్��ే సూ�ంచబ�� న �ధం�ా 60 capsules `320.00 incl. of all taxes Dosage: Net Quantity: MRP అల��� �ా (కలబంద)�క్క ప�నర��జ్ వన, నయం �ే�� మ�� య� ఉపశమన లకష్ణ�ల� క��� ఉంట�ంద� ర��వ� �ేయబ�� ం�� . ఇందుల� 20��ౖ �ా ఆవశయ్క అ��� �� ఆమ�్ల� మ�� య� �ా�ష్ యం, �� �� న్�ియం, మ�� య� �� �� యం వంట� మ�ఖయ్��� న �నరల్స్ ఉంట��. ఇందుల� ఎంజ�ౖ మ�ల�, �ట�ను్, �ా��ాక��� డ�్, ��ౖ ట�్జ� న్ మ�� య� ఇతర అం�ాల� క��� ఉంట��. ఇ�� �ర్ ప్��� య స�� �ా జరగడంల� స�యపడ�త�ం�� . మలబదధ్ కం, ఎ�ి�� ట� మ�� య� �ాల�య బల�� నత వంట� సంద�ాభ్లల� ఇ�� ఉప�గకరం�ా ఉంట�ం�� . ఇ�� చర్మ ర�గ్మతలను నయం �ేయడంల� స�యపడ�త�ం�� మ�� య� �ట�్ సంబం�� త సమసయ్లక� అనుక�లం�ా ఉంట�ం�� . అల��� �ా^ ప్� ఒక్క �ాయ్ప�స్ల�ల� ఉం�ే�: అల��� �ా �ారం (అల� బ�ర్బ�ె�స్స్) 500 ��� ా

19 PROPRIETARY MEDICINE PROPRIETARY MEDICINE ���క� �� ండ��ార�్ ఒకట� ల��� �� ండ� �ాయ్ప�స్ల్స్ 60 capsules `220.00 incl. of all taxes Dosage: Net Quantity: MRP ఆయ��� ్వ��ల� 3,000 సంవతస్�ాలక� ��ౖ �ాఉ�ి�� (ఎం�్�ా అ�ి�ి���స్)��� �క్క ఔషధ ప్�జ��లక� ప్�ి�� ధ్ �ెం�� ం�� మ�� య� మం� ఆ��గయ్ం �క్క �హన్ం�ా ��ర�ంచబడ�త�ం�� . ఇ�� �ట�న్ �ిను ఎక�్కవ�ా క��� ఉం�ే మ�లం. ఇందుల� ప్��వవంత��� న య�ంట� ఆ�� స్�ెంట�్ మ�� య� �ా్వ���డ�్ ఉండడం వలన ఉ�ి�� శ�� రం �క్క ��గ���ధక శ�� త్ � �� ర�గ�పరచడంల� స�యపడ�త�ం�� . ఆమ�్ ��ా్��� క��� ��ల� మం��� ఎందుకంట� ఇ�� ఆ�రంల� ఉనన్ �� ష�ాలను ���ించడంల� శ�� �ా��� స�యపడ�త�ం�� . ఆమ�్^ ప్� ఒక్క �ాయ్ప�స్ల�ల� ఉం�ే�: ఆమ�్ �ారం పవర్(ఎం�్�ా అ�ి�ి���స్) 500 ��� ా ���క� �� ండ��ార�్ ��జ����� క�సం అరగంట మ�ందు ఒకట� ల��� �� ండ� �ాయ్ప�స్ల్స్ 90 capsules `585.00 incl. of all taxes Dosage: Net Quantity: MRP ఇ�� ఆ�� న్య ఆ�ియ�క� �ెం�� న ఉష్మండల సతత హ�� త వృకష్ం, ��� ల��� ��� ం�� �ిట�్ �� �య�ల� ��్ ట� న్, �ా��్బ��� �ే్ట�్ సమృదధ్ ం�ా ఉంట��, మ�� య� ��ౖ ట�నూయ్ట�్ యంట�్, �ట�ను్, మ�� య� �నరల్స్ అ�� క ���దుల� ఉంట��. ఇ�� ప��� త్ ఆ��గయ్ం మ�� య� �� � యసుస్క� సహ�ారం అం�� సత్ ుం�� . ఇందుల� జ� ����ౖ న్ ఉంట�ం�� , ఇ�� మ�నవ కణ�ల ��డల�్ ఉం�ే రం��్ల� �� దద్ � అ�� య్ల� �ేసత్ ుం�� మ�� య� �� ష�ాల� �ాట� ల��� ప్�� �ం�ేందుక� స�యపడ�త�ం�� ఇం�ా ఆ �ధం�ా �� ష�ాల ��షణను �� ంచుత�ం�� . ఇ�� అ�� క ఆవశయ్క �ట�ను్ మ�� య� �నరల్స్ క��� ఉంట�ం�� �ావ�న ��� ం�� �ిట�్ �� �య� ��గ���ధక వయ్వస్ను బల��� తం �ేయడంల� స�యపడ�త�ం�� . �ా్వస��శ సమసయ్ల�� బ�ధపడ�త�నన్ �ార� �� � ���గం వలన ప్�జనం �� ందవచు్చ. ఇ�� ��ధ ర�ాల చర్మ మ�� య� �ట�్ సమసయ్లను ��ా�� ంచడంల� స�యపడ�త�ం�� . ఇ�� ఆ��గయ్కర��� న �ర్ వయ్వస్ను �� ం�� ం�� ంచ����� క��� స�యపడ�త�ం�� . ���^ ప్� ఒక్క �ాయ్ప�స్ల�ల� ఉం�ే�: ��� ం�� �ిట�్ �� �య� (ఆచు�ా) �ారం 500 ��� ా �� చ్చ�� క: ���ల� �� ట��ియం సమృ�� ధ్ �ా ఉంట�ం�� �ావ�న, �� ర్�ా�క మ�త్�ిండ ల��ాల� ఉనన్�ా�� �� సూ�ంచబడ�త�ం�� . �� ల్త్ �� ర్

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw