Vestige e-catalogue_Marathi

32 शिररासाठी आहारामधून सेवन केले जाणार्या कॅि�यमचे प्रमाण पुरेसे नसते तेव्हा सि�म� ट �णून कॅि�यम काब�नेटचा वापर केला जातो. कॅि�यम काब�नेट मजबूत आिण िनरोगी हाडे उभारण्यास आिण राखण्यास मदत करते. हे दातांच्या समस्यांना प्रितबंध करण्यासही उपयोगी असते. जीवनसत्त्व डी 3 सोबत हे हाडांची घनता वाढिवण्यास मदत करते आिण हे वयस्क पुरुष आिण मिहलांसाठी लाभदायक असते. कॅि�यम काब�नेट अि�सुिषरतेची जोखीम कमी करते आिण हे िवशेषत: लहान मुले आिण मिहलांमध्ये उपयोगी ठरते. प्रौढ - जेवणानंतर दर िदवशी दोन टॅब्लेट्स 100 tablets `270.00 incl. of all taxes Recommended Usage: Net Quantity: MRP कॅिल्शयम** प्र�ेक टॅबलेटमध्ये समािव� आहे: कॅि�यम काब�नेट 625 mg (एिलम� टल कॅि�यम 250 mgला समतु�) आिण जीवनसत्त्व डी 3 250 आययू #भारतीयांसाठी पोषण आवश्यकता आिण िशफारस केलेले आहारा�क प्रमाण. इंिडयन काउि�ल ऑफ मेिडकल िरसचर् , 2009 च्या त�ाच्या गटाचा अहवाल 19-50 years 1000 1000 51+ years 1200 NA 4-12 years 500 Calcium (mg/day) Age (Male & Female) Pregnancy & Lactation NA 13-18 years 1300 1300 Recommended adequate intake of Calcium# वेस्टीज U-कंट्रोल िनरोगी मूत्राशयाच्या कायर् ासाठी नैसिगक, वै�कीयदृष्�ा िस� आधार देण्यासाठी भोपळ्याच्या िबयाण्याचा अकर् आिण सोया आयसोफ्लाव्हो� यांच्या मालकत्वाच्या िमश्रणाचा उपयोग करतं. मूत्राशयाच्या �ायूंना टोन करून आिण �ांची ताकद िटकवून ठेवून आिण पेिल्वक फ्लोर िटकवून ठेवून, U-कंट्रोल मूत्राशयावर अिधक चांग�ा प्रकारे िनयंत्रण ठेवण्यास मदत करतं आिण मूत्रमागर् ाच्या असंयमतेशी लढा देते. • आरोग्यपूणर् आिण सामा� मूत्राशय कायर् ास आधार देतं • लघवी लागण्याची तीव्र इच्छा कमी करतं • रात्रीचं लघवीला जाणं कमी करतं • लघवीला वारंवार जाणं कमी करतं • झोपेची गुणव�ा सुधारतं • जीवन जगण्याची गुणव�ा सुधारतं Recommended Usage: Net Quantity: MRP रोज एक कॅप्सूल 30 capsules `1600.00 incl. of all taxes U-कंट्रोल हे� केअर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw