Vestige e-catalogue_Marathi

31 हे� केअर सूचना: पूणर् िडटॉ�ीिफकेशनमध्ये मदत होण्यासाठी भरपूर पाणी प्या. िडटॉ� फूट पॅचस नैसिगक प्रिक्रयेने िवषारी पदाथर् काढून टाकून तु�ाला आरोग्य आिण जोम पु�ा िमळवण्यास मदत करतात. हे िरफ्ले�ोलॉजी तत्त्वावर काम करते, जे तळवे हे शिरराच्या िविवध भागांशी संबंिधत असतात या संकल्पनेवर आधािरत आहे आिण यामध्ये बदल के�ास यामुळे आरोग्यामध्ये सुधारणा होते. हे पॅचेस 100% नैसिगक, सुर�ा, वापरण्यास सोपे आहेत आिण ते त्विरत िडटॉ�ीिफकेशन पुरवतात. 10 patches `1400.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP �डटॉ� फूट पॅचेस वेिस्लम शेक हे स्वािद� आंब्याच्या स्वादामधील कमी कॅलरी िमल िर�ेसम� ट आहे जे तु�ाला अनावश्यक मेद आिण कॅलरीच्या अितभारािशवाय पिरपूणर् पोषण देते. वेिस्लम शेकचे प्र�ेक सव्ह�ग 22 जीवनसत्त्वे आिण खिनजे, 9.78 g प्रिथने आिण 4 g तंतू पुरवते. वेिस्लम शेक हे सोयीच्या आिण िनरोगी पध्दतीने वजन कमी करण्यास िकंवा राखण्याचा प्रय� करणार्या लोकांसाठी आदशर् पेय आहे. 500 g `1750.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP वे��म शेक 200 ml थंड पाणी िकंवा दूधामध्ये एक सपाट चमचा (अंदाजे 30 g) िमसळा. प्रौढांनी िदवसातून दोन वेळा सेवन करावे Recommended Usage:

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw