Vestige e-catalogue_Marathi

26 एिम्ब्लका ऑफीसीनािलस, क्रेटेवा नवर् ाला, ट्रीब्युलस, टेरेस्ट्रीस, सॅि�फ्रेगा िलग्युलेट वॉल, िटनोस्पोरा कॉड�फोिलया, िफलांथस िनरुरी आिण स्वेट पापराटी हे असे िप्रपरेशन आहे जे मूत्रिपंडामधील ख�ांच्या समस्या सोडवते. याचे घटक वारंवार लघवी करणे, मूत्रमागर् ाची संक्रमणे यांसारख्या ल�णा�क समस्यांपासून आराम पुरवण्यास मदत करतात आिण खडे तयार होण्यास जबाबदार िवकरांना िनिष्क्रय करते. मुख्य लाभ िकडनी हेल्थ कॅप्सूलचे घटक • ख�ांची िनिमती करणार्या िवकरांना िनिष्क्रय करते आिण �ांना कमी करते • मूत्रल �णून कायर् करते, �ामुळे द्रव धारण करण्याची प्रवृ�ी असले�ांसाठी ही उ�म िनवड आहे • बरे होण्याची प्रिक्रया आिण मूत्रिपंडांच्या रोगप्रितकारामध्ये सुधारणा करते • खडा तयार होण्याच्या अनेक टप्प्यांमध्ये हस्त�ेप करते, ख�ांची वाढ कमी करते, �ांची रचना आिण घटक बदलते मूत्रमागर् ाचे आजार आिण रेनल कॅल�ूली िदवसातून तीन वेळा एक कॅप्सूल िकंवा िचिक�काने सल्ला िद�ाप्रमाणे 60 vegetarian capsules `760.00 incl. of all taxes Indications: Dosage: Net Quantity: MRP हेपाटोप्रोटेक्टीव्ह �णून वापरा (चांग�ा यकृत स्वा�ासाठी) एक कॅप्सूल िदवसातून तीन वेळा िकंवा िचिक�काच्या सल्�ाप्रमाणे 60 vegetarian capsules `765.00 incl. of all taxes Indications: Dosage: Net Quantity: MRP �कडनीहे�^ स्वेरटीया िचराटा, िपक्रोर्हीझा कुरोआ, पायपर लॉंगम, व्हीटीस िविनफेरा (सामा� द्रा�), िसिलबम मेरीआनमचे (िमल्क िथसल) िमश्रण. हे घटक दाहरोधी िक्रया करतात आिण यकृत पुनरु�ानामध्ये प्रभावीपणा दशर् वतात. िलव्हरहेल्थचा वापर हेपाटोप्रोटेक्टीव्ह �णूनही केला जाऊ शकतो. यामध्ये व्यापकपणे िशफारस केलेले घटक आहेत जे उ�मआरोग्यिवषयक लाभ देण्यासाठी सहकायर् ाने एकत्र केले गेले आहेत. मुख्य लाभ िलव्हर हेल्थ कॅप्सूलचे सिक्रय घटक • हानी झाले�ा यकृताच्या पेशींचे पुनरु�ान करते • हेपाटायटीसमध्ये दाहकता रोधी कृती दशर् वते • फायब्रोिससला मयार् दा घालून पुनरुत्पादनाला प्रेिरत करते • यकृत आजारावर उपचार करण्यास मदत करते • यकृत िवकरांचे क� द्रीकरण सुधारते, �ामुळे यकृताच्या पुनरु�ानास मदत होते. �ल�रहे�^ RISING PROPRIETARY MEDICINE PROPRIETARY MEDICINE हे� केअर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw