Vestige e-catalogue_Marathi

25 हे� केअर प्रोकाडर् ^ हृदयवािह�ांचे आरोग्य उ�म ठेवण्यासाठी सवर् �ात असले�ा हृदय-टॉिनक आिण हृदय-संर�क घटकांचे अि�तीय श�ीशाली सूत्रीकरण (टिमनेिलया अजुर् ना, बालामोडेनड्रोन, मुकूल, िवथािनया, सो�ीफेरा, एिलयम सॅटीव्हम, अकारम ऑिफसीनारम) सवर् घटकांचे िलिपड व्यव�ापनावरील �ांच्या लाभदायक पिरणामांसाठी व्यापकपणे संशोधन केलेले आहे, हे िसरम कोलेस्टेरॉल, एलडीएल, िट्रिग्लसेराईड्स आिण एचडीएल कोलेस्टेरॉलसह िलिपड पातळी सामा� करण्यास सहाय्य करतात, �ामुळे हृदयवािह�ांचे आरोग्य राखण्यामध्ये मदत करण्यात मुख्य भूिमका बजावतात. मुख्य लाभ प्रोकाडर् कॅप्सूलचे सिक्रय घटक • िलिपड प्रोफाईल व्यव�ािपत करण्यास मदत करते • एचडीएल पातळी सुधारते आिण एलडीएल पातळी पु�ा सामा� करते • िट्रिग्लसेराईड्स पातळी पु�ा सामा� करते • ऑि�डेटीव्ह ताण कमी करण्यास मदत करते • नैसिगकपणे हृदयवािह�ांचे आरोग्य राखण्यामध्ये मदत करते हायड्रोगचा वापर (हृदयिवषयक समस्यांसाठी उपयोगी) िदवसातून दोनदा एक ते दोन कॅप्सूल िकंवा िचिक�काने सल्ला िद�ाप्रमाणे 60 vegetarian capsules `960.00 incl. of all taxes Indications: Dosage: Net Quantity: MRP एक नवे उत्पादन जे दशमुळ क्वाथ, सोलानम झँथोकापर् म, िटनोस्पोरा काड�फोिलआ, अधातोडा वािसका, ऑिसमम सॅंक्टम, पायपर लॉंगम, िझंिगबर ऑफीिसनेल, पायपर नायग्रमसारख्या श�ीशाली घटकांचे िमश्रण आहे, �ामध्ये दाहरोधी आिण ब्र�काडायलेटरी पिरणाम असतो. मुख्य लाभ रेस्पोकेअर कॅप्सूलचे सिक्रय घटक • �ेष्मल पदाथ� ाचा संचय कमी करण्यास मदत करते आिण वायुमागर् ामधील स्रवण कमी करते • रोगप्रितकार सुधारते आिण सद� आिण खोकला कमी करते • यामध्ये तुळस आहे जी घसा आिण छातीशी संबंिधत समस्या बर्या करते • यामध्ये िपपली आहे, जी �ेष्मल पदाथर् आिण सद�च्या बाबतीत खूप प्रभावी आहे • यामध्ये आले आहे जे सद� आिण इतर �सनिवषयक ि�तींची सामा� ल�णे कमी करण्यास मदत करते सद� आिण खोकला एक कॅप्सूल िदवसातून तीन वेळा िकंवा िचिक�काच्या सल्�ाप्रमाणे 60 vegetarian capsules `730.00 incl. of all taxes Indications: Dosage: Net Quantity: MRP रे�ोकेअर^ PROPRIETARY MEDICINE PROPRIETARY MEDICINE

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw