Vestige e-catalogue_Tamil (March 2024)

நிர்வாக இயக்�னர் ெகௗதம் பா� என் அன்பான ெவஸ்��யன்கேள, VESTIGE’S LEGACY ெவஸ்��ன்ெவற்� மற்�ம் ெவற்�க்�உத�யஉங்கள்அைனவ�க்�ம் என� மனமார்ந்த வாழ்த்�கைளத் ெதரி�த்�க் ெகாள்�ேறன். இதன்ெதாடக்கத்�ல் இ�ந்�, ெவஸ்�ஜ் வ�வானஉள்கட்டைமப்� மற்�ம் தனிநபர்க�க்� ெதாடர்ந்�அ�காரம் அளித்� வ�ம் பல்ேவ� தயாரிப்� ேபார்ட்ஃேபா�ேயாைவ வளர்த்� வ��ற�. உங்க�க்�ம் உங்கள்�டா�யற்�க்�ம் நன்�, ��யஉயரங்கைள எட்ட இ� எங்க�க்�உத�ய�. இந்த ேவகத்�ல், ெவஸ்�ஜ் எந்த ஒ� இந்�ய ேநர��ற்பைன நி�வன�ம் கன��ம் நிைனத்�ப் பார்க்காத ெவற்��ன்உச்சத்ைத எட்�ம் என்� நான்உ��யாக நம்��ேறன். எங்களின்அ�கரித்� வ�ம் உலகளா�ய இ�ப்� மற்�ம் ெதாடர்ந்��ரிவைடந்� வ�ம் எங்களின் தயாரிப்� ேபார்ட்ஃேபா�ேயா, ெவஸ்�ஜ் எந்த நிைல��ம் நி�த்தப் ேபாவ�ல்ைல, ஆனால் ேம�ம் பலவற்ைறச் சா�த்� பட்�யைல உயர்த்தப் ேபா�ற� என்பதற்� சாட்�யமளிக்�ற�. ேம�ம் சா�க்க ேவண்�ம் என்ற இந்தஆைசதான்ஒ� நபைர அல்ல� நி�வனத்ைத ெவற்�ைய ேநாக்� ெச�த்��ற�. ெவஸ்��ல் உள்ள நாங்கள் எங்களின் சாதைனகளில் ஒ�ேபா�ம் ��ப்�யைடவ�ல்ைல, ேம�ம் இ� நம்�ைடய சாதைனகைள நாேம��ய�ப்பதற்� ஒ� காரணமா�ற�. அன்�ள்ள ெவஸ்��யன்கேள, ெவஸ்��ன் 19வ�ஆண்� நிைற��ழா�ல், ெவஸ்��ன் பாரம்பரியத்ைதக் கட்�ெய�ப்�வ�ல்�க்�யப் பங்காற்�ய எங்கள்அர்ப்பணிப்�ள்ள�நிேயாகஸ்தர்க�க்� எங்கள� மனமார்ந்த நன்�ைய�ம் பாராட்�க்கைள�ம் ெதரி�த்�க் ெகாள்�ேறாம். பலஆண்�களாக, ஒவ்ெவா�வ�ம் அைசக்க��யாத அர்ப்பணிப்�, ஆர்வம் மற்�ம் �ன்னைடைவ எ�த்�க்காட்��ன்றனர், ெவஸ்��ன்ெவற்�க்�உந்�தலாக�ம், உலெகங்��ம் உள்ள எண்ணற்றவர்களின்வாழ்க்ைகைய மாற்�யைமக்க�ம் ெசய்�றார்கள். த�ர, இைட�டாத �யற்��ம் நம்�க்ைக�ம்தான் எங்கள்�ைணப்ைப வ�ப்ப�த்�ய� ெதா�ல்�ைற�ல் எங்க�க்� நம்பகமான�ட்�ப் ெபயர். இந்த ைமல்கல்ைல நாம் ெகாண்டா�ம் ேபா�, தனிநபர்க�க்� ெசல்வத்ைத வ�ப்ப�த்�தல், ெபா�ளாதார �தந்�ரத்ைதவழங்�தல்மற்�ம்அைனவரின்எ�ர்காலத்ைத�ம்ஆேராக்�யமாக்�தல் ேபான்ற��ப்�டத்தக்கசாதைனக�க்�எங்கள்ஆழ்ந்தபாராட்�க்கைளெதரி�த்�க் ெகாள்�ேறாம். ஒன்றாக, நாம்ெதாடர்ந்��ன்ேன�,ஆேராக்�யம், ெச�ப்�மற்�ம்பல ஆண்�க�க்� ெவற்�ையப் ப�ர்ந்� ெகாள்ேவாம். என்அன்பானெவஸ்��யன்ஸ், எங்க�க்� ஒ� வாழ்க்ைக இ�க்�ற�, சா�க்க ேவண்�ய� நிைறய இ�க்�ற�. ேநர��ற்பைனத் �ைற�ல்�ன்ேனா��ல்லாத �ல நம்ப��யாத �ஷயங்கைள நீங்கள் ஏற்கனேவ ெசய்�ள்ளீர்கள். இப்ேபா� நாம் இன்�ம் அ�கமாகச் ெசய்ய ேவண்�ம், ெவஸ்�ஜ் உல�ன்�தன்ைமயான ேநர� �ற்பைன நி�வனமாக மாற, நம��யற்�கைளஇரட்�ப்பாக்க ேவண்�ம். நாங்கள் க�னமானகாலநிைலக்� மத்��ல் கப்ப�ல் பயணித்�ள்ேளாம் மற்�ம் ஒ� அ�பவ�க்க �ரராக மா�வதற்� க�னமான�ழ்நிைலகைள எ�ர்ெகாண்ேடாம். இப்ேபா�, இந்தத் �ைற�ல் இ�வைர யா�ம் பார்த்�ராத மாற்றங்கைளக் ெகாண்� வர ேவண்�ம் என்பதால், ெவஸ்��ல் எங்களால் எ��ம் சாத்�யமற்ற� என்� க�த ��யா�. எ�ர்காலத்�ல் ெவற்��ன்உயர் �கரங்களில் உங்கைளப் பார்ப்ேபன் என்� நம்��ேறன், இ� த�ர்க்க��யாமல் ெவஸ்�ஜ�க்� ெசாந்தமான�. நல்வாழ்த்�க்கள்!

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw