Vestige e-catalogue_Tamil (March 2024)

Respect THROUGH WELLTH! EARNING TAMIL INDIA’S DIRECT SELLING BRAND

நிர்வாக இயக்�னர் ெகௗதம் பா� என் அன்பான ெவஸ்��யன்கேள, VESTIGE’S LEGACY ெவஸ்��ன்ெவற்� மற்�ம் ெவற்�க்�உத�யஉங்கள்அைனவ�க்�ம் என� மனமார்ந்த வாழ்த்�கைளத் ெதரி�த்�க் ெகாள்�ேறன். இதன்ெதாடக்கத்�ல் இ�ந்�, ெவஸ்�ஜ் வ�வானஉள்கட்டைமப்� மற்�ம் தனிநபர்க�க்� ெதாடர்ந்�அ�காரம் அளித்� வ�ம் பல்ேவ� தயாரிப்� ேபார்ட்ஃேபா�ேயாைவ வளர்த்� வ��ற�. உங்க�க்�ம் உங்கள்�டா�யற்�க்�ம் நன்�, ��யஉயரங்கைள எட்ட இ� எங்க�க்�உத�ய�. இந்த ேவகத்�ல், ெவஸ்�ஜ் எந்த ஒ� இந்�ய ேநர��ற்பைன நி�வன�ம் கன��ம் நிைனத்�ப் பார்க்காத ெவற்��ன்உச்சத்ைத எட்�ம் என்� நான்உ��யாக நம்��ேறன். எங்களின்அ�கரித்� வ�ம் உலகளா�ய இ�ப்� மற்�ம் ெதாடர்ந்��ரிவைடந்� வ�ம் எங்களின் தயாரிப்� ேபார்ட்ஃேபா�ேயா, ெவஸ்�ஜ் எந்த நிைல��ம் நி�த்தப் ேபாவ�ல்ைல, ஆனால் ேம�ம் பலவற்ைறச் சா�த்� பட்�யைல உயர்த்தப் ேபா�ற� என்பதற்� சாட்�யமளிக்�ற�. ேம�ம் சா�க்க ேவண்�ம் என்ற இந்தஆைசதான்ஒ� நபைர அல்ல� நி�வனத்ைத ெவற்�ைய ேநாக்� ெச�த்��ற�. ெவஸ்��ல் உள்ள நாங்கள் எங்களின் சாதைனகளில் ஒ�ேபா�ம் ��ப்�யைடவ�ல்ைல, ேம�ம் இ� நம்�ைடய சாதைனகைள நாேம��ய�ப்பதற்� ஒ� காரணமா�ற�. அன்�ள்ள ெவஸ்��யன்கேள, ெவஸ்��ன் 19வ�ஆண்� நிைற��ழா�ல், ெவஸ்��ன் பாரம்பரியத்ைதக் கட்�ெய�ப்�வ�ல்�க்�யப் பங்காற்�ய எங்கள்அர்ப்பணிப்�ள்ள�நிேயாகஸ்தர்க�க்� எங்கள� மனமார்ந்த நன்�ைய�ம் பாராட்�க்கைள�ம் ெதரி�த்�க் ெகாள்�ேறாம். பலஆண்�களாக, ஒவ்ெவா�வ�ம் அைசக்க��யாத அர்ப்பணிப்�, ஆர்வம் மற்�ம் �ன்னைடைவ எ�த்�க்காட்��ன்றனர், ெவஸ்��ன்ெவற்�க்�உந்�தலாக�ம், உலெகங்��ம் உள்ள எண்ணற்றவர்களின்வாழ்க்ைகைய மாற்�யைமக்க�ம் ெசய்�றார்கள். த�ர, இைட�டாத �யற்��ம் நம்�க்ைக�ம்தான் எங்கள்�ைணப்ைப வ�ப்ப�த்�ய� ெதா�ல்�ைற�ல் எங்க�க்� நம்பகமான�ட்�ப் ெபயர். இந்த ைமல்கல்ைல நாம் ெகாண்டா�ம் ேபா�, தனிநபர்க�க்� ெசல்வத்ைத வ�ப்ப�த்�தல், ெபா�ளாதார �தந்�ரத்ைதவழங்�தல்மற்�ம்அைனவரின்எ�ர்காலத்ைத�ம்ஆேராக்�யமாக்�தல் ேபான்ற��ப்�டத்தக்கசாதைனக�க்�எங்கள்ஆழ்ந்தபாராட்�க்கைளெதரி�த்�க் ெகாள்�ேறாம். ஒன்றாக, நாம்ெதாடர்ந்��ன்ேன�,ஆேராக்�யம், ெச�ப்�மற்�ம்பல ஆண்�க�க்� ெவற்�ையப் ப�ர்ந்� ெகாள்ேவாம். என்அன்பானெவஸ்��யன்ஸ், எங்க�க்� ஒ� வாழ்க்ைக இ�க்�ற�, சா�க்க ேவண்�ய� நிைறய இ�க்�ற�. ேநர��ற்பைனத் �ைற�ல்�ன்ேனா��ல்லாத �ல நம்ப��யாத �ஷயங்கைள நீங்கள் ஏற்கனேவ ெசய்�ள்ளீர்கள். இப்ேபா� நாம் இன்�ம் அ�கமாகச் ெசய்ய ேவண்�ம், ெவஸ்�ஜ் உல�ன்�தன்ைமயான ேநர� �ற்பைன நி�வனமாக மாற, நம��யற்�கைளஇரட்�ப்பாக்க ேவண்�ம். நாங்கள் க�னமானகாலநிைலக்� மத்��ல் கப்ப�ல் பயணித்�ள்ேளாம் மற்�ம் ஒ� அ�பவ�க்க �ரராக மா�வதற்� க�னமான�ழ்நிைலகைள எ�ர்ெகாண்ேடாம். இப்ேபா�, இந்தத் �ைற�ல் இ�வைர யா�ம் பார்த்�ராத மாற்றங்கைளக் ெகாண்� வர ேவண்�ம் என்பதால், ெவஸ்��ல் எங்களால் எ��ம் சாத்�யமற்ற� என்� க�த ��யா�. எ�ர்காலத்�ல் ெவற்��ன்உயர் �கரங்களில் உங்கைளப் பார்ப்ேபன் என்� நம்��ேறன், இ� த�ர்க்க��யாமல் ெவஸ்�ஜ�க்� ெசாந்தமான�. நல்வாழ்த்�க்கள்!

மக்கள் அவர்க�க்� ஏற்ற �தத்�ல் ெபா�ளாதாரரீ�யாகத் தனித்� வாழ உத�வ�. உலகளா�ய அள�ேகாைல உ�வாக்� ேநர� �ற்பைன �ைற�ல் ஒ�ைமல் கல்ைல அைடவ�. உலகளா�ய வளர்ச்� ேநாக்கம் ��க்ேகாள்

The Triumphant March of Wellth 1990 களில் இந்�ய ேநர��ற்பைனத் ெதா�ல் தன� பயணத்ைதத் ெதாடங்�யேபா�, ஒ� �ல ெவளிநாட்� நி�வனங்களால்ஆ�க்கம் ெச�த்தப்பட்ட�, அதன்�ட்டங்கள் மற்�ம் தயாரிப்�கள் பல்ேவ�இந்�ய சந்ைத�ன் தனித்�வமான ேதைவ�டன் சரியாக இைணக்கப்பட�ல்ைல மற்�ம் ேநர��ற்பைனைய ேமற்ெகாண்ட ெதா�ல்�ைனேவார். இந்�ய ேநர�-�ற்பைனத் �ைற�ன்�ன்ேனா�களில் ஒ�வரான ெகளதம் பா�, ேநர��ற்பைனயாளர்க�க்�ஆேராக்�யம் மற்�ம் நி�ப் பா�காப்� ஆ�ய இரண்��ம்��ைமயானமாற்றத்ைத அ�ப�க்�ம் வைக�ல் ஒ� நிைலயான �ர்ைவக் கண்ட��ம் பணிைய ேமற்ெகாண்டார். ��. பா�, கன்வர் �ர் �ங் மற்�ம் �பக் �த் ஆ�ய இ� அ�பவ�க்க ேநர��ற்பைன நி�ணர்க�டன் ேசர்ந்�, ஒ� வ�வானவணிகத் �ட்டத்ைத உ�வாக்�, 2004 ஆம்ஆண்�ல் ெவஸ்�ஜ் நி�வனத்ைத நி��யேபா�, அவர� எண்ணங்கள் ெசயல்வ�வம் ெபற்றன. இப்ேபா�, 19 ஆண்�காலமாக �றந்��ளங்�ய �ற�, ெவஸ்�ஜ் இந்�யா�ல் நி�ச் �தந்�ரத்�டன்ஆேராக்�யத்ைதக் கலப்ப�ல்�ன்ேனா�யாகக் க�தப்ப��ற�. ெவஸ்�ஜ்உலகத்தரம்வாய்ந்தஆேராக்�யதயாரிப்�க�க்�ம் அதன் சந்ைதப்ப�த்தல் �ட்டத்�ற்�ம் �ரபலமான�. ெவஸ்��ன்இந்த ��ைமயானமற்�ம் �ரட்�யான சந்ைதப்ப�த்தல் �ட்டம் மற்�ம் ஆேராக்�யத்�ல் அதன் கவனம் நலத் ேதடைலத்�ண்�ய�; ஆேராக்�யத்�ன் �லம் சம்பா�த்த ெசல்வம். ெவஸ்�ஜ் நம்�க்ைக, ெதாைலேநாக்� மற்�ம் ேசைவஆ�யவற்�ன் ��ப்�டத்தக்க பாரம்பரியத்ைத உ�வாக்��ள்ள�, இ�அதன் �நிேயாகஸ்தர்களின்அைசக்க ��யாத நம்�க்ைகையப் ெபற உத�ய�. தரமான தயாரிப்�க�க்கானஉ��யானஅர்ப்பணிப்� மற்�ம் தனிநபர்கைள ேமம்ப�த்�வ�ல் கவனம் ெச�த்�வதன் காரணமாக, ெவஸ்�ஜ் ெதா�ல்�ைற�ல் நம்பகமான ெபயராக மா��ள்ள�. நாம்�ன்ேனாக்�ச் ெசல்�ம்ேபா�, ஒவ்ெவா�வ�க்�ம்ஆேராக்�யமானஎ�ர்காலத்ைதஉ�வாக்க ேதைவயானஅைனத்� க��கள் மற்�ம்ஆதாரங்க�டன் ெவஸ்�ஜ் தயாராக உள்ள�, இ� வ�ம் நாட்களில் நல்வாழ்ைவ�ம் உ�ர்ச்சக்�ைய�ம் உ�� ெசய்�ற�. ெவஸ்�ஜ் நி�வனம் ெவல்த் என்ற பரிைச உலகள�ல் எ�த்�க்ெகாண்� மக்கள்�றந்த வாழ்க்ைகையவாழஉத��ற�. ஆ�ரக்கணக்கானஆர்வ�ள்ள ெதா�ல்�ைனேவார் ஒவ்ெவா�ஆண்�ம் ெவல்த் பாைத�ல்�ன்ேன� ச�கத்�ல் ெப��தம் ெப��றார்கள்.

2004 2008 2011 2014 2010 2015 2016 2017 2018 2012 2019 2020 2021 2022 ெவஸ்டிஜ் நிறுவனத்திற்கு ைடரக்ட் ெசல்லிங்நியூஸ் குேளாபல் 100விருதுகள் வழங்கப்பட்டு, உலகின் முன்னணிேநரடிவிற்பைனநிறுவனங்களில் ஒன்றாக அது மாறியது மிஸ்ட்ரல்ஆஃப் மிலன் என்ற பிரீமியம் கலர் காஸ்ெமட்டிக் பிராண்ட்ைட ெவஸ்டிஜ் அறிமுகப்படுத்தியது 500 ேகாடி என்ற ைமல்கல்ைல ெவஸ்டிஜ் கடந்தது ெவஸ்டிஜ் அக்ரி பிரிவில் அக்ரி-82 -ஐமுதல் தயாரிப்பாக அறிமுகப்படுத்தியது "சர்டிபிேகட்ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்இன் புரடக்டிவிட்டி, குவாலிட்டி, இன்னேவஷன் அண்ட் ேமேனஜ்ெமண்ட்" ெவஸ்டிஜ் நிறுவனத்திற்குவழங்கப்பட்டது ெவஸ்டிஜ் நிறுவனம் 100 ேகாடி என்றைமல்கல்ைல கடந்தது ஆப்ைடனர்ைடரக்ட் ெசல்லிங் ஃபாரத்தில் ெகளதம் பாலி அவர்க�க்கு ெபஸ்ட் CEO அவார்ட் வழங்கப்பட்டது ெவஸ்டிஜ் "ேமாஸ்ட் அட்மயர்ட் பிராண்ட்ஸ்& லீடர்ஸ் - ஆசியா" என்றவிருைதப் ெபற்றது 1850 ேகாடிவருவாைய எட்டிய ஒேர இந்திய ேநரடிவிற்பைன நிறுவனமாக ெவஸ்டிஜ் உருெவடுத்தது மற்றும் DSN குேளாபல் 100 விருதுகளில் #63 வதுஇடத்ைதப் பிடித்தது. ABP நியூஸ்ெஹல்த்ேகர் லீடர்ஷிப்விருதுகளில் 2 வருடங்கள் ெதாடர்ச்சியாக ெபஸ்ட் நியூட்ராசூட்டிகல் கம்ெபனி விருது ெபற்றது. 2019ஆம்ஆண்டு ேவைல ெசய்வதற்கானசிறந்தஇடம் என்ற சான்றளிப்ைப ெவஸ்டிஜ் ெபற்றது. பங்களாேதஷில் நாம்விற்பைனைய ெதாடங்கிேனாம் சவூதிஅேரபியாவில் விற்பைனைய ெதாடங்கிேனாம் DSN குேளாபல் 100 விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. உலக அளவில் 36 வது இடத்ைதப் ெபற்றது ெவஸ்டிஜ், கானா மற்றும் பிலிப்ைபன்ஸில் விற்பைனைய ெதாடங்கியது ெவஸ்டிஜ் மார்க்ெகட்டிங்பிைரேவட் லிமிெடட் அதன்ெசயல்பாட்ைடத் ெதாடங்கியது வளமான நாைள ேநாக்� ஒ� அ� 2004 �தல் தசாப்தங்க�க்� ேமலாக அசரைவக்�ம் சாதைனகள்

11 16 08 09 95 96 89 94 47 50 51 74 83 88 75 78 79 82 41 46 17 40 07 97 100 103 104 101 102 105 106 ஏர் பியூரிஃைபயர் உட்புற காற்றின்தரத்ைத ேமம்படுத்தி, நமது அன்புக்குரியவர்க�க்கு பாதுகாப்பான சூழைல உருவாக்குகிறது. வாட்டர் பியூரிஃைபயர் மக்கள் எங்கிருந்தாலும் அவர்க�க்கு தூய்ைமயான, சுைவயானதண்ணீைர வழங்குகிறது. 10 ெவஸ்டிஜ் பிைரம் சிறந்தஊட்டச்சத்து மற்றும் சிறந்த ஆேராக்கியத்ைத வழங்க உண்ைமயிேலேய சிறந்த மற்றும் குறிப்பிட்டு உருவாக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள். ெஹல்த் ேகர் தரமானசிறந்தஆேராக்கியமான வாழ்க்ைகைய வாழ, ஆேராக்கிய உலகில் அடிெயடுத்துைவக்க உதவும். ெஹல்த் ஃபுட் உங்கள்அற்புதமானஆேராக்கியத்திற்கு துைணயாகவும் ெசயல்ஊக்கியாகவும் இருக்கும் பலவைகயானஉணவுகள். அஸ்யூர் ேநச்சுரல் ைசவ ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு, துன்புறுத்தல் ஏதுமில்லாத இயற்ைக தனிநபர் பராமரிப்பு தயாரிப்புகள், ெநறிமுைறக�டன்ெபறப்பட்ட மூலப்ெபாருட்கள் ெகாண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. பர்சனல் ேகர் பல்ேவறுவைகயானதயாரிப்புகள்மூலம் ேதால், உடல் மற்றும் ேகசத்திற்குமுழுைமயான பராமரிப்பு வழங்கப்படுகிறது, ேமலும் இத்தயாரிப்புகள்ஊட்டச்சத்ைதயும் வழங்குகிறது. வுமன்ைஹஜீன் ெபண்களின்அந்தரங்க சுகாதாரத்ைத இதமாகக் கவனித்துக் ெகாள்�ம் அேத ேவைளயில் கிருமிகைளக் கடுைமயாக எதிர்க்கும் தனித்துவமானதயாரிப்புகள். ஓரல் ேகர் வாய் சுகாதாரத்ைத ேமம்படுத்தும் மற்றும் நம்பிக்ைகயான புன்னைகயுடன்உங்கைள உற்சாகப்படுத்தும் புதுைமயானதயாரிப்புகள். ேஹாம் ேகர் பளபளக்கும் சுத்தமான பாத்திரங்கள்முதல் ஒளிரும் கண்ணாடி ஜன்னல்கள் மற்றும் தைரகள்வைர, உங்கைளயும் உங்கள்வாழ்க்ைக முைறையயும் பற்றி நல்ல எண்ணத்ைத ஏற்படுத்தும். அக்ரிகல்ச்சர் நவீன பேயாெடக்னாலஜி அடிப்பைடயிலானவிவசாய ெபாருட்கள், இைவவிைளச்சைலஅதிகரிக்க உதவும். ேமக் டிைரவ் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்ைபக் குைறக்கும் அேத ேவைளயில்வாகனத்தின்என்ஜிைனசிறந்த நிைலயில்ைவத்திருப்பதற்கானதிறவுேகால். ட்ரூமன் ெபருந்தன்ைம, கடுைமயானஆண்ைமத்தன்ைம, காலத்தால்அழியாத ேநர்த்தி மற்றும் நவீனத்துவத்தின்தனித்துவமானகலைவ. மிஸ்ட்ரல்ஆஃப் மிலன் பிரீமியம் தரத்திலானகலர் காஸ்ெமட்டிக் ெபாருட்களின் முழுைமயானதயாரிப்புகள், தான்விரும்பும் எந்தத் ேதாற்றத்திலும் ெபண்கைளச் சிறப்பாகக் காட்டும். ெவலிேனா ஸ்கின்ஃபார்முலா 9 அழகான, மாசற்ற சருமத்ைத உைடய ஒவ்ெவாரு ெபண்ணின்கனைவயும் நிைறேவற்றும் ஒரு சரியான சரும பராமரிப்பு தயாரிப்பு. பிசினஸ்டூல்ஸ் உங்கள்வணிகத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்ளவும், அவற்ைற மாற்றியைமக்கவும் வளர்ச்சி அைடயைவக்கவும் உதவும் கருவிகள். நலமான வாழ்�ற்� வ�வ�க்�ம் வ�கள் இளம் வயதினர்கள் மற்றும் ெவற்றிப் பாைதயில் முன்ேனறுபவர்க�க்கான பலவித ேமக்அப் ெபாருட்கள். உங்கள் புதிய BFFs -கைளவரேவற்கவும். ேஹர் டிைரயர் �ளாஸ்மா �ளஸ்டர் ெதா�ல்�ட்ப�டன் உங்கள் ேகசத்�ற்�அ�க ����ப்ைப வழங்�ம் ேஹர் �ைரயர்

With Plasmacluster Ion Technology Protect Your Home from Invisible Hazards Vestige presents Sharp Air Purifier. 1 Unit `19,500.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP 1 Unit `3725.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP ெஹச்ஈ�ஏ ஃ�ல்டர் ஏர் ப்�ரிஃைபயர் உட்�ற காற்�ன் தரத்ைத ேமம்ப�த்�வேதா� நம் அன்�க்�ரியவர்க�க்� ஒ� பா�காப்பான �ழைல உ�வாக்��ற�. �ரிவான தகவ�க்�, ஏர் ப்�ரிஃைபயர் �ண்�ப்�ர�ரத்ைதப் பார்க்க�ம். ஒேர ஒ� வ��ைற • கா�களின் �த்�ணர்ச்� �க்க காற்ைற உ�வாக்��ற� • காற்� மற்�ம் ேமற்பரப்���ந்� ஏற்ப�ம் ேநாய்த்ெதாற்�கைள ெகால்�ற� • வாசைனமற்�ம்��ம்பத்தகாத நாற்றங்கைள மட்�ப்ப�த்��ற� • நிைல �ன்சாரத்ைத அகற்��ற� • ச�ம ஈரத்தன்ைமைய ேமம்ப�த்��ற� 07 ஏர் ப்�ரிஃைபயர்

Vestige presents Sharp Water Purifier. Elevate to life’s purest version With revolutionary 6-Stage filter technology 1 Unit `35,500.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP �ரிவான தகவ�க்�, தய�ெசய்� வாட்டர் ப்�ரிஃைபயர் �ண்� �ர�ரத்ைத பார்க்க�ம். �த்தமான, �ைவயான நீர் மற்�ம் ந�ன ேதாற்றத்�டன், ஒவ்ெவா�ஆேராக்�ய அக்கைற உள்ள ��ம்பத்�ன் சைமயலைற�ல்ஷார்ப் வாட்டர் ப்�ரிஃைபயர் ��தல் அழைகச் ேசர்க்�ற�. �க�ம்�ய்ைமயானமற்�ம் �த்தமான நீைர மட்�ேம உ�� ெசய்�ம் �ஸ்ரப்டர் அைமப்�டன்இ� வ��ற�. இ�ல் தனித்�வமான 4-நிைல வ�கட்�தல் ெசயல்�ைறையக் ெகாண்�ள்ள�, இ� உங்கள்அன்�க்�ரியவர்க�க்� பா�காப்பான��நீைர வழங்��ற�. அதன் �ட்டைமக்கக்��ய ஃ�ல்டர் ைலஃப் �ஸ்ப்ேள இண்�ேகட்டர் ஆன�, இயக்க ெசலைவ அ�கரிக்காமல் ெதாடர்ந்� �த்தமான தண்ணீர் வழங்�வைத உ�� ெசய்�ற�. �ற்�ச்�ழல் பா�காப்பானமற்�ம் உயர்தர ெபா�ட்களி��ந்� தயாரிக்கப்ப�ம் இ� ேமம்பட்ட ெதா�ல்�ட்பத்�டன் ��ைமயான ெசயல்�றன் அம்சங்க�ட�ம் கட்டைமக்கப்பட்�ள்ள�. வாட்டர் ப்�ரிஃைபயர் 08 வாட்டர் ப்�ரிஃைபயர்

Vestige presents Sharp Water Purifier Pitcher. Purity is now portable வாட்டர் ப்�ரிஃைபயர் �ச்சர் 1 Unit `4,600.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP �ரிவான தகவ�க்�, தய�ெசய்� வாட்டர் ப்�ரிஃைபயர் �ண்� �ர�ரத்ைத பார்க்க�ம். எ�த்�ச்ெசல்லத்தக்கஷார்ப் வாட்டர் ப்�ரிஃைபயர் �ச்சர் என்பதற்�, நீங்கள் எங்��ந்தா�ம் �த்தமான�� நீர் எப்ேபா�ம் உங்க�க்�க் �ைடக்�ம் என்பேத ெபா�ளா�ம். ேவ� எந்த வைகயான நீர் �த்�கரிப்�ம் இல்லாதேபா�, இ� ப�வகால நீர் �ரச்�ைனக�க்� ஏற்ற�, ேம�ம் இ� வ�கட்டப்பட்ட நீரின்�ய்ைமைய ேம�ம் ேமம்ப�த்��ற�. உங்கள்அன்�க்�ரியவர்கைள எங்�ம், எந்த ேநரத்��ம் �ங்��ைள�க்�ம் ��நீரி��ந்� பா�காப்பாக ைவத்��ங்கள். 09 ஏர் ப்�ரிஃைபயர்

Net Quantity: MRP �ளாஸ்மா �ளஸ்டர் ெதா�ல்�ட்பத்�ல் ெசயல்ப�ம் ஒ� ேஹர் �ைரயர் தான் உங்க�க்�த் ேதைவ. �ளாஸ்மா �ளஸ்டர் ெதா�ல்�ட்பம் உங்கள் ேகசத்�ற்� பா�காப்� கவசத்ைத வழங்��ற�, ஏெனனில் அ� UV க�ர்கைளத் த�க்�ற� மற்�ம் ����ப்ைப அ�கரிக்�ற�. அைனத்��தமான ேகசத்�ற்�ம் ஏற்ற�, இந்த �ரீ�ய ரக ைக�ல் ��த்�ப் பயன்ப�த்�ம் ேஹர் �ைரயைரப் பயன்ப�த்� உங்கள் தைல�ன் ேமற்ப���ன்ஆேராக்�யத்ைத பராமரிக்க�ம். ெமன்ைமயான மற்�ம் பளபளப்பான ேகசம். இந்த �ளாஸ்மா �ளஸ்டர் ேஹர் �ைரயரில் இ�ந்� ெவளிவ�ம் காற்�, இயற்ைகயான காற்ைறப் ேபாலேவ இ�க்�ம் மற்�ம் ப�ன்� மற்�ம்ஆேராக்�யமான ேகசத்�ற்� வ�வ�க்�ம். �ளாஸ்மா �ளஸ்டர் ேஹர் �ைரயர் 10 ேஹர் �ைரயர் ேம�ம் �வரங்கைள அ�ய, ஷார்ப் �ளாஸ்மா �ளஸ்டர் ேஹர் �ைரயர் ��ப்�த் தாைளப் பார்க்க�ம் Vestige presents Sharp Plasmacluster Hair Dryer Give the gift of love to your hair 1 Unit `19,000.00 incl. of all taxes

�கர்ேவார் நலத்�ற்கான �றந்த தரத்ைத வழங்�ம் அதன் �யற்��ல் ெவஸ்�ஜ் ப்ைரம் என்றைழக்கப்ப�ம் உயர்தர ஆேராக்�ய பராமரிப்� வைககைள ெவஸ்�ஜ் வழங்��ற�. இந்த �ரி�ன் �ழ் உள்ள ெபா�ட்கள் உண்ைம�ல் தனித்தன்ைம�டன் �ளங்��ன்றன, ��ப்பாக வா�க்ைகயாளர்க�க்� உகந்த ஊட்டச்சத்� மற்�ம் ஆேராக்�யத்ைத வழங்�வதற்காக வ�வைமக்கப்பட்�ள்ளன, ேம�ம் அவர்கள் தரம் வாய்ந்த உயர்ந்த ஆேராக்�யத்ைத அைடய உத��ன்றன.

12 Recommended Usage: Net Quantity: MRP சாப்�ட்டப்�ன் நாெளான்�க்� ஒ� ேகப்ஸ்�ல் 30 Units (Capsules) `680.00 incl. of all taxes காம்�ேயா�க்ஸ்* ெவஸ்�ஜ் ப்ைரம் காம்பேயா�க்ஸ் என்ப� �ரீ�ேயா�க்ஸ்மற்�ம் �ேராபயா�க்�கள் ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்ட மல்�ைவட்ட�ன்கள் மற்�ம் கனிமங்களின் கலைவ�டன் ஒ� காப்ஸ்�ல்-இன்- காப்ஸ்�ல் வ�வத்�ல் ஒ� தனித்�வமான தயாரிப்� ஆ�ம், இ�உட�ன் ஊட்டச்சத்� ேதைவகைள கவனிப்பேதா� மட்�மல்லாமல் ஒ�ஆேராக்�யமான ெசரிமான அைமப்ைப ஆதரிக்�ற�. ப்ேராபேயா�க் ேகப்ஸ்ய்�ல்க�டன் மல்�ைவட்ட�ன், மல்� �னரல் � பக்தார்ன் Recommended Usage: Net Quantity: MRP உண�ற்� �ற� நாெளான்�க்� இரண்��ைற ஒ� காப்ஸ்�ல் 60 Units (Veg. Capsules) `1,000.00 incl. of all taxes � பக்தார்ன் பலஆேராக்�ய நலன்க�க்காக பழங்காலம்�தல் பயன்ப�த்தப்ப��ற�. இ�ல் கேராட்�னாய்�கள், ேடாேகாெபேரால்கள், ஃ�ளாவனாய்�கள், �ப்��கள் மற்�ம் அஸ்கார்�க் அ�லம்ஆ�யைவ இ�க்�ற�, அ� ஒட்�ெமாத்தஆேராக்�யத்ைத�ம் பராமரிக்க உத��ற�. � பக் தார்ன்ஆக்�ஜேனற்றம் மற்�ம்ஆண்�- ஏ�ங் பண்�க�க்� நன்�அ�யப்பட்ட�. இ�ஆற்றைலப் பராமரிக்க�ம், உள்���ைய வளர்க்க�ம், ச�மத்�ன் தரத்ைத ேமம்ப�த்த�ம் உத��ற�. ����ப்பானவாழ்க்ைக மற்�ம் உங்கள் நல்வாழ்ைவ ேமம்ப�த்த உத�ம் இந்த �ணங்கள் அைனத்�ம் ேச�க்கப்பட்ட காப்ஸ்�ல்கைள வாங்�ங்கள். ெவஸ்�ஜ் ப்ைரம் `22.66 USP `/Unit `16.67 USP `/Unit

13 Recommended Usage: Net Quantity: MRP உண�டன்�ன�ம் ஒன்�அல்ல� இரண்� ேகப்ஸ்�ல்கள் 30 Units (Softgel Capsules) `1435.00 incl. of all taxes க்ரில்ஆ�ல்* க்ரில் ஆ�ல்-க்� ஆதாரமாக இ�க்�ம் அண்டார்�க் க்ரில், ஒேமகா -3 ெகா�ப்� அ�லங்கள், �தன்ைமயாக ஈேகாஸ்பாெபண்டெனா�க் அ�லம் (ஈ�ஏ) மற்�ம் டாேகாஸாெஹக்சனா�க் அ�லம் (�ெஹச்ஏ) ஆ�யைவ பாஸ்ேபா�ப்��கள் மற்�ம் அஸ்ஸாக்ஸாந்��டன் இைணக்கப்பட்�ள்ள �ன்� �க்�ய பாகங்கைள உள்ளடக்�யதா�ம். க்ரில் ஆ��ல் உள்ள ஒேமகா - 3 ெகா�ப்� அ�லங்களில் ெப�ம்பாலானைவ பாஸ்ேபா�ப்��க�டன் இைணக்கப்ப��ன்றன, இதனால் அைவ உட�ல் ேம�ம் �ைடக்கக்��ய உ�ரியாக ெசய்வேதா�, இதயம், �ைள மற்�ம் கல்�ரல் ேபான்ற இலக்� உ�ப்�களால் ஒேமகா - 3 எளி�ல் உ�ஞ்சப்ப�வைத அ�ம�க்�ற�. அங்� அைவ நன்ைம பயக்�ம் �ைள�கைள ஏற்ப�த்��ன்றன. ெவஸ்�ஜ் �ைரம் க்ரில் ஆ�ல், மல்� ஸ்ேடஜ் ஆ�ல் �ரித்ெத�த்தல் (MSO®) ெசயல்�ைற என்� அைழக்கப்ப�ம் ஒ� தனி�ரிம ெதா�ல்�ட்பத்தால் �ரித்ெத�க்கப்ப��ற�, இ� உயர்தர எண்ெணய் தரத்ைத உ��ப்ப�த்�வேதா� உயர்ந்த நிைலத்தன்ைம, தரம் மற்�ம் உ�ரியல் ரீ�யான பண்�கைளக் ெகாண்�ள்ள�. அஸ்டாக்ஸாந்�ன்உடன் ஃபாஸ்ேபா��ட், ஒேமகா-3 �ன்�லம் ெவஸ்�ஜ் ப்ைரம் RISING ெச��ட்டப்பட்ட கனிம ெசாட்�கள் (CMD) ெவஸ்�ஜ் �ைரம் ெச��ட்டப்பட்ட கனிம ெசாட்�கள் (CMD) – உட்டா�ல் இ�க்�ம் �ேரட் சால்ட் ேலக்�ல் (சால்ட் ஏரி) இ�ந்� �ரித்ெத�க்கப்பட்ட ஒ� இயற்ைக கடல் தா�ப்ெபா�ள். மனித உட�க்�த் ேதைவயானஅயனி சக்� கனிமத் ேதைவைய வழங்�வதற்காகச் �த்�கரிக்கப்பட்ட நீரி��ந்� �ரித்ெத�க்கப்ப�ம் தா�க்கள்��ைமயாக இ�ல் இ�க்�ற�. CMD -இல் இ�க்�ம் தா�க்கள்அ�க உ�ர் சக்�ைய வழங்�ம் தன்ைம ெகாண்டைவ, அதன்�ைளவாக அைவ ேவகமாக உ�ஞ்சப்ப��ற�. 50 மடங்�அ�கமாகச் ெச��ட்டப்பட்ட மற்�ம் தா�க்கள் நிைறந்த நிைலைய CMD என்�ேறாம். உங்கள்உடல் �றப்பாகச் ெசயல்படத் ேதைவயானஅத்�யாவ�ய தா�ச் சமநிைலைய இ� வழங்��ற�. CMD அ�ல pH -ஐ காரமாக மாற்ற உத��ற�. கார �ழல் உட�ல் உள்ளஅ�லத் தன்ைமைய சமன்ப�த்��ற�, நீேரற்றத்ைத ேமம்ப�த்��ற�, ெசரிமானத்ைத அ�கரிக்�ற� மற்�ம் ஒட்�ெமாத்த ஆேராக்�யத்ைத�ம் நல்வாழ்ைவ�ம்ஆதரிக்�ற�. 0.45 �.� (�மார் 7 ெசாட்�கள்) அளைவ 1 �ட்டர் தண்ணீ�டன் கலந்�, �னசரி �ன்��ைற பயன்ப�த்த�ம். Recommended Usage: Net Volume: MRP 60 ml ` 1100.00 incl. of all taxes `47.83 USP `/Unit `18.33 USP `/ml

14 மல்�ைவட்ட+�ன் கம்�ஸ் ெவஸ்�ஜ் �ைரம் மல்��ட்டா+�ன் கம்�ஸ் - ெபரியவர்கள் மற்�ம் �ள்ைளகள் எனஇ�வ�க்�ம் ஒேர மா�ரி ஏற்ற�, உங்கள்ஊட்டச்சத்� ேதைவகைள �ர்த்� ெசய்�ற�. இ�ைவட்ட�ன் A, ைவட்ட�ன் B, ைவட்ட�ன் D, ைவட்ட�ன் E, �ங்க், ெமக்னீ�யம் மற்�ம் பல�க்�யைவட்ட�ன்கள் மற்�ம் தா�சத்�க்களின்�ரிவான கலைவையப் பயன்ப�த்� தயார் ெசய்யப்ப��ற�. இந்த அத்�யாவ�யைவட்ட�ன்கள் மற்�ம் தா�சத்�க்கள் உடல் வ�ைம, தாங்�ம் சக்�, ேநாய் எ�ர்ப்� சக்� மற்�ம் வளர்�ைத மாற்றத்ைத அ�கரிக்�ன்றன. இந்த ��யான கம்�ஸ்ஊட்டச்சத்�க்கைள வச�யானமற்�ம் �ைவயான ேபக்ேக�ல் வழங்��ன்றன, அேத சமயம் இைவ உடலா�ம் எளி�ல் உ�ஞ்சப்ப��ன்றன. இப்ேபா�உங்கள்ஊட்டச்சத்�க்கைள பயணத்�ன்ேபா�ம், எந்த இடத்�ற்�ம், எந்த ேநரத்��ம் எ�த்�ச் ெசல்லலாம். Recommended Usage: Net Quantity: MRP ெபரியவர்க�க்� - ஒ� நாைளக்� இரண்� கம்�ஸ். 5 வய�க்� ேமற்பட்ட �ள்ைளக�க்� - ஒ� நாைளக்� ஒ� கம்�. கம்�ைய��ங்�வதற்��ன் கம்�ைய நன்றாக ெமல்ல�ம். 60 Units (Gummies) `825.00 incl. of all taxes எனர்� �ஸ்டர் ெவஸ்�ஜ் �ைரம் எனர்� �ஸ்டர் என்ப�அஸ்வகந்தா, சர்பகந்தா மற்�ம் ெடர்�னா�யா என எனர்�க்� ஆதரவாக இ�க்�ம்ஆேராக்�ய சப்ளிெமண்ட்களில் ஒன்றா�ம். இ��ைள மற்�ம் நரம்� மண்டலத்�ன் ெசயல்�றைன ேமம்ப�த்த�ம், �ரம் கார்�ேசா�ன்அளைவக் �ைறக்க�ம், மனஅ�த்தம் மற்�ம் பதட்டத்ைதப் ேபாக்க�ம் அ��யல் �ர்வமாக தயார் ெசய்யப்பட்ட சப்ளிெமண்ட். நீங்கள் �றந்த �ைற�ல் ெசயல்பட உத�வதற்காக, இ�உங்கள் ெடஸ்ேடாஸ்�ேரான்அளைவ ேமம்ப�த்தக்��ம், மனஅ�த்தத்ைதக் �ைறக்கக்��ம், ேம�ம் உங்க�க்�அ�கஆற்றைல�ம்ஸ்ேட�னாைவ�ம் அளிக்கக்��ம். இந்த இயற்ைக சப்ளிெமண்ட்ஸ்கைள �ன�ம் உட்ெகாள்வதன்�லம், ஒட்�ெமாத்தமாக நல்லஆேராக்�யத்ைதப் பராமரிக்க�ம், உங்கள்ஸ்ேட�னாைவ அ�கரிக்க�ம் உத�ம். Recommended Usage: Net Quantity: MRP உண�க்�ப் �ற� ஒ� நாைளக்� ஒ� காப்ஸ்�ல் 30 Units (Veg. Capsules) ` 1050.00 incl. of all taxes ெவஸ்�ஜ் ப்ைரம் `13.75 USP `/Unit `35.00 USP `/Unit

15 ெவஸ்�ஜ் ப்ைரம் அப்சார்�ட் மல்�ைவட்ட�ன் சப்ளிங்�வல்ஸ்ப்ேர ��ைமயான ேடாஸ் (சப்ளிங்�வல்ஸ்ப்ேர) வ��லானஇத்தயாரிப்� ைவட்ட�ன்கைள எ�த்�க்ெகாள்வதற்கானவழக்கமான�ைறைய ேமம்ப�த்��ற�. ெவஸ்�ஜ் �ைரம் அப்சார்�ட் மல்�ைவட்ட�ன் சப்ளிங்�வல்ஸ்ப்ேர. இரத்தத்�ல் உள்ளஊட்டச்சத்�க்கைள ேவகமாக உ�ஞ்�வதற்� உத��ற�. ��ங்�வ�ல் �க்கல் உள்ளவர்க�க்� இ��க ஏற்றதாக உள்ள�. உண�க்�ம் உட�ன் ேதைவக்�ம் இைடேய உள்ளஊட்டச்சத்� இைடெவளிையப் �ர்த்� ெசய்ய உத��ற�. இ� ஒட்�ெமாத்த ஆேராக்�யத்ைத ேமம்ப�த்��ற�. இ�உட�ன் ஒட்�ெமாத்த வளர்ச்�க்�ம் �னசரி பராமரிப்�க்�ம் உத��ற�. இ�அ�கப்ப�யான எனர்�அளைவ பராமரிக்க உத��ற�. Recommended Usage: Net Volume: MRP ஒ� நாைளக்� 3 ஸ்ப்ேரக்கள் 22 ml ` 625.00 incl. of all taxes ��ைமயான ேடாஸ் (சப்ளிங்�வல்ஸ்ப்ேர) வ��லானஇத்தயாரிப்� ைவட்ட�ன்கைள எ�த்�க்ெகாள்வதற்கானவழக்கமான�ைறைய ேமம்ப�த்��ற�. ெவஸ்�ஜ் �ைரம் அப்சார்�ட் ைவட்ட�ன் B12 சப்ளிங்�வல்ஸ்ப்ேர இரத்தத்�ல் உள்ளஊட்டச்சத்�க்கைள ேவகமாக உ�ஞ்�வதற்� உத��ற�. ��ங்�வ�ல் �க்கல் உள்ளவர்க�க்� இ��க ஏற்றதாக உள்ள�. இ�உணைவ ெசல்�லார் எனர்�யாக மாற்�உட�ன்�றைன ேமம்ப�த்��ற�, இதனால்ஆேராக்�யமான எனர்� நிைலகைளப் பராமரிக்�ற�. இ� நரம்� ஆேராக்�யம் மற்�ம் �வப்� இரத்த அ�க்கள்உ�வாவைத ஆதரிக்�ற�. Recommended Usage: Net Volume: MRP ஒ� நாைளக்� 1 ஸ்ப்ேர 9 ml ` 625.00 incl. of all taxes அப்சார்�ட் ைவட்ட�ன் B12 சப்ளிங்�வல்ஸ்ப்ேர `28.41 USP `/ml

16 ெவஸ்�ஜ் ப்ைரம் அப்சார்�ட் ைவட்ட�ன் C சப்ளிங்�வல்ஸ்ப்ேர ��ைமயான ேடாஸ் (சப்ளிங்�வல்ஸ்ப்ேர) வ��லானஇத்தயாரிப்� ைவட்ட�ன்கைள எ�த்�க்ெகாள்வதற்கானவழக்கமான�ைறைய ேமம்ப�த்��ற�. ெவஸ்�ஜ் �ைரம் அப்சார்�ட் ைவட்ட�ன் C சப்ளிங்�வல்ஸ்ப்ேர இரத்தத்�ல் உள்ளஊட்டச்சத்�க்கைள�ைரவாக உ�ஞ்�வதற்� உத��ற�. ��ங்�வ�ல் �க்கல் உள்ளவர்க�க்� இ��க ஏற்றதாக உள்ள�. இ� ஃப்ரீ ேர�க்கல்களி��ந்� ெசல் ேசதத்ைதத் த�ப்பதன்�லம்ஆக்�ஜேனற்�யாக ெசயல்ப��ற�. இ� ேநாய் எ�ர்ப்�ச் சக்�ையஆதரிக்�ற�, ேம�ம் சளி மற்�ம்இ�மல் ேபான்ற ெதாற்�ேநாய்களி��ந்� உடைலப் பா�காக்�ற�. இ�ஆேராக்�யமான ச�மம், இரத்த நாளங்கள், எ�ம்�கள் மற்�ம் ��த்ெத�ம்�கைளப் பராமரிக்க உத��ற�. Recommended Usage: Net Volume: MRP ஒ� நாைளக்� 3 ஸ்ப்ேரக்கள் 22 ml ` 560.00 incl. of all taxes ��ைமயான ேடாஸ் (சப்ளிங்�வல்ஸ்ப்ேர) வ��லானஇத்தயாரிப்� ைவட்ட�ன்கைள எ�த்�க்ெகாள்வதற்கானவழக்கமான�ைறைய ேமம்ப�த்��ற�. ெவஸ்�ஜ் �ைரம் அப்சார்�ட் ைவட்ட�ன் D சப்ளிங்�வல்ஸ்ப்ேர இரத்தத்�ல் உள்ளஊட்டச்சத்�க்கைள ேவகமாக உ�ஞ்�வதற்� உத��ற�. ��ங்�வ�ல் �க்கல் உள்ளவர்க�க்� இ��க ஏற்றதாக. இ� ேநாெய�ர்ப்� ெசயல்பாட்ைட ஆதரிக்�ற�. இ�உட�ல் கால்�யம் மற்�ம் பாஸ்பரைஸஉ�ஞ்�வதற்�ம் கட்�ப்ப�த்�வதற்�ம் உத��ற�, இதனால் நல்ல எ�ம்� ஆேராக்�யத்ைதப் பராமரிக்�ற�. இ�அழற்� எ�ர்ப்� பண்�கைளக் ெகாண்�ள்ள�. Recommended Usage: Net Volume: MRP ஒ� நாைளக்� 1 ஸ்ப்ேர மட்�ேம 9 ml ` 560.00 incl. of all taxes அப்சார்�ட் ைவட்ட�ன் D சப்ளிங்�வல்ஸ்ப்ேர `25.45 USP `/ml

The stronger the foundation, the longer you live ஒ� நபர் ஆேராக்�யமானஇதயம், �றந்த தைசகள், வ�வான எ�ம்�கள், நல்வாழ்� மற்�ம் �றந்த ச�க வாழ்க்ைகஆ�யவற்ைறக் ெகாண்��ப்பதற்� உத�யாக ஆேராக்�யமாக இ�ப்ப�அவ�யம். சரியானஉண��ைற மற்�ம் �ரானஉடற்ப�ற்�ஆ�யைவ �றந்த ஆேராக்�யத்ைத ெபற வ�வ�க்�ம். உடற்ப�ற்� மற்�ம்ஆேராக்�யமான உண� �னந்ேதா�ம் வழக்கமாக ெசய்�ம்ேபா� மக்கள் தங்கைளப் பற்� நன்றாக உணரலாம். கேலாரி-�ேராட்�னின் �கக்�ைறந்தஊட்டச்சத்���ந்� “கேலாரி – அற்ற” �கஅ�க உணெவ�த்�க்ெகாள்வ� வைர அைனத்�ம்ஊட்டச்சத்� காரணமாக ஏற்ப�ம் �காதார �ரச்சைனகளின்வைககளா�ம், இரண்�ேம வாழ்க்ைக�ன் தரத்��ம் நீண்ட ஆ�ளி�ம் ேபர��கரமான�ைள�கைள ஏற்ப�த்தலாம். எனேவ, ஒ�தனிமனிதனின்�னசரிஊட்டச்சத்�சரிெசய்வதற்காக, பல வரிைசகளில் தயாரிப்�கைள ெவஸ்�ஜ் வழங்��ற�. ேநாய் எ�ர்ப்� சக்�க்கானஆேராக்�ய �ைணஉண�, இ�தய அைமப்�, �ைளெச�க்ஆேராக்�யம், நச்�நீக்�மற்�ம்�த்�ணர்ச்��ட்�ம், ெபண்கள்ஆேராக்�யம், உடற்ப�ற்� மற்�ம்ஆேராக்�யமான எ�ம்�கள் மற்�ம்�ட்�க�க்கான �காதார வரம்�கள்உள்ளன. ெவஸ்�ஜ் �ைணஉண�களின்இந்த வரம்�கள், ஒ� தரமான �றந்தஆேராக்�யமானவாழ்க்ைகைய வாழ�ம் ேம�ம் உடல்நலத்�ற்கானஉலகத்�ல் காெல�த்�ைவக்க�ம்உத��ற�. ெஹல்த் ேகர்

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw