Vestige e-catalogue_Marathi

30 ml Net Content: `2150.00 incl. of all taxes (Four-Wheeler) MRP `1700.00 incl. of all taxes (Two/Three-Wheeler) MRP वे�ीज माच-ड्राई� नॅनोएनजार् यझर हे इं�जन तेलासह इं�जनसाठी एडीटी� आहे, �ात इं�जन�ा चांग�ा आरो�ासाठी, इं�जन�ा कायर् �मतेसाठी आ�ण प्रदूषण कमी कर�ासाठी सेरा�मक �स मेटा�लक कोट�ग तंत्र�ानाचा वापर केला जातो. याम�े 20nm �ॅटीनम-ले�पत �झक��नयम पावडर समा�व� आहे �जचे ख�नज तेलाम�े इमल्शन तयार केलेले गेले आहे, जी इं�जन सुधारणा आ�ण संर�णासाठी चांगली क�ना आहे. हे सू�कण इं�जन�ा आतील भागांवर �चवट आ�ण गुळगुळीत थर तयार करतात, प�रणामी इं�जन गुळगुळीतपणे, शांतपणे चालते �ामुळे अ�धक श�� आ�ण चांगले मायलेज �मळते. माच-ड्राई� नॅनोएनजार् यझर माच-ड्राई� 94

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw