Vestige e-catalogue_Marathi

A home that defines you होम केअर साफ आिण स्वच्छ घरामुळे जीवन िनरोगी होते. आपण आजारांच्या प्रसाराला प्रितबंध करण्यासाठी सफाई, योग्य स्वच्छता आिण स्वच्छतेच्या सवयी जोपासायला हव्यात. ल�ात ठेवा घर तुमची आिण तुमच्या जीवनशैलीची छाप इतरांवर सोडते. वेस्टीज हे तुमचे घर साफ आिण डागमु� ठेवण्याच्या हेतूने पुढे आले आहे. चमकदार स्वच्छ भां�ांपासून ते चकाकणार्या काचेच्या िखड�ा आिण फरशांपय� त, आमची उत्पादने कीटाणूंपासून पिरपूणर् संर�ण देतात आिण घरामधील हवा शुध्द करतात.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw