Vestige e-catalogue_Marathi

With Plasmacluster Ion Technology Protect Your Home from Invisible Hazards 1 Unit `19,500.00 incl. of all taxes Net Content: MRP 1 Unit `3725.00 incl. of all taxes Net Content: MRP एचईपीए �फ�र एअर �ू�रफायर घरामधील हवेची गुणव�ा सुधारते आिण आप�ा िप्रय व्य�ींसाठी सुरि�त पयर् ावरण िनमर् ाण करते. तपशीलवार मािहतीसाठी, कृपया एअर प्यूिरफायर प्रपत्र पाहा जंगलासारखी ताजी हवा िनमर् ाण • करण्यासाठी अि�तीय यंत्रणा • हवा आिण पृ�भागामधील संक्रमणांना कारणीभूत पदाथ� ाना मारते • वास आिण नको असलेली दुग� धी काढून टाकते • ि�र इलेक्ट्रीिसटी काढून टाकते • त्वचेचे सजलीकरण सुधारते Vestige presents Sharp Air Purifier. 07 एअर प्यूिरफायर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw