Vestige e-catalogue_Marathi

75 10 Units `290.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP �ूगाडर् न सॅिनटरी नॅपकीन हे जीवाणू-रोधी, ग्राफेनेिनअन चीप आिण फार इंफ्रारेड रे (FIR) फं�न जोडलेले आठ थरांचे नॅपिकन आहे. या एकत्रीकरणामुळे जीवाणूंचे पुनरुत्पादन होण्यास आिण दुग� ध िनमर् ाण होण्यास प्रितबंध केला जातो. याचा वरचा थर 100% कापसाने बनला आहे जो तु�ाला दीघर् काळासाठी आराम आिण आ�िव�ास देतो. सॅ�नटरी नॅपक�न 12 Units `175.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP �ूगाडर् न पॅन्टी लायनसर् हे ग्राफेनेिनअन चीप आिण फार इंफ्रारेड रे (FIR) फं�नसह जीवाणू रोधी गुणधमर् ासह असलेले हायजीनन नॅपकीन आहे. हे नेहमीच्या िदवशी िकंवा तुमच्या पाळीच्या आधी आिण नंतरच्या िदवसांमध्ये तु�ाला िदवसभर तजेलदार राहण्यास मदत करते. हे तुमची पॅन्टी स्वच्छ ठेवण्यासाठी त्विरत स्राव आिण मािसक पाळीच्या डागांना शोषून घेते. याचा वरचा थर 100% कापसाने बनला आहे जो तु�ाला दीघर् काळासाठी आराम आिण आ�िव�ास देतो. पॅ�ी लायनसर् वुमन हाईिजन

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw