Vestige e-catalogue_Marathi

ASSURE 150 ml `210.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP ASSURE 150 ml `210.00 incl. of all taxes Net Volume: MRP 71 पसर् नल केअर ॲश्युर केरािटन �ूथिनंग शैम्पू हायड्रोलाइज्ड केरािटन आिण िव्हटॅिमन E ने समृ� आहे जे तुमच्या केसांना �ांचा मुलायमपणा परत आणण्यास मदत करते. हे तीव्र हायड्रेशन प्रदान करते, कोरडेपणा दूर करते आिण रासायिनक उपचारांमुळे केसांना झालेले नुकसान दुरुस्त करते. हे केसांच्या कूपांना पुनरु�ीिवत करते आिण सू� अंतर भरून केसांचा पोत सुधारते. सवर् ात महत्त्वाचे �णजे, हे केसांचे तुटणे कमी करते, िसस्टीनची भरपाई करून ते मजबूत करते आिण केसांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी स्काल्पला शांत ठेवते. केराटीन �ूथ�न� ग शै�ू हा शैम्पू हायड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन आिण अमीनो ॲिसड्सने समृ� आहे. हा एक सौम्य फॉम्युर् ला आहे जे स्काल्पला स्वच्छ करते. नाजूक केसांसाठी उत्कृ� असून हा केसांची गुणव�ा देखील सुधारते आिण केस तुटण्यापासून प्रितबंिधत करतो. हा तुमच्या केसांमधून ओलावा कमी करून �ांची लविचकता वाढवते. हे केसांच्या फायबरचे हायड्रेशन आिण पोषण करण्यास मदत करते आिण फायबर पुनस� चियत करते आिण ब्रेकेज-िवरोधी गुणधम� ासह िस्�ट-एंड िरपेअर करते. याव्यितिर�, हे केसांना बाउ�-बॅक स्वरूपात परत आणते, �ामुळे ते अिधक पिरपूणर् आिण िनरोगी िदसतात. अँटी-हेअरफॉल बाऊ� �र�ोर शै�ू

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw