Vestige e-catalogue_Marathi

56 ASSURE 50 g (when packed) Net Quantity: ��टॅ�मन C फे�शयल फोम `230.00 incl. of all taxes MRP िव्हटॅिमन C च्या चांग�ा गुणांनी ओतप्रोत भरलेलं, ॲश्युर िव्हटॅिमन C फेिशयल फोम हे त्वचेच्या वरून आिण िछद्रांच्या आतून घाण, घाम आिण अितिर� तेल पूणर् तः काढून टाकण्यास मदत करतं. या सौम्य फेस वॉशमुळे आपण साफ, िनतळ आिण चमकदार िदसता आिण हा त्वचेचा pH देखील संतुिलत करतो आिण त्वचेच्या मृत पेशी सु�ा काढून टाकतो. गुबगुबीत, हायड्रेटेड (मुलायम) आिण चमकदार अशी त्वचा तयार करणाऱ्या एका जेलने स्वत: ला शांत करा! ॲश्युर िव्हटॅिमन C जेल क्रीम योग्य हायड्रेशन देतं आिण त्वचा िचकिचकीत न करता �ाची पोत सुधारतं. हलकंफुलकं जेल क्रीम फॉम्युर् ला िव्हटॅिमन C ने समृ� आहे आिण त्वचेमध्ये सहजपणे शोषून घेतला जातो, पिरणामी लगेच मॉइ�रायझेशन आिण सतत वापर�ावर त्वचेचा टोन सारखा िदसतो. ASSURE 100 ml `382.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP ��टॅ�मन C जेल क्र�म पसर् नल केअर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw