Vestige e-catalogue_Marathi

TM 2004 2008 2011 2014 2010 2015 2016 2017 2018 2012 2019 2020 2021 2022 वे�ीज माक� ट�ग प्राय�ेट �ल�मटेड ने �तचे कायर् सुरू केले अ ग्री-82 या प�ह�ा उ�ादनासह वे�ीजने अ ग्री श्रेणी सुरू केली वे�ीजला "स�ट� �फकेट ऑफ ए��स�े� इन प्रोडू����टी, �ा�लटी, इनो�ेशन अँड मैनेजम� ट" पुर�ृत कर�ात आले वे�ीजने ` 100 कोट�चा मह�पूणर् ट�ा पार केला आहे ऑब्टेनर डायरे� से�ल� ग फोरम येथे गौतम बाली यांनी प्र�त��त बे� सीईओ पुर�ाराने स�ा�नत कर�ात आले वे�ीजला "मो� एडमायडर् ब्रॅन्ड्स आ�ण लीडसर् - ए�शया" असे पुर�ृत कर�ात आले वे�ीजने `500 कोट�चा मह�पूणर् ट�ा पार केला वे�ीजने �प्र�मयम कलर कॉ�ेटीक ब्रॅ� �मस्ट्राल ऑफ �मलन सुरू केला वे�ीजला डायरे� से�ल� ग �ोबल 100 पुर�ाराने स�ा�नत कर�ात आले आ�ण ती जगामधील अग्रणी प्र�� �वक्र� कंप�ांपैक� एक बनली उ�ल भ�व�ाकडे वाटचाल केली 2004 पासून आ�यर् कारक यशाचा दशकाहून अ�धक काळ आ�� सौद� अर� िबयाम�े आमची उप��ती दशर् िवली आहे DSN �ोबल 100 अवॉड्र् सनी स�ा�नत आहे. जागितक�रावर #36 �म�कावर आहे आ�� ब�गलादेशात आमची उप��ती दशर् िवली आहे घाना आ�ण �फ�लपाइ�म�े �वेश केला आहे Vestige ला ग्रेट �ेसेस टु वकर् 2019 �णून प्रमा�णत कर�ात आले होते DSN �ोबल 100 अवॉड्र् सद्वार� `1850 कोट� उलाढाल आ�ण #63 �म�कावर पोहोचणार� वे��जह� एकमेव भारतीय डायर� �से�ल� ग कंपनी ठरली. एबीपी �ूज हे�केअर लीडर�शप अवॉड्र् सम�े सलग 2 वष� सव��ृ��ूट� ा�ु�टकल कंपनीचा पुर�ार

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw