Vestige e-catalogue_Marathi

46 30 g `60.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP एनवर् ा चॉको-फ्लॅ�सीड बार हा चवदार आिण सकस पोषण बार आहे जो गव्हाचे फ्ले�, ओट्स, बदाम, बेदाणे आिण जवससारख्या आरोग्यकारक सामग्रीने बनवला जातो. ओमेगा-3 मेदाम्ल, िलगन� आिण तंतूंनी समृध्द जवासाला एकंदर आरोग्य सुधारण्यामधील �ांच्या लाभांसाठी ओळखले जाते. अवेळी लागलेली भूक भागवणारा पिरपूणर् �ॅक, एनवर् ा चॉको-फ्लॅ�ीड बार हा पोषकांनी यु� आहे आिण याचा समृध्द चॉकलेटचा स्वाद याला अ�ंत चिव� बनवतो. 30 g `60.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP चॉको �ॅ�सीड बार एनवर् ा एनज� �ॅक बार हा पोषणयु� ऊजर् ा देणारा बार आहे, जो अल्पोपहाराचा आरोग्यदायी िवकल्प पुरवतो. यातील बदाम, सोयाबीन, व्हे प्रोटीन, मध, मनुका, दूध आिण डाकर् चॉकलेट, श� गदाणे हे घटक अभ्यास, व्यायाम िकंवा खेळ�ानंतर थकवा वाट�ास त्विरत ऊजर् ा पुरवण्यास मदत करतात. हे पोषकांनी पिरपूणर् असे �ॅक आहे, �ामध्ये समृ� चॉकलेटचा स्वाद आहे, जो अवेळी लागलेली भूक भागवतो आिण शरीर आिण मनाला ऊजर् ा देतो. एनज� �ॅक बार हेल्थ फूड

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw