Vestige e-catalogue_Marathi

36 हे� केअर ग्लुकोसामाइन हे नैसिगक संयुग आिण ग्लायकोसॅिमनोग्लायक�चा सामा� घटक आहे. हे आरोग्यकारी अि�मगज आिण सायनोिवअल फ्लूईडमध्ये आढळते. ग्लुकोसामाइन सांध्यांना वंगण देण्यास मदत करते आिण अि�मगज िनरोगी राखण्यास पािठंबा देते. हे अि�मगज पुनिनिमतीला प्रो�ाहन देते आिण सायनोिवअल फ्लुईड उत्पादनाला प्रेिरत करते. जेवणानंतर िदवसातून दोनवेळा दोन टॅब्लेट्स 100 tablets `950.00 incl. of all taxes Recommended Usage: Net Quantity: MRP 60 tablets `610.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP �ुकोसामाइन* प्र�ेक टॅबलेटमध्ये समािव� आहे: ग्लुकोसामाईन एचसीएल 450 mg (काँड्रॉयटीन समािव�) कोलाजेन हे िनरोगी सांध्यांमधील मुख्य रचना�क प्रिथन आहे आिण हे मानवी शिररामध्ये भरपूर प्रमाणात आढळणारे प्रिथन आहे, जे संपूणर् शरीरामध्ये सामथ्यर् आिण लविचकता राखते. जस जसे आपले वय वाढते, तस तसे शिररामधील कोलॅजेनची घट त्वचेवर सुरकु�ा, िठसूळ हाडे यांना कारणीभूत ठरते आिण सांध्याच्या अि�मगजाच्या �ासाला गती देते. वेस्टीज कोलाजेन रोजिशप अकर् आिण जीवनसत्त्व सी सोबत शरीरामधील प्रमुख कोलाजेनची तूट भरून काढण्यास मदत करते आिण िनरोगी उतींच्या देखरेखीमध्ये मदत करते. हे सांध्यांना आराम, लविचकता आिण अि�मगजाचे आरोग्य राखण्यास मदत करत अस�ाचे दशर् वले गेले आहे. हे दाह कमी करण्यास मदत करते, अि�संिधशोथासारख्या ि�तीमध्ये ताठर आिण आखडलेले सांधे असले�ा लोकांमध्ये वेदना कमी करते. कोलाजेन* एक सॅशे 100 ml पाण्यामध्ये िवरघळावे. िदवसातून दोनदा वापरा. 10 sachets x 7.5 g = 75 g `700.00 incl. of all taxes Recommended Usage: Net Quantity: MRP

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw