Vestige e-catalogue_Marathi

34 RISING िरकाम्या पोटी एक िकंवा दोन कॅप्सूल 90 vegetarian capsules `1290.00 incl. of all taxes Recommended Usage: Net Quantity: MRP वेिस्लम कॅप्स्यू� हे चार शि�शाली वनौषधी घटकांचे िमश्रण आहे जे भूक शमवणे आिण कॅलरी जाळण्यास मदत करण्याचे काम करते. हे घटक चयापचय सुधारण्यास आिण जोम आिण सहनशीलता वाढवण्यास मदत करतात. वे��म** हायड्रॉ�ी-िमथाइल-ब्यूटरेट (HMB) हे एक असं रसायन आहे, जे एक अिमनो ॲिसड असले�ा आिण प्रिथनांसाठी आवश्यक िबि�ंग ब्लॉक असले�ा �ुिसनच्या िवघटनानंतर शरीरात तयार होतं. प्रिथनांचे िवघटन कमी करून आिण प्रिथनांची सं�ापना जलद करून (�णजे, नवीन प्रिथने तयार करण्याची प्रिक्रया), HMB �ायू तयार करण्यास आिण �ायूंची हानी टाळण्यास मदत करतं. HMB �ायूंची देखभाल, पु�ा तयार करणं आिण हानी टाळण्यासाठी देखील उपयोगी असतं. हे �ायूंची श�ी वाढिवण्यास, �ायूंना बरं करण्यास मदत करतं आिण एरोिबक सहनश�ी सुधारण्यास मदत करतं, �ामुळे ते केवळ खेळाडूसाठीच नव्हे तर वृ� व्य�ी आिण आजारपणातून बरे होणाऱ्या रूग्णांसाठी सु�ा उपयोगी असतं. 200 िम.ली. पाण्यात एक सॅचेट िवरघळावं. 15 sachets x 5 g = 75 g `1875.00 incl. of all taxes Recommended Usage: Net Quantity: MRP HMB हे� केअर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw