Vestige e-catalogue_Marathi

29 हे� केअर HEALTH SUPPLEMENTS RISING एक मोठा चमचा (10 g) वेस्टीज प्रोटीन पावडर सवर् आवश्यक अिमनो आम्लांसह 8.2 g प्रिथने पुरवते कमी मेदयु� सोय आिण दुधाचे प्रिथन फूड सि�म� ट जे शरीराला सवर् आवश्यक आिमनो आम्ले पुरवते. ही िवद्राव्य, सहज पचन होणारी प्रोटीन पावडर आहे आिण ती शरीरामध्ये त्विरत शोषली जाते. यामध्ये जैवसिक्रय आयसोफ्लेवो� समािव� असतात, जे र� कोलेस्टेरॉल िनयिमत करण्यास आिण प्रितकार श�ी बळकट करण्यास मदत करते. हे खेळाडू, वजनाची काळजी घेणाऱ्या लोकांसाठी आिण एकूणच आरोग्यासाठी िवशेष लाभदायक आहे. प्रोटीन पावडर* Recommended Usage: 500 g `2350.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP 200 g `1050.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP ग्लासभर दूध, रस, सूप िकंवा पाण्यासोबत एक मोठा चमचा (10g) वेस्टीज प्रोटीन पावडर घ्या. जार िकंवा कंटेनरमध्ये चांगले हलवा. िदवसातून दोन वेळा सेवन करा. प्र�ेक कॅप्सूलमध्ये समािव� आहे: फेरस फ्यूमरेट 250 mg, फॉिलक ऍिसड 1 mg, जीवनसत्त्व सी (लेिपत) 75 mg#, जीवनसत्व बी12 15 mcg#, िझंक सल्फेट हेप्टाहायड्रेट 100 mg एिलम� टल िझंक 22.7 mg समान फॉिलक आिण आयनर् �स िमश्रणामध्ये जीवसत्त्वे (जीवनसत्त्व सी, जीवसत्त्व बी12 आिण फॉिलक आम्लासोबत खिनजे (लोह) समािव� आहे. हे या पोषकांच्या कमतरतेला प्रितबंध करण्यामध्ये उपयोगी आहे जे िविश� आरोग्य ि�तींमध्ये उ�वू शकतात (लोहाची कमतरता, गभर् धारणा, खराब आहार इ.) हे शिरराची वाढ आिण िवकासामध्ये महत्वाची भूिमका बजावतात आिण थकवा दूर करण्यास मदत करतात. #सुयोग्य ओव्हरेजेस समािव� केले आहेत खबरदारी: गभर् धारणेदरम्यान िकंवा नंतर लोहाचे सि�म� ट्स हे फ� आरोग्यसेवा व्यावसाियकाच्या सल्�ाने घ्यावेत आहारा�क सल्ला: लोह िरकाम्या पोटाने घेत�ास चांग�ाप्रकारे शोषले जाते आिण ते जेवणाआधी घेतले जावे Recommended Usage: Net Quantity: MRP प्रौढ आिण 12 वष� ावरील लहान मुलांमध्ये िदवसाला एक िकंवा दोन कॅप्सूल 60 capsules `280.00 incl. of all taxes फॉ�लक आ�ण आयनर् �स**

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw