Vestige e-catalogue_Marathi

PROPRIETARY MEDICINE PROPRIETARY MEDICINE 23 कडूिनंब िकंवा अझािडराचता इंिडकामध्ये जीवाणूरोधी, बुरशीरोधी आिण र� शुि�करणाचे गुणधमर् असतात. कडूिनंब हे त्वचेच्या िवकृतींचा उपचार करणे आिण �ांना प्रितबंध करण्यात उपयोगी असते आिण ते तुमच्या त्वचेला िनरोगी आिण चमकदार बनवते. कडूिनंब र� शकर् रा कमी करण्यास मदत करते, �ामुळे ते िवशेषत: मधुमेहाने ग्रस्त लोकांसाठी उपयु� बनते. कडू�न� ब^ िदवसातून तीन वेळा जेवणानंतर एक कॅप्सूल 100 capsules `425.00 incl. of all taxes Dosage: Net Quantity: MRP प्र�ेक मऊ िजलेटीन कॅप्सूलमध्ये समािव� असते: िनंबोणीचे तेल (ऍझिडरक्टा इंिडका) 0.25 ml खबरदारी: हे उत्पादन गभर् धारणेदरम्यान आिण �ानंतर फ� आरोग्य व्यावसाियकाच्या सल्�ानुसारच घेतले जावे. Dosage: Indication: Net Quantity: MRP िदवसातून तीन वेळा एक कॅप्सूल िकंवा िचिक�काच्या सल्�ानुसार पौि�क, स्त� वधर् क 90 capsules `545.00 incl. of all taxes शतावरी हे मिहला पुनरूत्पादन टॉिनकच्या स्वरूपात हजारो वष� ापासून आयुव� दामध्ये वापरले जाते. मिहलांचे आरोग्य सुधारण्यामधील आिण हाम�न संतुलक �णून याच्या असंख्य लाभांमुळे याला “वनौषधींची राणी” �णतात. यामध्ये भरपूर प्रमाणात �ांट एस्ट्रोजेन असते जे मिहलेच्या आरोग्याला िकशोरवयापासून ते रजोिनवृ�ीपय� त मदत करतात. हे मािसकपाळीआधीच्या िसंड्रोमच्या (PMS) ल�णांना शमवतात, अिनयिमत चक्र आिण हाम�नल पातळी िनयिमत करतात. शतावरी मॅ�^ हे� केअर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw