Vestige e-catalogue_Marathi

20 PROPRIETARY MEDICINE RISING PROPRIETARY MEDICINE कोलोस्ट्रम �णजे प्रसूतीनंतरचे पिहले दूध असते, हे दुभ�ा जनावरां�ारे उत्पािदत दुग्धग्रंथीमधील स्रवण असते. वासराच्या ज�ानंतर पिह�ा सहा तासांच्या आत हे संकिलत केले जाते. कोलोस्ट्रम हा इम्यूनोग्लोबुिलनचा समृध्द नैसिगक �ोत आहे जो प्रितकार यंत्रणेला मजबूत करण्यास आिण िविवध आजारांपासून संर�ण पुरवण्यास मदत करतो. कोलोस्ट्रम हे पोषके, प्रितजैिवके आिण वृध्दी घटकांचा समृध्द �ोत आहे. हा शिरराच्या उ�म कायर् ासाठी आिण एकंदर आरोग्य राखण्यासाठी आवश्यक जीवनसत्त्वे, खिनजे, आवश्यक मेदाम्ले आिण आिमनो आम्लांचा पिरपूणर् फॉम्यूर् ला आहे. कोलोस्ट्रममधील रोगप्रितकार घटक आिण प्रितजैिवके शरीराला हानीकारक िवषाणूज� संक्रमणे, एलज� � आिण िवषारी पदाथ� ाशी लढण्यास मदत करते. कोलोस्ट्रम^ िदवसातून दोनदा दोन कॅप्सूल रोगप्रितकार मजबूत करणारा आिण बलवधर् क 60 capsules `720.00 incl. of all taxes Dosage: Indication: Net Quantity: MRP प्र�ेक 404 mg कॅप्सूलमध्ये समािव� असते: कोलोस्ट्रम (गौ िपयूष) 400 mg सोडीयम बेन्झॉईट 4 mg अळशीचे तेल हा अल्फािलनोलेिनक आम्ल (ALA), ओमेगा-3 आिण ओमेगा-6 सारख्या आवश्यक मेदाम्लांचा समृध्द �ोत आहे. ओमेगा-3 मेदाम्ल हे चांगले मेद असते जे हृदयासाठी आरोग्यकारक असते. हा जीवनसत्त्व ई चाही समृध्द �ोत आहे, जे पेशी पटलाची एका�ता राखण्यासाठी आवश्यक असलेली शि�शाली ऑि�डनरोधी असतात. फ्लॅ�सीड कोलेस्टेरॉलची आरोग्यकारक पातळी राखण्यास मदत करतात आिण उ� र� दाब िनयिमत करण्यास मदत करतात. खबरदारी: हे उत्पादन गभर् धारणेदरम्यान आिण �ानंतर फ� आरोग्य व्यावसाियकाच्या सल्�ानुसारच घेतले जावे. िदवसातून तीन वेळा जेवणानंतर एक कॅप्सूल 90 softgel capsules `635.00 incl. of all taxes Dosage: Net Quantity: MRP �ॅ� ऑईल^ प्र�ेक मऊ िजलेटीन कॅप्सूलमध्ये समािव� असते: अळशीचे तेल (िलनसीड ऑईल) 500 mg हे� केअर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw