Vestige e-catalogue_Marathi

The stronger the foundation, the longer you live िनरोगी राहणे महत्वाचे आहे कारण यामुळे व्य�ीला िनरोगी हृदय, चांगले �ायू, मजबूत हाडे, स्वा�ाची संवेदना आिण चांगले सामािजक जीवन िमळू शकते. योग्य गो�ी खाणे आिण योग्यप्रकारे व्यायाम के�ास एकंदर चांगले आरोग्य िमळते. जेव्हा दररोज व्यायाम आिण आरोग्यकारक जेवण केले जाते, तेव्हा लोकांना स्वत:िवषयी चांगले वाटते. उष्मांक-प्रिथन पोषणाच्या कमतरतेमुळे िनमर् ाण होणार्या समस्यांची श्रेणी "िर�-कॅलरी" अित सेवनापे�ा िभ� असते, दो�ींचे जीवनाची गुणव�ा आिण दीघर् ायुष्यावर िवनाशकारी पिरणाम होऊ शकतात. �ामुळे, वेस्टीजमधील उत्पादनांची श्रेणी व्य�ीसाठी पोषणाचे अंतर भरून काढते. या श्रेणीमध्ये आरोग्यकारक रोगप्रितकार, हृदयवािहनी यंत्रणा, ग्लायसेिमक आरोग्य, डीटॉ� आिण पुनरू�ीवन, मिहलांचे आरोग्य, स्वा�आिण िनरोगी हाडे आिण सांध्यांसाठी सि�म� ट्स समािव� होतात. वेस्टीजकडून सि�म� ट्सची ही श्रेणी लोकांना गुणा�किर�ा िनरोगी जीवन जगण्यास आिण िनरामय जगामध्ये पाऊल ठेवण्यास मदत करतात. हे�केअर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw