Vestige e-catalogue_Marathi

14 म�ी �वटा+�मन (VITA+MIN) गमीज मोठी माणसं आिण मुलं दोघांसाठीही योग्य, वेस्टीज प्राइम मल्टी िवटा+िमन गमीजने आप�ा पोषण संबंिधत गरजा पूणर् करा. हे िव्हटॅिमन A, िव्हटॅिमन C, िव्हटॅिमन D, िव्हटॅिमन E, िझंक, मॅ�ेिशयम आिण अ� महत्त्वपूणर् िव्हटॅिम� आिण खिनजांचे व्यापक िमश्रण वापरतं. ही आवश्यक िव्हटॅिम� आिण खिनजे शारीिरक श�ी, सहनश�ी, प्रितकारश�ी आिण चयापचय वाढवतात. सुलभ आिण चिव� पॅकेजमध्ये या रुचकर गमीज पोषण देतात आिण तेव्हा शरीर �ांना सहज शोषून घेत असतं. आता कुठेही, केव्हाही चालता-िफरता आपलं पोषण घेऊन जा. Recommended Usage: Net Quantity: MRP मो�ांसाठी - दररोज दोन गमीज. 5 वष� ापे�ा मो�ा मुलांसाठी - दररोज एक गमी. पूणर् तः चावून झा�ावरंच गमी िगळावी. 60 Gummies `825.00 incl. of all taxes वे�ीज प्राईम Recommended Usage: Net Quantity: MRP One capsule a day after meal 30 capsules `1050.00 incl. of all taxes एनज� बू�र वेिस्टज प्राइम एनज� बूस्टर हे हेल्थ स�ीम� टपैकी एक आहे �ामध्ये एनज� सपो�टव अ�गंधा, सपर् गंधा आिण टिमनिलया असतात. हे वै�ािनकदृष्�ा िवकिसत केलेले स�ीम� ट आहे जे म� दू आिण नवर् स िसस्टीमचे कायर् सुधारते, सीरम कॉ�टसोलची पातळी कमी करून तणाव आिण िचंता दूर करण्यास मदत करते. आप�ाला आपली सव��म कामिगरी करण्यात मदत करण्यासाठी, ते आपले टेस्टोस्टेरॉनचा स्तर सुधारू शकते, तणाव कमी करू शकते आिण आप�ाला अिधक ऊजर् ा आिण तग धरण्याची �मता प्रदान करू शकते. या नैचरल स�ीम� टचे रोज सेवन के�ाने तु�ाला एकंदरीत चांगले आरोग्य राखण्यात आिण आपली सहनश�ी वाढवण्यास मदत होऊ शकते.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw