Vestige e-catalogue_Marathi

100 • सुयोग्यपणे िमसळते • पूणर् कव्हरेज • सुंदर आिण डागरिहत त्वचा चार पिरपूणर् रंगछटांमध्ये उपल�. कम्�ट क�रेज क��लर Net Vol.: 7 ml | MRP `575.00 incl. of all taxes • िसल्की-मॅट • अल्ट्रा लाईटवेट स्टाईलमधून जाणार नाहीत अशा पाच क्लािसक रंगछटांमध्ये उपल�. ट्रू लुक कॉ�ॅ� पावडर Net Wt.: 9 g | MRP `600.00 incl. of all taxes • अि�तीय बाय-फेज फॉम्यूर् ला • मेकअप त्विरत काढून टाकतो चेहरा आ�ण डो�ाचा मेकअप �रमू�र Net Vol.: 100 ml | MRP `460.00 incl. of all taxes • मऊ सॅटीन िफिनश • िविवध रंग • दीघर् काळ िटकते प्र�ेक त्वचेच्या पोताला साजेशा पाच सावर् कामी रंगछटांमध्ये उपल�. �स��ो �श Net Wt.: 4.5 g | MRP `495.00 incl. of all taxes • पल� िफिनश • पिरपूणर् कांती • िपसांसारखी अनुभूती • िस्कन पफ� �न मॅट िफिनश मेक अप प्रो �फ� लूज पावडर Net Wt.: 6 g | MRP `620.00 incl. of all taxes तुमच्या मेकअप कौश�ाला चकाकी �ा आिण िमस्ट्रल ऑफ िमलन बेिस� ब्रश सेटसोबत दर वेळी सहजसुंदर रुप िनमर् ाण करा. ब्रशेस (3 चा संच) Net Quantity: Set of 3 brushes | MRP `570.00 incl. of all taxes • उ� रंगद्रव्य पिरपूणर् ता • सॅटीन मॅट पोत • वजनरिहत कव्हरेज सहा आकषर् क सॅटीन मॅट रंगछटांमध्ये उपल�. मॅटे मी नेल लॅकर Net Vol.: 10 ml | MRP `290.00 incl. of all taxes • दीघर् काळ िटकणारा रंग • जास्त चमक • पाप�ा रोधी सुंदर आिण ट्र� डी रंगछटांच्या व्यापक प्रकारांमध्ये उपल�. अल्ट्रा-�े नेल लैकर Net Vol.: 10 ml | MRP `270.00 incl. of all taxes • इंस्टंट नेल पॉिलश िरमूव्हर • िव्हटािमन ईने समृध्द • सुवा� डीप-एन-�ीन नेल पॉ�लश �रमू�र Net Vol.: 30 ml | MRP `340.00 incl. of all taxes • वैिवध्यपूणर् पोत • सवर् प्रसंगांसाठी • चैत�पूणर् रंगछटा सात आ�यर् कारक रंगछटांमध्ये उपल�. �ू जेन नेल लॅकर Net Vol.: 10 ml | MRP `310.00 incl. of all taxes • चमकदार मॅट िफिनश • पूणर् कव्हरेज • सुपर-सजलीकरण • एसपीएफ 30 सोबत • अ न्टी एिजंग घटक परफे� �� ड �ल��ड फाउंडेशन Net Vol.: 30 ml | MRP `505.00 incl. of all taxes िमस्ट्रल ऑफ िमलन �ार�लट �ल��ड आयशॅडो Net Vol.: 2.4 ml | MRP `450.00 incl. of all taxes • लॉन्ग िवअर • हाय िशमर शीन • होमोिजिनयस कलर

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw