Vestige e-catalogue_Oriya

75 10 Units `290.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP 12 Units `175.00 incl. of all taxes Net Quantity: MRP ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଡି�ଗାେଡର୍ ନ୍ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ େହଉଛି ଏକ ଆଠ-ସତ୍ ରୀୟ ନାପକିନ୍ ଯାହା ଆଣ୍ି-ବ୍ୟାେକ୍ରିଆଲ୍, ଗ୍ାଫ� ନ୍-ଆନିଅନ୍ ଚିପ୍ ଏବଂ ଫାର୍ ଇନଫ୍ାଡ୍ େର (FIR) କ�ି ୟା ସହିତ ସନ୍ିେବଶିତ । ଏହି ସଂେଯାଜନା ବ୍ୟାେକ୍ରିଆର ପ୍ଜନନ ଏବଂ ଦୁଗର୍ � ସୃଷ୍ିକୁ ବାଧା େଦବାେର ସାହାଯ୍ୟ କେର । ଏହାର 100% ସୂତା ଉପର ସତ୍ ର ଆପଣ� ପାଇଁ ଅଧ� କ ଘଣ୍ା ଆରାମଦାୟକ �ଏ ଏବଂ ଆ�ବିଶ୍ାସୀ ରେଖ । ପ୍ୟାଣ୍ି ଲାଇନସର୍ ଡି�ଗାେଡର୍ ନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ି ଲାଇନର େହଉଛି ଏକ ସ୍ାସଥ୍ ୍ୟକର ନାପକିନ୍ ଯାହା ଗ୍ାଫ� ନ୍-ଆନିଅନ୍ ଚିପ୍ ଏବଂ ଫାର୍ ଇନଫ୍ାଡ୍ େର (FIR) କ� ୀୟା ସହିତ ସନ୍ିେବଶିତ ଆଣ୍ି-ବ୍ୟାେକ୍ରିଆଲ୍ ଗୁଣ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା ଆପଣ�ୁ ନିୟମିତ ଦିନଗୁଡ଼ିକେର, କିମ୍ା ଆପଣ� ଋତ� ଚକ� ପୂବର୍ ଏବଂ ପରବ�ର୍ ୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକେର ସାରା ଦିନ ସେତଜ ରହିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କେର । ଏହା ଆପଣ� ପ୍ୟାଣ୍ିକୁ ସଫା ରଖ� ବା ପାଇଁ ସ୍ାବ ଏବଂ ଋତ� ସ୍ାବ ଦାଗକୁ େଶାଷଖ କରିଦିଏ । ଏହାର 100% ସୂତା ଉପର ସତ୍ ର ଆପଣ� ପାଇଁ ଅଧ� କ ଘଣ୍ା ଆରାମଦାୟକ �ଏ ଏବଂ ଆ�ବିଶ୍ାସୀ ରେଖ । େୱେମନ୍ ହାଇଜିନି

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw