Vestige e-catalogue_Oriya

14 Recommended Usage: Net Quantity: MRP ବୟ��ପାଇଁ – େଦୖନିକ ଦୁଇଟି ଗମି। 5 ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପାଇଁ – େଦୖନିକ 1 ଗମି। ଗିଳିବା ପୂବର୍ ରୁ ଗମିକୁ ଭଲଭାବେର େଚାବା�ୁ। 60 Gummies `825.00 incl. of all taxes Recommended Usage: Net Quantity: MRP ଖାଦ� ପେର େଦୖନିକ େଗାଟିଏ 30 capsules `1050.00 incl. of all taxes ଉଭୟ ବୟ� ଏବଂ ପିଲାମାନ�ପାଇଁ ସଂପୂ�ର୍ , ଆପଣ�ର ପୁ�ିକରଆବଶ�କତା େଭ�ିଜ୍ �ାଇମ୍ ମଲ�ି ଭିଟା + ମିନି ଗମିସ୍ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏଥିେର ଭିଟାମିନ୍ A , ଭିଟାମିନ୍ C, ଭିଟାମିନ୍ D, ଭିଟାମିନ୍ E, ଜି�, ମ�ାେ�ସିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାଥର୍ ର ବି�ୃତ ମି�ଣ ବ�ବହାର ହୁଏ। ଏହି ଜରୁରୀ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିେନରାଲ� ଶାରୀରିକ ଶ�ି, େଧୖଯର୍ �, େରାଗ �ତିେରାଧକ ଶ�ି ଏବଂ େମଟାେବାଲିଜିମ୍ ବୃ�ି କରିଥାଏ। ସୁ�ାଦୁ ଗମି ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ �ାଦି� ପ�ାେକଜେର ପୁ�ିକର ଖାଦ� �ଦାନ କରୁଥିବାେବେଳ ଶରୀର �ାରା ସହଜେର େଶାଷିତ ହୁଏ। ବ�ର୍ ମାନ, େଯ େକୗଣସି �ାନେର , େଯ େକୗଣସି ସମୟେରଆପଣ�ର ପୁ�ିକର ଖାଦ� ବହନ କର�ୁ। ମଲ�ି ଭିଟା+ମିନ ଗମିସ େଭ�ିଜ �ାଇମ ଏନଜ� ବୁ�ର୍ େହଉଛି �ା�� ସ�ିେମ� ମ�ରୁ ଅନ�ତମ, େଯଉଁଥିେର ଶ�ି ସହାୟକ ଅ�ଗ�ା, ସପର୍ ଗ�ା ଏବଂ ଟମ� ନାଲିଆଥାଏ। ଏହା େବୖ�ାନିକ ଭାବେର ବିକଶିତ ସ�ିେମ� ଯାହା ମ�ି� ଏବଂ �ାୟୁ �ଣାଳୀର କାଯର୍ �ଦ�ତାକୁ ଉ�ତ କରିଥାଏ, େସରେମ� ାଟ� େସାଲ �ରକୁ �ାସ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଚାପ ଏବଂ ଚି�ା ଦୂର କରିବାେର ସାହାଯ� କରିଥାଏ। ଆପଣ�ଭଲ �ଦଶର୍ ନ କରିବାେର ସାହାଯ� କରିବା ପାଇଁ , ଏହା ଆପଣ�ର େଟେ�ାେ�ରନ୍ �ରକୁ ମ� ଉ�ତ କରିପାରିବ, ଚାପକୁ �ାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ�ୁଅଧିକ ଶ�ି ଏବଂ ଦୃଢତା େଦଇପାେର। �ତିଦିନ ଏହି �ାକୃତିକ ସ�ିେମ�ଗୁଡିକ ଖାଇବା �ାରା ଆପଣ ସାମ�ିକ ଭାବେର ଉ�ମ �ା�� ବଜାୟ ରଖିବାେର ସମଥର୍ େହାଇ ପାରିେବ ଏବଂ ଆପଣ�ର େଧୖଯର୍ � ବଢାଇ ପାରିେବ। ଏେନଜ� ବୁ�ର େଭ�ିଜ �ାଇମ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw